ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

ab initio quantum mechanical methods - ab initio კვანტურ-მექანიკური მეთოდები

abatement - შემცირება

abiological - არაბიოლოგიური

abiotic - აბიოტური

abiotic transformation - აბიოტური ტრანსფორმაცია

absolute activation analysis - აბსოლუტური აქტივაციის ანალიზი

absolute activity, λ - აბსოლუტური აქტიურობა, λ

absolute configuration - აბსოლუტური კონფიგურაცია

absolute counting - აბსოლუტური დათვლა

absolute electrode potential - აბსოლუტური ელექტროდული პოტენციალი

absolute full energy peak efficiency - აბსოლუტური სრული ენერგიის პიკური ეფექტურობა

absolute lethal concentration, LC100 - აბსოლუტური სასიკვდილო კონცენტრაცია, LC100

absolute lethal dose, LD100 - აბსოლუტური სასიკდილო დოზა, LD100

absolute photopeak efficiency - აბსოლუტური ფოტოპიკური ეფექტურობა

absolute preconcentration - სრული წინასწარი კონცენტრირება

absorbance matching - აბსორბციის/შთანთქმის შესაბამისობა

absorbance, A - აბსორბცია/შთანთქმა, A

absorbed (spectral) photon flux density - შთანთქმული (სპექტრული) ფოტონების ნაკადის სიმკვრივე

absorbed (spectral) radiant power density - შთანთქმული (სპექტრული) გამოსხივების სიმძლავრის სიმკვრივე

absorbed dose - შთანთქმული დოზა