ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

Hückel molecular orbital (HMO) theory - ჰიუკელის მოლეკულური ორბიტალების  თეორია

Haber–Weiss reaction - ჰაბერ-ვაისის რეაქცია

haem - ჰემი

halato-telechelic polymer - ჰალატო-ტელეხელატური პოლიმერი

half life - ნახევრადდაშლის პერიოდი

half life, t1/2 - ნახევრადგარდაქმნის პერიოდი, t1/2

half thickness - ნახევრადშთანთქმის  სისქე

half-chair - ნახევარ სავარძელი

half-life, τ1/2 - ნახევრადდაშლის პერიოდი, τ1/2

half-life, T1/2 - ნახევრად გაუფერულების პერიოდი, T1/2

half-peak potential - ნახევარპიკის პოტენციალი

half-wave potential - ნახევარტალღის პოტენციალი

half-width - ნახევარ-სიგანე

halirenium ions - ჰალირენიუმის იონები

halochromism - ჰალოქრომიზმი

haloforms - ჰალოფორმები

halohydrins - ჰალოჰიდრინები

halonium ions - ჰალონიუმის იონები

halophiles - ჰალოფილები

hamiltonian operator, Ĥ - ჰამილტონის ოპერატორი, Ĥ