ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

icosahedro- - იკოსაედრი-

icosanoids - ეიკოსანოიდები

ICT - შიგამოლეკულური მუხტის გადატანა

ideal adsorbed state - იდეალური ადსორბირებული მდგომარეობა

ideal chromatography - იდეალური ქრომატოგრაფია

ideal dilute solution - იდეალურად განზავებული ხსნარი

ideal gas - იდეალური აირი

ideal mixture - იდეალური ნარევი

ideal, non-linear chromatography - იდეალური, არაწრფივი ქრომატოგრაფია

ideally polarized (electrified) interphase - იდეალურად პოლარიზებული (დაელექტროებული) ფაზათაშორისი ზედაპირი

identity reaction - გადაგვარებული რეაქცია

illuminance, E, Ev - ნათება, E, Ev

image converter tube - გამოსახულების გარდამქმნელი მილაკი

image dissection tub - გამოსახულების დაშლის მილაკი

imaging (photoimaging) - ასახვა (ფოტოგამოსახულების მიღება)

imbibition - გაჟღენთა (2)

imides - იმიდები

imidic acids - იმიდმჟავები

imidines - იმიდინები

imidogens [obsolete] - იმიდოგენები [მოძველებული]