ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

Walden inversion - ვალდენის ინვერსია

wall-coated open-tubular (WCOT) column - ღია კაპილარული სვეტი თხევადი ფაზით დაფარული კედლებით

wash out - გამორეცხვა

watt - ვატი

wave height (electrochemical) - ტალღის სიმაღლე (ელექტროქიმიური)

wavefunction, Ψ, ψ - ტალღური ფუნქცია

wavelength converter - ტალღის სიგრძის გარდამქმნელი

wavelength dispersion - ტალღური დისპერსია

wavelength error - ტალღური ცდომილება

wavelength-dispersive X-ray fluorescence analysis - რენტგენოფლუორესცენტული ანალიზი ტალღის სიგრძის დისპერსიით

wavelength, λ - ტალღის სიგრძე, λ

wavenumber, σ,˜ν - ტალღური რიცხვი, σ,˜ν

weak collision - სუსტი შეჯახება

weathering - გარემო პირობების ზემოქმედება

weber - ვებერი

wedge projection - სოლისებური პროექცია

weight, G - წონა, G

weighted mean - საშუალო შეწონილი მნიშვნელობა

Weller correlation - ველერის კორელაცია

Westcott cross-section - ვესკოტის კვეთი