ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

გამტარი პოლიმერი - conducting polymer

დროებითი მოწამვლა - temporary poisoning

თავსებადი პოლიმერული ნაზავი - compatible polymer blend

თანახსნადობა - co-solvency

თერმობატარეა - thermopile

თერმომაგნიტომეტრია - thermomagnetometry

თერმოსონიმეტრია - thermosonimetry

თერმოსფერო - thermosphere

თერმოტროპული მეზოსფერო - thermotropic mesophase

კოლიმაცია - collimation

კონსისტენცია - consistency

კოჰერენტული გამოსხივება - coherent radiation

მგრძნობიარე არე - sensitive area

ნაწილაკების თერმოანალიზი - thermoparticulate analysis

ნახევარსისტემური დასახელება (ნახევარტრივიალური დასახელება) - semisystematic name (semitrivial name)

საკონტაქტო პოტენციური განსხვავება (ვოლტას პოტენციური განსხვავება) - contact potential difference (Volta potential difference)

სვეტური ქრომატოგრაფია - column chromatography

ტემპერატურული ეფექტი - temperature effect

ტრეკი (ბირთვული) - track (nuclear)

ქემილუმინესცენციური აღმოჩენის მეთოდები - chemiluminescent methods of detection