ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

zero differential overlap (ZDO) approximation - ნულოვანი დიფერენციალური გადაფარვის მიახლოება

zero field splitting - გახლეჩის ნულოვანი ველი

zero point - ნულოვანი წერტილი

zero point of scale - მასშტაბის ნულოვანი წერტილი

zero–zero (0–0) absorption or emission - ნული-ნული (0-0) შთანთქმა ან გამოსხივება

zetta - ზეტა

zig-zag projection - კლაკნილი პროექცია

Zimm plot - ციმის დიაგრამა

zone - ზონა

zone melting method of preconcentration - წინასწარი დაკონცენტრირება ზონური გალღობის მეთოდით

Zucker–Hammett hypothesis - ცუკერ-ჰამეტის ჰიპოთეზა

zwitterionic compounds/zwitterions - ცვიტერიონური ნაერთები / ცვიტერიონები

zwitterionic polymer - ცვიტერიონული პოლიმერი

zygote - ზიგოტა

β-decay - β-დაშლა

β-particle - β-ნაწილაკი

γ-cascade - γ-კასკადი

γ-quantum - γ-კვანტი

γ-radiation - γ-გამოსხივება

γ-ray spectrometer - γ-სხივების სპექტრომეტრი