ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

"A" value - "A"-ს მნიშვნელობა

(chain) conformational repeating unit - (ჯაჭვის) კონფორმაციული განმეორებითი ერთეული

(chain) identity period - (ჯაჭვის) იდენტურობის პერიოდი

(vertical) rise velocity,νf - (ვერტიკალური) ამოსვლის სიჩქარე, νf

3D-QSAR (three-dimensional quantitative structure–activity relationships) - 3D-QSAR (სამგანზომილებიანი რაოდენობრივი ურთიერთკავშირი სტრუქტურასა და აქტიურობას შორის)

ab initio quantum mechanical methods - ab initio კვანტურ-მექანიკური მეთოდები

abatement - შემცირება

abiological - არაბიოლოგიური

abiotic - აბიოტური

abiotic transformation - აბიოტური ტრანსფორმაცია

absolute activation analysis - აბსოლუტური აქტივაციის ანალიზი

absolute activity, λ - აბსოლუტური აქტიურობა, λ

absolute configuration - აბსოლუტური კონფიგურაცია

absolute counting - აბსოლუტური დათვლა

absolute electrode potential - აბსოლუტური ელექტროდული პოტენციალი

absolute full energy peak efficiency - აბსოლუტური სრული ენერგიის პიკური ეფექტურობა

absolute lethal concentration, LC100 - აბსოლუტური სასიკვდილო კონცენტრაცია, LC100

absolute lethal dose, LD100 - აბსოლუტური სასიკდილო დოზა, LD100

absolute photopeak efficiency - აბსოლუტური ფოტოპიკური ეფექტურობა

absolute preconcentration - სრული წინასწარი კონცენტრირება