ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

D, L, DL - D, L, DL

d, l, dl [obsolete] - d, l, dl [მოძველებული]

dalton - დალტონი

dark photochemistry (photochemistry without light) [obsolete] - ბნელი ფოტოქიმია (ფოტოქიმია სინათლის გარეშე) [მოძველებული]

dark reaction (darkness reaction) - ბნელი რეაქცია (სიბნელის რეაქცია)

DAS - DAS

data reduction - მონაცემთა შემცირება

dative bond - დატიური ბმა

Dauben–Salem–Turro rules - დობენ–სალემ–ტუროს წესები

daughter ion - შვილეული იონი

daughter product - შვილეული პროდუქტი

Davydov splitting (factor-group splitting) - დავიდოვის გახლეჩა (ფაქტორული ჯგუფის გახლეჩა)

day - დღე

de Mayo reaction - დე მაიოს რეაქცია

de-electronation [obsolete] - დე-ელექტრონირება [მოძველებული]

deactivation - დეაქტივაცია

dead time (1) - მკვდარი დრო (1)

dead time (2) - მკვდარი დრო (2)

dead time correction - მკვდარი დროის კორექტირება

dead-volume [obsolete] - მკვდარი მოცულობა [მოძველებული]