ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

uadro- - კვადრო-

ultimate capacity - ზღვრული ტევადობა

ultrafiltrate - ულტრაფილტრატი

ultrafiltration - ულტრაფილტრაცია

ultrasonic detector - ულტრაბგერითი დეტექტორი

ultraviolet (UV) - ულტრაიისფერი (უი)

umpire sample - საკონტროლო ნიმუში (1)

umpolung - პოლარობის ინვერსია

unactivated adsorption process - არააქტივირებული შთანთქმის პროცესი

uncertainty of measurement - გაზომვის განუზღვრელობა

uniaxial pressing - ერთღერძული წნეხვა

uniaxial sample - ერთღერძული ნიმუში

unified atomic mass unit - უნიფიცირებული მასის ატომური ერთეული

uniform corrosion - ერთგვაროვანი კოროზია

uniform polymer - ერთგვაროვანი პოლიმერი

uniformly labelled - ერთგვაროვნად ნიშანდებული

uniformly labelled tracer - ერთგვაროვნად ნიშანდებული ინდიკატორი

unit - განზომილების ერთეული

unit (item/portion/individual) - ერთეული (ელემენტი/ულუფა/ინდივიდი)

unit cell - ერთეულოვანი უჯრედი