ჩვენი წიგნები

  

ქიმია და კრიმინალისტიკა. ნაწილი 1. მიკრონაწილაკები კრიმინალისტიკაში.

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ელ–ვერსია

გამოცემის წელი: 2011

ISBN: -

ანოტაცია: განხილულია მიკრონაწილაკების კრიმინალისტიკური ქიმიის საკითხები: მიკრონაწილაკების გამოყენების ისტორიული მომენტები კრიმინალისტიკური თვალსაზრისით, მიკრონაწილაკების როლი თანამედროვე კრიმინალისტიკურ ექსპერტიზაში და მიკროობიექტების მცნება, მათ კლასიფიკაცია სხვადასხვა მიდგომის მიხედვით. შემდეგ თავებში განხილულია მიკრონაწილაკების აღმოჩენის, ფიქსაციისა და კვლევის პრობლემები. ერთი თავი მთლიანად ეთმობა მიკრონაწილაკების ანალიზის და მათ შორის აღმოჩენის მეთოდებს (სკრინინგი, სიმკვრივის გრადიენტული განაწილება და ა.შ.). გაეცნობით მიკრონაწილაკების შემადგენლობას (პირველადი მინერალები, თიხოვანი მინერალები, ორგანული მასალები, მიკრობიოლოგიური ჩანართები, ყვავილის მტვერი და სხვა ბოტანიკური მასალები) და მათი ანალიზის მეთოდებს. ასევე აღმოაჩენთ ინფორმაციას მიკროობიექტების ზომების, მიკროსკოპის სახეებზე და მათი მოქმედების პრინციპის შესახებ. გარდა ამისა, სახელმღვანელოში შეხვდებით ამონარიდებს რეალური საგამოძიებო საქმეებიდან, რომელთაც გარდა ინფორმაციული ხასიათისა, მჭიდრო კავშირი აქვს ტექსტში გადმოცემულ თეორიულ მასალასთან.