სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები

სადოქტორო  პროგრამებზე სწავლებას ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება. სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 180 ევროკრედიტს (3 სასწავლო წელი).

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტების ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით.

 

 

როგორ განვათავსო საგანმანათლებლი პროგრამა?  მოგვწერეთ.