ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

abatement შემცირება
in atmospheric chemistry ატმოსფეროს ქიმიაში

Action taken to reduce air pollution which involves the use of control equipment or some new process. This refers to a reduction or lessening as opposed to elimination of a type of discharge or pollutant.

ჰაერის დაბინძურების შესამცირებელი ქმედება, რომელიც გულისხმობს საკონტროლო აღჭურვილობის ან რაიმე ახალი საშუალების გამოყენებას. ტერმინი გამოიყენება დამაბინძურებლის შესამცირებელი და არა სრულად აღმოსაფხვრელი ქმედების აღსაწერად.

Source | წყარო:

PAC, 1990, 62, 2167 (Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990)) on page 2169