სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლებას ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა  უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულება. სწავლების ხანგრძლივობა შეადგენს 120 ევროკრედიტს (2 სასწავლო წელი).

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტების ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდისა (უნარ-ჩვევები) და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი გამოცდის (სპეციალობაში) მიხედვით.

 

 

როგორ განვათავსო საგანმანათლებლი პროგრამა?  მოგვწერეთ.