ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

packed column - შევსებული სვეტი

packing - შევსება

paddlanes - პადლანები

pair attenuation coefficient - წყვილის შესუსტების კოეფიციენტი

pair production - წყვილის წარმოქმნა

Pallmann effect - პოლმანის ეფექტი

PAN-based carbon fibres - ნახშირბადის ბოჭკოები პოლიაკრილონიტრილის საფუძველზე

paraffin [obsolete] - პარაფინი [მოძველებული]

parallel reactions - პარალელური რეაქციები

paramagnetic - პარამაგნიტური

parametric amplification - პარამეტრული გაძლიერება

parametric processes - პარამეტრული პროცესები

parent ion - საწყისი იონი

partial anodic (cathodic) current - ნაწილობრივი ანოდური (კათოდური) დენი

partial charge exchange reaction - მუხტის ნაწილობრივი მიმოცვლის რეაქცია

partial charge transfer reaction - მუხტის ნაწილობრივი გადატანის რეაქცია

partial decay constant - დაშლის პარციალური მუდმივა

partial digestion - ნაწილობრივი დამუშავება

partial isotherm (or individual isotherm) - პარციალური იზოთერმა (ან ინდივიდუალური იზოთერმა)

partial kinetic current - პარციალური კინეტიკური დენი