ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

n → π* transition - n → π* გადასვლა

n → σ* transition - n → σ* გადასვლა

n-σ* delocalization (or n-σ* no bond resonance) - n-σ* დელოკალიზაცია (ან n-σ* კავშირის რეზონანსის გარეშე)

nano - ნანო

nanocomposite - ნანოკომპოზიტი

nanodomain morphology - ნანოდომენის მორფოლოგია

nanofiltration - ნანოფილტრაცია

nanogel - ნანოგელი

nanoscopic film - ნანოსკოპული აფსკი

naphthenes [obsolete] - ნაფთენები [მოძველებული]

naphthenic acids [obsolete] - ნაფთენის მჟავები [მოძველებული]

narcissistic reaction [obsolete] - ნარცისისტული რეაქცია [მოძველებული]

natural atomic orbital (NAO) - ბუნებრივი ატომური ორბიტალი

natural bond orbital (NBO) - ბუნებრივი ბმის ორბიტალი

natural broadening - ბუნებრივი გაფართოება

natural graphite - ბუნებრივი გრაფიტი

natural hybrid orbital (NHO) - ბუნებრივი ჰიბრიდული ორბიტალი

natural isotopic abundance - ბუნებრივი იზოტოპური გავრცელება

natural orbital - ბუნებრივი ორბიტალი

natural population analysis (NPA) - ბუნებრივი პოპულაციის ანალიზი