ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

G value - G სიდიდე

gain, G - გაძლიერება, G

Galvani potential difference - გალვანურ პოტენციალთა სხვაობა

galvanic corrosion - გალვანური კოროზია

gas analysis installation - გაზის ანალიზის დანადგარი

gas black (carbon black, channel black, furnace black) - აირის მური (ჭვარტლი, მილის ჭვარტლი, ღუმელის ჭვარტლი)

gas chromatography (GC) - აირქრომატოგრაფია

gas constant - აირის მუდმივა

gas laser - აირის ლაზერი

gas sensing electrode - აირ-მგრძნობიარე ელექტროდი

gas-filled phototube - აირით შევსებული ფოტომილაკი

gas-filled X-ray detector - აირით შევსებული რენტგენის დეტექტორი

gas-liquid chromatography - აირთხევადი ქრომატოგრაფია

gas-phase acidity - აირადფაზური მჟავიანობა

gas-phase basicity - აირადფაზური ფუძიანობა

gas-phase-grown carbon fibres - აირად ფაზაში გაზრდილი ნახშირბადის ბოჭკოები

gas-solid chromatography - აირმყარფაზური ქრომატოგრაფია

gaseous diffusion separator - აირდიფუზიური გამყოფი

gated photochromism - მართვადი ფოტოქრომიზმი

gated photodetector - მართვადი ფოტოდეტექტორი