ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

E, Z - E, Z

E/Z photoisomerization - E/Z ფოტოიზომერიზაცია

ET-value - ET-სიდიდე

eclipsed (eclipsing) - ჩამოფარებული

eclipsing strain - ჩამოფარების დაძაბულობა

eddy - ტურბულენცია

eddy dispersion (diffusion) - ტურბულენტური დიფუზია

effective cadmium cut-off energy - კადმიუმის ეფექტური ზღურბლური შთანთქმის ენერგია

effective charge - ეფექტური მუხტი

effective half life - ეფექტური ნახევარდაშლის პერიოდი

effective molarity (effective concentration) - ეფექტური მოლარობა (ეფექტური კონცენტრაცია)

effective theoretical plate number - ეფექტური თეორიული თეფშების რიცხვი

effective thermal cross-section - ეფექტური თერმული განივი კვეთი

effectively infinite thickness - პრაქტიკულად უსასრულო სისქე

effectiveness - ეფექტურობა

effector - ეფექტორი

efficiency of atomization - ატომიზაციის ეფექტურობა

efficiency of nebulization, εn - გაფრქვევის ეფექტურობა, εn

efficiency spectrum - სპექტრის ეფექტურობა

efficiency, η - მარგი ქმედების კოეფიციენტი, η