ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

absorbance matching - აბსორბციის/შთანთქმის შესაბამისობა

absorbance, A - აბსორბცია/შთანთქმა, A

absorbed (spectral) photon flux density - შთანთქმული (სპექტრული) ფოტონების ნაკადის სიმკვრივე

absorbed (spectral) radiant power density - შთანთქმული (სპექტრული) გამოსხივების სიმძლავრის სიმკვრივე

absorbed dose - შთანთქმული დოზა

absorbed dose, D - შთანთქმული დოზა, D

absorbed electron - შთანთქმული ელექტრონები

absorbed electron coefficient - შთანთქმული ელექტრონების კოეფიციენტი

absorber - შთამნთქმელი

absorptance, α - შთანთქმის უნარი, α

absorption - შთანთქმა

absorption coefficient (1) - შთანთქმის კოეფიციენტი (1)

absorption coefficient (2) - შთანთქმის კოეფიციენტი (2)

absorption cross-section, σ - შთანთქმის განივი კვეთი, σ

absorption factor - შთანთქმის ფაქტორი

absorption intensity - შთანთქმის ინტენსივობა

absorption line - შთანთქმის ხაზი

absorption pathlength - შთანთქმის გზა

absorption spectrum - შთანთქმის სპექტრი

absorptivity [obsolete] - შთანთქმის უნარი [მოძველებული]