ჩვენი წიგნები

  

ორგანული  სინთეზი (ნაწილი III)

ა. სანაძე, ნ. მახარაძე, გ.ჭირაქაძე, ნ. ღონღაძე, ე.ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი

გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-40-40-44-8

ანოტაცია:

განხილულია ორგანული ნაერთების ჟანგვა-აღდგენის, კონდენსაციისა და სულფირების რეაქციების თეორიული საფუძვლები.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგისა და ქიმიის პროფილის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

იგი ასევე დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს.

 
  

ორგანული  სინთეზი (ნაწილი II)

ნ. ღონღაძე, ლ. თალაკვაძე, ზ. გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ა. აფხაზავა, გ.ჭირაქაძე

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-40-40-37-5

ანოტაცია: განხილულია ორგანული ნაერთების ჰალოგენირების, დიაზოტირების, ეთერიფიკაციის, გრინიარის, აცილირების, ალკილირებისა და ნიტრირების რეაქციები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგისს და ქიმიის პროფილის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

 
  

ორგანული  სინთეზი

ნ. ღონღაძე, ე.ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, ნ. დარეჯანაშვილი, მ. ხითარიშვილი, გ.ჭირაქაძე

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-40-38-3

ანოტაცია:

განხილულია ორგანული სინთეზის ლაბორატორიაში მუშაობის ძირითადი ზოგადი მეთოდები: გამოხდა, ექსტრაქცია, გადაკრისტალება, ზერთვილვა, ქრომატოგრაფიული მეთოდები და სხვა.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგის დეპარტამენტის ქიმიის პროფილის :სპეციალობები სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებს.

 
  

ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი

ე. ელიზბარაშვილი, ლ. გვასალია

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-48-12-0

ანოტაცია: პერსონალური კომპიუტერები სულ უფრო მეტ გამოყენებას პოულობენ მეცნიერებისა და ტექნიკის ყველა დარგში. გამონაკლისი არც ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიაა. სხვადასხვა მძლავრი კომპანიებისა და ცალკეული სამეცნიერო ჯგუფების მიერ შექმნილია რამდენიმე ათეული ქიმიური პროგრამა პერსონალური კომპიუტერებისათვის, რომლებიც საშუალებას იძლევიან უსწრაფესად გადაიჭრას ნებისმიერი სირთულის ქიმიური და ქიმიურ-ტექნოლოგიური ამოცანები. ამ პროგრამების გამოყენება მომხმარებლისაგან გარკვეულ ცოდნას მოითხოვს. სახელმძღვანელო, რომელიც განკუთვნილია უნივერსიტეტების ქიმიური და ქიმიურ-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ვფიქრობთ, კარგ მეგზურობას გაუწევს მათ ქიმიური პროგრამების მრავალფეროვან ლაბირინთებში გზის გასაკვლევად. სახელმძღვანელო, სტუდენტების გარდა, დაეხმარება ქიმიის დარგში მომუშავე სხვა მომხმარებელსაც.

 
  

სპექტრომეტრული მეთოდების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში

ე. ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, გ. ჭირაქაძე

გამომცემლობა: "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

გამოცემის წელი: 2005

ISBN: 99940-35-83-5

ანოტაცია:

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ქიმიის პროფილის სტუდენტთა და მაგისტრანტთათვის.

დამხმარე სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს, მაგისტრანტებს, ასპირანტებსა და ქიმიკოს-მკვლევარებს ორგანული ნაერთების სტრუქტურული კვლევისათვის გამოყენებული ფიზიკური მეთოდების ათვისებაში.

წიგნში განხილულია სპექტრომეტრული მეთოდების (უი-, იწ-, H1-ბმრ- და მას-სპექტრომეტრია) საშუალებით ორგანული ნაერთების სტრუქტურის დადგენა. მასალის თვალსაჩინოებისათვის მოყვანილია მრავალი კონკრეტული ამოცანა. წიგნს ერთვის საცნობარო მასალა ცხრილების სახით, რომელიც დიდ დახმარებას გაუწევს სპექტრების ინტერპრეტაციაში.