ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

machine [obsolete] - მანქანა [მოძველებული]

macrocycle - მაკროციკლი

macrolides - მაკროლიდები

macrometeorology - მაკრომეტეოროლოგია

macromolecular isomorphism - მაკრომოლეკულური იზომორფიზმი

macromolecule (polymer molecule) - მაკრომოლეკულა (პოლიმერის მოლეკულა)

macromonomer - მაკრომონომერი

macromonomer molecule - მაკრომონომერის მოლეკულა

macromonomeric unit (macromonomer unit) - მაკრომონომერული ერთეული (მაკრომონომერული ერთეული)

macropore - მაკროფორი

macroporous polymer - მაკროფოროვანი პოლიმერი

macroradical - მაკრორადიკალური

macroscopic cross-section - მაკროსკოპული კვეთა

macroscopic diffusion control [obsolete] - მაკროსკოპული დიფუზიის კონტროლი [მოძველებული]

macroscopic film - მაკროსკოპული აფსკი

macroscopic kinetics - მაკროსკოპული კინეტიკა

magic angle - ჯადოსნური კუთხე

magnetic circular dichroism - მაგნიტური წრიული დიქროიზმი

magnetic deflection - მაგნიტური გადახრა

magnetic equivalence - მაგნიტური ეკვივალენტობა