ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

quadratic mean - კვადრატული საშუალო

quadrupole ion storage trap - ოთხპოლუსიანი იონის ჩამჭერი

quadrupole mass analyser - ოთხპოლუსიანი მასური ანალიზატორი

quadrupole splitting - ოთხპოლუსიანი გახლეჩა

qualitative analysis - თვისებითი ანალიზი

qualitative elemental specificity - თვისებითი ელემენტური სპეფიფიურობა

quality assurance - ხარისხის უზრუნველყოფა

quality control - ხარისხის კონტროლი

quality factor - ხარისხის ფაქტორი

quality of solvent - გამხსნელის ხარისხი

quantitative analysis - რაოდენობითი ანალიზი

quantitative structure–activity relationship (QSAR) - რაოდენობრივი სტრუქტურა-აქტივობის ურთიერთკავშირი (1)

quantitative structure–activity relationships (QSAR) - რაოდენობრივი სტრუქტურა-აქტივობის ურთიერთკავშირი (2)

quantity - სიდიდე (2)

quantity calculus - რაოდენობის კალკულუსი

quantized internal energy - დაკვანტული შინაგანი ენერგია

quantum - კვანტი

quantum counter - კვანტური მრიცხველი

quantum efficiency - კვანტური ეფექტურობა

quantum mechanics/molecular mechanics - კვანტური მექანიკა/მოლეკულური მექანიკა