CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ელიზბარ  ელიზბარაშვილიპროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის სკოლის დეკანი
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: e.elizbarashvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: http://www.chemistry.ge/eliz/index.html

განათლება:

 • 12.1993–12.1998 – ასპირანტურა, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 09.1988–05.1993 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)

 

კვალიფიკაციები:

 • 22 მარტი, 2006 - ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (ორგანული ქიმია) – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დისერტაცია: „აზო, აზომეთინური და პირიდონული ჯგუფის შემცველი ფუნქციური საღებრების სინთეზი და კვლევა“ კონსულტანტი: პროფ. გ. ჭირაქაძე, პროფ. შ. სამსონია
 • 16 დეკემბერი, 1998 - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ორგანული ქიმია)– თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დისერტაცია: „ზოგიერთი აზოსაღებრის არატრადიციული მეთოდით მიღება და მდგრადობის შესწავლა“ ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე
 • 18 ივნისი, 1993 ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თემა: „ო–ტრიმეთილსილილსოქსიფენილაზო–2–ნაფთოლის სინთეზი და საამქროს დაგეგმარება 15000 კგ/წელი წარმადობით“. ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

 • რამდენიმე პირიდონის რგოლის შემცველი ფლოურესცენტული საღებრების სინთეზი, თვისებების შესწავლა და გამოყენება დეფექტროსკოპიაში
 • ეგზოციკლური და ციკლური აზომეთინური საღებრების სინთეზი, თვისებები და გამოყენება
 • ფოტოანიზოტროპული თვისებების მქონე საღებრების სინთეზი, თვისებების კვლევა და გამოყენება ოპტიკური დამამახსოვრებელ მოწყობილობებში
 • ახალი აზოსაღებრების სინთეზი ფაზათშორისი კატალიზის პირობებში
 • ორი ან მეტი აქტიური ცენტრის მქონე ახალი ფაზათშორისი კატალიზატორები

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 124   (მათ შორის სტატიები:48  თეზისები:63   წიგნები:12 პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

 • 26.   რაზმაძე თ., შუბითიძე ა., ლეგაშვილი ი., ელიზბარაშვილი ე., ბუიანოვი ვ. ნაფთო[2,1–g]ინდოლის რეაქციისუნარიანობის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2006, ტ. 32. N1-2, 93-97.
 • ელიზბარაშვილი ე., ლაგვილავა ი., ღონღაძე ნ., სამსონია შ. 1–ამინო­ანთრა­პირიდონის სპექტრული თვისებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2006, 6, 1, 52-57.
 • ელიზბარაშვილი ე.ნ., აფხაზავა ფ.ნ., ჭირაქაძე გ.გ. სილიციუმშემცველი არილდიაზონიმუმის მარილების აღნაგობის გავლენა აზოშეუღლების რეაქციებსა და აზოსაღებრების თვისებებზე. საქართველოს მეც. აკად. მაცნე., ქიმიის სერია, 1993, 19, 3-4, გვ. 226-231.
 • ЭлизбарашвилиЭ.Н., ТандилашвилиГ.Л., ТушурашвилиР.И., ЧиракадзеГ.Г. Озонолизсинтетическихкрасителейиегоприменениедлядозиметрииозона. ИзвестияАНГрузии, сер. Химия, 1993, 19, 3-4, с. 232-236.
 • Chirakadze G.G., Elizbarashvili E.N., Chachua N.D. New Silica Containing Azo Dyes. Proceedings of 6th International Conference on Organic Dyes and Pigments: “Colorchem’96”. Czech Republic, Pardubice, 1996, 22-27 April, p. 102-104.
 • Элизбарашвили Э.Н., Танасова М.М., Чиракадзе Г.Г. Влияние природы межфазных катализаторов на скорость реакции азосочетания. Georgian Engineering News. 1998, 8, 4, p. 88-91. http://www.mmc.net.ge/gen/sum0.html#a22
 • Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н., Шубитидзе А.Н. Синтез новых азокрасителей на основе малоактивных азокомпонентов. Известия АН Грузии, сер. Химия, 1999, 25, 1-2, с. 66-69.
 • Элизбарашвили Э.Н., Баидошвили П., Чиракадзе Г.Г. Синтез новых азокрасителей в условиях межфазного катализа. ЖОрХ, 2000, 36, 11, с.1642-1646. http://www.maik.rssi.ru/contents/orgchem/orgchem11_0v36cont.pdf
 • Chirakadze G.G., Elizbarashvili E.N., Tandilashvili G.L., Baidoshvili P.O. Phase Transfer Catalysts in Azo Coupling Reactions. Proceedings of 8th International Conference on Dyes and Pigments: “Colorchem 2000”, Czech Republic, Pardubice, VOUS, 2000, 14-18 May, p. 101-103.
 • Тандилашвили Г.Л., Элизбарашвили Э.Н., Чиракадзе Г.Г. Ароматические нитрозогидроксисоединения: Синтез, Свойства, Применение. Известия АН Грузии, сер. Химия, 2001, 27, 1-2, с. 43-47.http://www.acnet.ge/matsne/chemistry/Eng/2001/27_1-2/Summary/9.htm
 • Baidoshvili P., Talakhadze K., Elizbarashvili E., Chirakadze G. Azo Coupling in Non-Aqua Media. Diazo components with Phase Transfer Catalyst Property. Proceedings of Georgian Academy of Science, Chemical Series, 2002, 28, 1-2, p. 58-61http://www.acnet.ge/matsne/chemistry/Eng/2002/28_1-2/Summary/11.htm
 • ელიზბარაშვილი ე., ხარაბაძე მ., ჭირაქაძე გ. აზოშეუღლების რეაქცია ფაზათშორისი კატალიზის პირობებში. სტუ–ს შრომები. ISSN 1512-0996. 2002, 445, 6, გვ.78-81.
 • Chirakadze G.G., Elizbarashvili E. Azo Dyes - Modernized and Novel. Synthesis, Properties, Application. Proceedings of 9th International Conference on Dyes and Pigmets: “Cholorchem’ 02”, Czech Republic, Pardubice, VOUS, 2002, 12-16 May, p. 112-116.
 • Лагвилава И.В., Элизбарашвили Э.Н., Панов А.В., Чиракадзе Г.Г. Производные дипиридоноантрацена: Синтез, Свойства. Известия АН Грузии, сер. Химия, 2003, 29, 3-4, с. 217-221
 • ელიზბარაშვილი ე., ლაგვილავა ი., ჭირაქაძე გ. ფლუორესცენციული საღებრების სინთეზი ფაზათშორისი კატალიზის პირობებში. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2003, 29, 1-2, გვ. 35-38.
 • Гиоргишвили Э.А., Элизбарашвили Э.Н., Чиракадзе Г.Г. Аминопроизводные 1,1’-нафталазина. Известия АН Грузии, сер. Химия, 2003, 29, 1-2, с. 161-162
 • ელიზბარაშვილი ე., ლაგვილავა ი., ჭირაქაძე გ. ახალი აზოანთრაპირიდონული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2005, 5, 1, გვ. 26-28.
 • რაზმაძე თ., ბუიანოვი ვ., ჭირაქაძე გ., ელიზბარაშვილი ე. ნაფთო[2,1-g]ინდოლის სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2005, 5, 1, გვ. 29-31.
 • ელიზბარაშვილი ე., ლაგვილავა ი., კერესელიძე ჯ., ჭირაქაძე გ. პირიდონშემცველი ნაერთების ალკილირების რეაქციის ქვანტურ–ქიმიური აღწერა. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2005, 31, 1-2, გვ. 89‑94
 • Elizbarashvili E., Lagvilava I., Talakhadze K., Chirakadze G. Solvent Dyes - Markers for Petroleum Fuels. Synthesis, Application. Georgian Engineering News, 2005, 2, p. 156-158.http://www.mmc.net.ge/gen/inf27.htm
 • Каркусашвили Т.Г., Гелиашвили З.Э., Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г.,
  Элизбарашвили Э.Н. Экологически чистые художественные краски на основе органосиликагелей. Georgian Engineering News, 2005, 3, 162-165 http://www.mmc.net.ge/gen/inf28.htm
 • Ахлоури Л.Н., Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н. Нитрозоазокрасители, Синтез, свойства, применение. Грузинский химический журнал. 2005, 5, 3, 241-244
 • Элизбарашвили Э.Н., Ахлоури Л.Н., Талаквадзе Л.Я., Самсония Ш.А. Квантово-химическое изучение Аш-кислоты и её нитрозо- и азопроизводных. Грузинский химический журнал. 2005, 5, 5, 481-485
 • Каркусашвили Т. Г., Гелиашвили З.Э., Гонгадзе Н.П., Чи­ра­ка­дзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н. Новые кремнийорганические композиционные материалы. Грузинский химический журнал. 2005, 5, 5, 512-515
 • Элизбарашвили Э.Н., Лагвилава И.В., Самсония Ш.А. Новый способ N‑алкилирования пиридонового кольца. ХГС, 2005, 12, 1868-1869 http://dx.doi.org/10.1007/s10593-006-0037-yhttp://www.osi.lv/hgs/cont462.html
 • 24.   ელიზბარაშვილი ე., ლაგვილავა ი., ღონღაძე ნ., სამსონია შ. ფოტოინდუცირებული ელექტრონის გადატანით გამოწვეული ფლუორესცენციის ჩახშობის კვანტურ–ქიმიური მოდელირება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2005, 5, 6,  603-606.
 • Элизбарашвили Э. Н., Ахлоури Л. Н., Гонгадзе Н.П. Новый протравной нитрозоазокраситель. Синтез, свойства, применение. Химическая Технология, 2006, №1, c.13-16.
 • ე. ელიზბარაშვილი, ი. ლაგვილავა, ს. ხაზალია, ნ. ღონღაძე. ახალი ლუმი­ნო­ფო­რუ­ლი საღებრები დეფექტოსკოპიური ანალიზისათვის. საქართ­ვე­ლოს მეც­ნიე­რე­ბა­თა აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, 2006, 32, 3-4, 307-311
 • Elizbarashvili E., Razmadze T., Samsoniya Sh. New Azo Dyes Containing Naphtoindole Moieties. Azerbaijan Chemical Journal, 2006, 4, 71-75.
 • Elizbarashvili E., Matitaishvili T., Topuria Kh. Synthesis of Macrocyclic Polyazomethines. Journal of Brazilian Chemical Society. 2007, 18, 6, 1254-1258. http://jbcs.sbq.org.br/files/jbcs_59-07V3_3759.pdf
 • Obolashvili N.Z., Lagvilava I.V., Elizbarashvili E.N. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Georgian Chemical Journal, 2007, 7,4, 365-367.
 • Элизбарашвили Э.Н., Лагвилава И.В., Оболашвили Н.З. Изучение спектральных свойств аминопиридонсодержащих соединений. Труды ГТУ, 2007, 446, 4, 57-63.
 • Matitaishvili T., Lagvilava I., Elizbarashvili E. Synthesis, Chemical Reactivity And Characterization Of Novel Macrocyclic Azomethine Compounds. Georgian Chemical Journal, 2008, 8,1, 21-28.
 • Элизбарашвили Э.Н., Ломадзе И.З., Размадзе М.Т. Новая программа для создания и проведения компьютерного тестирования в вузах. Труды ГТУ, 2008, 467, 1, 84-87.
 • ელიზბარაშვილი ე., ლაგვილავა ი., მდივანი კ., ურჩუხიშვილი ჟ., იარდალაშვილი ი. ახალი ჰეტეროციკლური პოლიფუნქციური საღებრები სინთეზური და ბუნებრივი ბოჭკოებისათვის. სტუ-ს შრომები, 2008, 469, 3, 26-33.
 • ლაგვილავა ი., ბიბილეიშვილი დ., დათუკიშვილი ლ., ელიზბარაშვილი ე. ახალი ტიპის ანთრაპირიდონული საღებრები პოლიეთერული და პოლიამიდური ბოჭკოებისათვის. სტუ-ს შრომები, 2008, 470, 4, 51-57.
 • Lagvilava I., Matitaishvili T., Iardalashvili I., Elizbarashvili E. A one-pot synthesis of some novel tetrakisazo disperse dyes bearing twenty-membered macrocyclic polyazomethine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2009, 74, 3, 409-418
 • Оболашвили Н.З., Элизбарашвили Э.Н., Лагвилава И.В., Топурия Х.Д. Новые флюросцентные маркеры на основе аминопиридонсодержащих соединений. GEN, 2010, 4, 103-106.
 • Elizbarashvili, K. Kupatadze. Environmentally friendly naphtoindole containing azo dyes. Periódico Tchê Química, 2014, Vol. 10/11 N. 20/21, 47-53p.
 • S. Zurabishvili, T. J. Bukia, M. O. Lomidze, M. V. Trapaidze, .E. N. Elizbarashvili, Sh. A. Samsoniya, T. V. Doroshenko, U. Kazmaier. Preparation of 2-(1-adamantyl)-1H-benzimidazole and novel derivatives thereof. Chemistry of Heterocyclic Compounds 2015, 51(2), 139–145.
 • Ochkhikidze, A. Chikovani, T. Matitaishvili, E. Elizbarashvili. Quantum-chemical aspects of oxidative coupling of phenols. Proceedings of Academy of Science, 2015, 45-49
 • Elizbzrashvili, G. Khatisashvili, N. Ochkhikidze. IChO-48—An Extraordinary Olympiad of Chemistry. Chemistry International, Volume 38 (6). Dec 2016, 4-7.
 • Ochkhikidze, T. Matitaishvili, K. Didebulidze, E. Elizbarashvili. Synthesis of Cr3+ and Cu2+ containing complexes of macrocyclic azomethines and investigation of their antimicrobial activity. Georgian Engineering News, 2017, 4, 45-49.
 • Chelidze N. T, Ochkikidze N.T., Matitaishvili T. R. , Didebulidze K.A., Elizbarashvili E.N. "Nontoxic macrocyclic azomethines, GEN, 2017, 3, 88-91 
 • გ. ანთია, ა. ფიჩხაძე, თ. მათითაიშვილი, ნ. ოჩხიკიძე, “ოლსალაზინისინთეზის ახალი მოდიფიცირებული მეთოდი”, საქართველოს საინჟინრო უწყებანი, 2018, 3, 62-66.
 • ნ. ჭელიძე, გ. ანთია, თ. მათითაიშვილი, ნ. ოჩხიკიძე, ე. ელიზ­ბა­რა­შვილი “არატოქსიკური აზომეთინების სინთეზის მეთო­დების მო­დი­ფიცირება”, საქართველოს საინჟინრო უწყებანი, 2018, 3, 54-61.
 • გ. ანთია, ა. ფიჩხაძე, თ. მათითაიშვილი, ნ. ოჩხიკიძე, ე. ელიზ­ბა­რაშვილი“აზოშეუღლების რეაქციის გამოყენება ალკინური კლიკ-რეაგენტის სინთეზში”, საქართველოს საინჟინრო უწყე­ბანი, 2018, 4, 55-58
 • ჭელიძე ნ., მათითაიშვილი თ., ოჩხიკიძე ნ., ელიზბარაშვილი ე. ახალი ტეტრაკის­აზო­საღებ­რები მაკროციკლური აზომეთინების საფუძველზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, 2018, 4, 50-54.
 • Elizbarashvili, G. Khatisashvili, T. Butkhuzi, T. Khatisashvili, L. Ezugbaya, M. Bukia, Ts. Ramishvili, English-Georgian and Georgian-English explanatory online dictionary of chemistry terminology. International Journal of Multilingual Education, 2023, 22, 157-170.  PDF

 

რჩეული თეზისები

 • Chirakadze G., Apkhazava P., Chachua N., Elizbarashvili E. Effects of Structure on Some Properties of New Silica Containing Azo Dyes. IV International Conference on Chemistry, Technology, and Various Applications of Organic Dyes and Pigments: “Colorchem’92”, Abstracts. Republic of Czechoslovakia, Pardubice, 1992, 27-30 April, p. 89.
 • Чиракадзе Г.Г., Гелиашвили З.Э., Элизбарашвили Э.Н. Тиофенкремнезем: Получение и свойства. XVIII Всесоюз. конф. по сероорганических соединении. Казань, 1992, c.112.
 • Chirakadze G.G., Apkhazava P.N., Chachua N.D., Elizbarashvili E.N. Silicon Containing Azo Dyes and Pigments. Synthesis, Properties and Application. Abstract of V International Conference Cholorchem’94, Czech Republic, Pardubice, 1994, 11-14 April, p. 15-16.
 • Elizbarashvili E., Tandilashvili G., Lagvilava I., Sadagashvili E. Multifunctional Anthraquinone Mordant Dyes. III Republican Conference on Chemistry. Abstracts. Georgia, Tbilisi, TSU, 2000, October 9-12, p.44.
 • Elizbarashvili E., Baidoshvili P., Talakhadze K. Long Chain Alkyl Containing Disperse Dyes. III Republican Conference on Chemistry. Abstracts. Georgia, Tbilisi, TSU, 2000, October 9-12, p. 45.
 • Elizbarashvili E. New Phase Transfer Catalysts. Theses of the Reports of Professor’s and Lecturer’s Scientific-Technical Conference dedicated to the 80 anniversary of Georgian Technical University, Tbilisi, 2002, p. 75
 • Elizbarashvili E., Lagvilava I. The selective Synthesis of alkyl derivatives of pyridone containing fluorescent dyes under phase transfer catalysis. 7-th ISTCSAC seminar “Scientific advances in chemistry: Heterocycles, Catalysis and Polymers as Driving Forces”. Abstracts. Russia, Ekaterinburg, 2004, 2-4 November, P-002, p. 108.http://www.istc.ru/istc/db/sem.nsf/seminars/S-039.htm
 • Elizbarashvili E., Lagvilava I., Chirakadze G. The selective alkylation of pyridone containing compounds under phase transfer catalysis. III Международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ», посвященная 85-летнему юбилею Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. Азербайджан, Баку, 2005,  14-16 Декабрь, с. 60-62.
 • Elizbarashvili E., Talakhadze K., Chirakadze G. Preparation of solvent dyes - markers for petroleum fuels. III Международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ», посвященная 85-летнему юбилею Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. Азербайджан, Баку, 2005,  14-16 Декабрь, с. 95-96.
 • E. Elizbarashvili, T. Matitaishvili, Kh. New Dyes-New Trends. International Conference “Advanced Materials and Technologies”. 2006, Tbilisi, 10‑11 May, p. 23-24.
 • Matitaishvili, E. Elizbarashvili. Synthesis of 20-membered macrocyclic polyazomethine dyes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”. Ivane Javakhishili Tbilisi State University,
 • 2007, Tbilisi, 8-9 June, p.29-30.
 • Obolashvili, I. Lagvilava, E. Elizbarashvili. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes. Conference (With International Invitation) “Compounds & Materials with Specific Properties”. Ivane Javakhishili Tbilisi State University, 2007, Tbilisi, 8-9 June, p.21-22.
 • Elizbarashvili E.N., Lagvilava I. V., Obolashvili N. Z., Matitaishvili T. R. Synthesis Of Novel Functional Dyes For Laser Technology And Histology. International Conference on Organic Chemisrty (ICOC), 50th Anniversary of the Foundation of Atatürk University, Erzurum, Turkey, 5-9 June, 2007, p. 140.
 • Lagvilava I., Matitaishvili T., Iardalashvili I., Elizbarashvili E. A One-Pot Synthesis Of Some Novel Tetrakisazo Disperse Dyes Bearing Twenty-Membered Macrocyclic Poly- (Azomethine). International conference “Compounds & Materials with Specific Properties Based on Industrial Wests and Secondary Resources. Modern Chemical Compounds and Technologies. Ivane Javakhishili Tbilisi State University, 2008, Tbilisi, 18-19 September, p.21-22.
 • Elizbarashviili E., Lagvilava I., Mdivani K., Urchukhishvili Zh. Glass surface modification via heterobifunctional reagents. RESC Collaboration in Chemistry, Biology and Medicine. Armenia, Aghveran, 21-24 September, 2008, pp. 28.
 • Elizbarashvili, I. Lagvilava, T. Matitaishvili. Polyazomethine Macrocycles As Precursors For Organic Nancontainers. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia, 16 October, 2009. 39-41
 • Obolashvili, I. Lagvilava, Kh.Topuria, E. Elizbarashvili. The Novel Fluorescent Probes On The Base Of Aminopyridone Containing Compounds. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia, 16 October, 2009. 42-43
 • Obolashvili, I. Lagvilava, Kh.Topuria, E. Elizbarashvili. The Novel Fluorescent Probes On The Base Of Aminopyridone Containing Compounds. Sighnaghi, Georgia, 16 October, 2009. 44-45
 • Elizbarashvili, T. Razmadze. Novel Azo Dyes Bearing Naphtoindole Moieties. Republic Conference “Natural and synthetic biologically active compounds”. Tbilisi, Georgia, 30 March, 2010, 92-94.
 • Elizbarashvili, I. Lomadze, M . Razmadze. New Softwares- TestCreator and Exam for Higher EducationaI lnstitutions. International conference “Batumi-Spring-2010”. Batumi, 7-9 May, 2010, 28-29 p
 • Kurtskhalia, T. Matitaishvili, I. Lagvilava, E. Elizbarashvili. Computer Aided Prediction Of Biologycal Activity Of Novel Heterocyclic Compounds. International conference “Batumi-Spring-2010”. Batumi, 7-9 May, 2010, 51 p.
 • Nino Kverashvili, Irma Lagvilava, Elizbar Elizbarashvili. The Novel Environmentally Friendly Flourescent Dyes. Republic Conference of YoungScientists: “Chemistry Today -2011”, 26th February, 2011, Tbilisi, Georgian Technical University., p.23-24
 • Shorena Kenchadze, Tea Matitaishvili, Elizbar Elizbarashvili. New Mordant Dyes On The Base Of Macrocyclic Azomethine Compounds. Republic Conference of Young Scientists: “Chemistry Today -2011”, 26th February, 2011, Tbilisi, Georgian Technical University., p. 27-28
 • Obolashvili, I. Lagvilava, E. Elizbarashvili, The Novel Fluorescent Probes With Active Thiocyanate Groups. Republic Conference of Young Scientists: “Chemistry Today -2011”, 26th February, 2011, Tbilisi, Georgian Technical University., p. 67-68.
 • Т. Дж. Букия*, Д. С. Зурабишвили, Э. Н. Элизбарашвили, Ш. А. Самсония. Синтез и виртуальный биоскрининг некоторых производных 2‐(1‐адамантил)бензимидазола. Republic Conference of Young Scientists: “Chemistry Today -2011”, 26th February, 2011, Tbilisi, Georgian Technical University., p. 31-32.
 • Bukia, M. Lominadze, G. Buzaladze, D. Zurabishvili, E.Elizbarashvili, Sh. Samsonia. The NMR-Research some of 2-(1-adamantyl)benzimidazoles. Second international conference of young chemists “Chemistry Today- 2012”. Tbilisi, 21-23 April, 2012. p 97.
 • Elizbarashvili, I. Lagvilava, T. Matitaishvili, L. Datukishvili. Novel macrocyclic fluorescents dyes. 7-th Eurasian meeting on heterocyclic chemistry. Bogazici University, Istanbul, Turkey. 17-21 June, 2012. p. 19.
 • Elizbarashvili, I. Lagvilava, T. Matitaishvili, I. Lomadze. Novel Macrocyclic Fluorescent Probes. 3-rd Scientific Conference on organic and pharmaceutics chemistry. Yerevan, Armenia, 3-6 October, 2012. P. 28
 • Matitaishvili, E. Elizbarashvili. Fluorescent Macrocycles. 3-rd International Symposium Caucasian on Polymers & Advanced Materials. 1-4 September, 2013. Tbilisi, Georgia.
 • Lagvilava, N. Obolashvili, E. Elizbarashvili. Novel fluorescent markers on the base of dipyridone dichlorotriazenes. Second Scientific Conference “Natural and synthetic biologically active compounds”, Tbilisi, 25-26 November, 2013, p. 69-70
 • Samsoniya, D. Zurabishvili, T. Bukia, M. Lomidze, M. Trapaidze, E. Elizbarashvili, U. Kazmaier. Benzimidazoles: synthesis, biological activity and perspectives of its use. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014), September 20-24, 2014. Tbilisi, Georgia. 117-119.
 • Ochkikidze, T. Matitaishvili, L. Talakvadze, E. Elizbarashvili. Novel macrocyclic polyazomethines. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014), September 20-24, 2014. Tbilisi, Georgia. 253-254.
 • Samsoniya, D. Zurabishvili, T. Bukia, M. Lomidze, I. Gogolashvili, G. Buzaladze, E. Elizbarashvili, U. Kazmaier. Synthesis and studies of some adamantane containing benzylidenes, benzimidazoles and dipeptides. 3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014)
 • "Organic Synthesis - Driving Force of Life Development". Tbilisi, Georgia. September 25-28, 2014. 57-59.
 • Elizbar Elizbarashvili. Science in Georgia: Achievements, Problems and Challenges. (Keynote Lecture). International Artvin Symposium. Artvin, Turkey. 18-20 October, 2018.
 • Pichkhadze, N. Ochkhikidze, G. Antina, E. Elizbarashvili . The new modified method of the synthesis of olsalazine. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey. 18-20 October, 2018
 • Matitaishvili, N. Chelidze, T. Nozadze, Kakha Didebulidze, Elizbar Elizbarashvili. Non toxic new macrocyclic azo methines. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey. 18-20 October, 2018.
 • Elizbarashvili, N. Ochkhikidze, T. Matitaishvili, A. Pichkhadze, D. Rizhinashvili. Synthesis of Macrocyclic Azo-Azomethines. Problems and Solutions. 10-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2019), September 15th-19th, 2019, Milano Marittima (Ravenna)- Italy. IL-5, p.41
 • Elizbar Elizbarashvili. Chemistry Education in the Covid-19 Pandemic and the Future of Chemistry Olympics. (Keynote Lecture). International Congress in Covid-19, “New Norms for Education”,. Artvin, Turkey. 24-26 June, 2020.
 • Elizbarashvili, K. Dzuliashvili, T. Nadimashvili, S. Berulava. New Functional Azo Dyes On The Base Of Eco-friendly Moieties. 7th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials. Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, July 27-30, 2021, p. 30.
 • Arabuli, E. Elizbarashvili. Modification Of Silica Nanoparticles With Fluorescent Dyes For Enhanced Optical Properties And Biomedical Applications. ICYS-2023, Tbilisi, Agricultural University of Georgia, 18-22 June, 2023. p. 65
 • Shermadini, D. Zhenti, E. Elizbarashvili. Quercetin Containing New Azo Dyes. ICYS-2023, Tbilisi, Agricultural University of Georgia, 18-22 June, 2023. p.  85
 • ე. ელიზბარაშვილი, თ. ბუთხუზი, ლ. ეზუგბაია, გ. ხატისაშვილი, მ. ბუკია, თ. ხატისაშვილი. ქიმის ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური განმარტებითი ონლაინ ლექსიკონი. გ. ნიკოლაძის დაბადებიდან 135-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ტერმინოლოგიის VIII კონფერენცია.  თსუ, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 25-26 სექტემბერი, 2023.
 • E. Elizbarashvili, G. Khatisashvili, T.- Butkhuzi, T. Khatisashvili, L. Ezugbaya, M. Bukia, Ts. Ramishvili, English-Georgian and Georgian-English explanatory online dictionary of chemistry terminology.  International Conference Lexicography in the XII Century. Ilia State University., 10-12 November, 2023, 70-72.

 

რჩეული პატენტები

 • ჭირაქაძე გ.გ., აფხაზავა ფ.ნ., ელიზბარაშვილი ე.ნ. სილიციუმშემთველი საღებრების მიღების ხერხი. საქართველოს პატენტი № 000364, პრიორიტეტი 2.06.93., სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1997, № 3, გვ. 36-37

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 • ელიზბარაშვილი ე., გელიაშვილი ზ., ჭირაქაძე. სპექტრომეტრული მეთოდების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2004, 161 გვ. ISBN 99940-35-83-5.
 • ღონღაძე ნ., ელიზბარაშვილი ე. (შემდგენლები) „გიორგი ჭირაქაძე“.  თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2004, 262 გვ. ISBN 99940-35-46-0
 • ღონღაძე ნ., გელიაშვილი ზ., ელიზბარაშვილი ე., დარეჯანაშვილი ნ., ხითარიშვილი მ., ჭირაქაძე გ. ორგანული სინთეზი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, ნაწილი I, 111 გვ. ISBN 99940-40-32-4.
 • ღონღაძე ნ., თალაკვაძე ლ., გელიაშვილი ზ., ელიზბარაშვილი ე., აფხაზავა ფ., ჭირაქაძე გ. ორგანული სინთეზი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, ნაწილი II, 88 გვ. ISBN 99940-40-32-4.
 • სანაძე ა., მახარაძე ნ., ჭირაქაძე გ., ღონღაძე ნ., გელიაშვილი ზ., ელიზბარაშვილი ე. ორგანული სინთეზი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, ნაწილი III, 64 გვ. ISBN 99940-40-32-4.
 • ღონღაძე ნ., აფხაზავა ფ., ელიზბარაშვილი ე., გელიაშვილი ზ., ლაგვილავა ი. ორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, ნაწილი III, 76 გვ. ISBN 99940-40-68-5.
 • ელიზბარაშვილი ე., გვასალია ლ. ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, 175 გვ. ISBN 99940-48-12-0
 • ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე, ე. ელიზბარაშვილი. ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013. 182 გვ.
 • ე. ელიზბარაშვილი. ქიმია ყველასათვის. თბილისი: ინტელექტი, 2013. ISBN 9789941446658
 • ე. ელიზბარაშვილი. პატივისცემით ქიმიას. თბილისი: ინტელექტი, 2015. ISBN 9789941458033
 • მ. სეხნიაშვილი, ა. შურღაია, ე. ელიზბარაშვილი. მასწავლებლის წიგნი. თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2015. ISBN 978-9941-0-7734-0
 • გ. ხატისაშვილი, ე. ლომიძე, ე. ელიზბარაშვილი. სახალისო ქიმიური ექსპერიმენტები. თბილისი, საქართველოს მაცნე. 2016.

 

გრანტები

 • 2021 | საგანმანათლებლო პორტალი „ზურგჩანთა“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, (10000 ₾)
 • 2018 | ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების  გამოყენება  აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys-წინააღმდეგ საქართველოში (Application of  ecofriendly tools for control Brown marmorated stink bug (BMSB) Halyomorpha halys in Georgia), ძირითადი შემსრულებელი, შრესფ, (122500₾)
 • 2018-2019 |  „ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების გლობალური ქსელის შექმნა“ - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, (45000₾)
 • 2018-2019 | ქიმიკოსთა დასაქმების ბაზრის კვლევა. - Assoc_Sch_018_004 (ააიპ კოალიცია განათლება ყველასათვის-საქართველო) (24,670₾)
 • 2018 | სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა. შრესფ, SCR/10/4/2018, სამეცნიერო კონსულტანტი (12,000 ₾)
 • 2017 | შრესფ, N216924. „დამბალხაჭოს მიკრობიომის შესწავლა და მისი წარმოება.“ (ძირითადი შემსრულებელი) (200,000 ₾)
 • 2017 | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.  „მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში“ (15,000 ₾).
 • UNDP Fostering Regional and Local Development in Georgia. Small Grant Scheme (SGS).  მასწავლებელთა პროფესიული გადამ­ზადების ცენტრის შექმნა გურიის  რეგიონში. 2016 (50,000 ₾).
 • 2015 | MTC U/43/6-420/14 - კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკრომოლეკულურ და მაკროციკლურ სინთეზებში (70,000$)
 • 2013  | FR/177/6-420/13 ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის (150,000₾)
 • 2013 | SC /20/6-420/13 პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ (9000₾).
 • 2012 - 2012 |_tr_282  Travel Grant - თურქეთი
 • 2011 | საკონფერენციო გრანტი. GeoHet-2011 (30,000₾)
 • 2010 |  სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #04/92)
 • 2009 | სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #SP09-11)
 • 2009 | Travel Grant, STCU (Ukraine)
 • 2009 | GNSF/ST08/1-364 (თამანონაწილე)

 

სალექციო კურსები

 • ორგანული სინთეზი (აგრუნი)
 • ქიმიური ტექნოლოგია (აგრუნი)
 • მასალათმცოდნეობა (თავისუფალი უნივერსიტეტი)

 

სამუშაო გამოცდილება:

 • 01.05.2015-დღემდის : პროფესორი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრის მენეჯერი
 • 01.09.2021 - დღემდის: მოწვეული ლექტორი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
 • 17.02.2022 -დღემდის: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  ავტორიზაციის საბჭოს წევრი
 • 11.12.2017—31.12.2018: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
 • 09.2017- 28.02.2022" მოწვეული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 11.12.2016-11.12.2017: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარე
 • 01.05-2013- 01.05.2014: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ორგანულ და მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 
 • 04.2012-11-2012: შპს „ბერტას“ ტექნოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი
 • 11.2011 – 04.2012:  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ქიმიის კონსულტანტი
 • 05.2006 – 09.2017: პროფესორი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 03.2007 –02.2011: სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი
 • 02.2007 – 03.2007:  სტუ–ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • 01.1999- 05.2006: დოცენტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 09.2000- 05.2006: დოცენტი, არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიისა და საყოფაცხოვრებო მასალების ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 11.1992- 01.1999: უფ. ლაბორანტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ტრეინინგები

 • 2009 - Эффективная бизнес презентация как инструмент коммерциализации научных проектов. – ABC Training Center, Ukraine
 • 2009 - სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის“
 • 2008 - Technological Management: commercialization of R&D results in scientific research institutes. – Science and Technology Center of Ukraine
 • 2007 - მასწავლებელთა დახელოვნების პროგრამა II (შეფასება და პროგრამების აკრედიტაცია) აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • 2017  | საერთაშორისო კონფერენცია “16th meeting of the IOBC-WPRS Working Group Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests” - http://chemistry.ge/conferences/iobc-2017
 • 2016  | ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადა IChO-48. მთავარი ორგანიზატორი. http://www.icho2016.chemistry.ge/
 • 2016  | ახალგაზრდა მეცნიერთა მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია „ქიმია დღეს“  (ICYS-2016.) - სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტების თავმჯდომარე http://chemistry.ge/conferences/icys-2016/welcome.html
 • 2016 | მოსწავლეთა რესპუბლიკური ოლიმპიადა „დედამიწა ჩვენი სახლია“. 3 მარტი, 2015. თანაორგანიზატორი. http://chemistry.ge/conferences/eoh-2015/index.html
 • 2014 | 3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014) "Organic Chemistry - Driving Force of Life Development". 25-30 სექტემბერი, 2014. საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე, ორგანიზატორი. http://www.chemistry.ge/conferences/icoc-2014/index.html
 • 2014 | 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi. 20-24 სექტემბერი, 2014. საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე, ორგანიზატორი.
  http://www.chemistry.ge/conferences/eamhc-2014/index.html
 • 2014 | 4th International Conference of Young Scientists - Chemistry Today. ერევანი. 18-22 აგვისტო, 2014.   საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე. თანაორგანიზატორი.
  http://chemistry.ge/conferences/icys-2014/index.html
 • 2013 | რესპუბლიკური კონფერენცია ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები-2013. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.  25-26 ნოემბერი, 2013. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
  http://chemistry.ge/conferences/nsbac-2013/index.html
 • 2013 | ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო კონფერენცია: "ქიმია დღეს-2013". 2013, 17-19 მაისი. ორგანიზატორი და სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე.
  http://www.chemistry.ge/conferences/icys-2013/index.html
 • 2012 | ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო კონფერენცია: "ქიმია დღეს-2012". 2012, 21-23 აპრილი. ორგანიზატორი და სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე.
  http://www.chemistry.ge/conferences/icys-2012/index.html
 • 2011 | აკადემიკოს რაფიელ აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა და ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011, 18-21 ოქტომბერი. თანაორგანიზატორი.
  http://www.chemistry.ge/conferences/rac3/index.html
 • 2011 | II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში - "ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმიის მიღწევები"  GeoHet-2011. 2011, 25-27 სექტემბერი. საორგანიზაციო კომიტეტების თანათავმჯდომარე
 • 2011 | ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს". 2011 წლის 26 თებერვალი. კონფერენციის დამფუძნებელი და სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტების თავმჯდომარე.
  http://chemistry.ge/conferences/rcys2011/index.php
 • 2010 | რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები" საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 30 მარტი, 2010.  საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი.
  http://chemistry.ge/conferences/nsbac/index.htm
 • 2009 | სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში მიძღვნილი პროფ. გოგი ჭირაქაძის 75–ე წლისთავისადმი სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009.  საორგანიზაციო კომიტეტების თავმჯდომარე.
  http://chemistry.ge/conferences/ocs/index.htm

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

2000 ჯ.სოროსის გრანტი
1993-1994 ჯ.სოროსის ასპირანტი
1992 პირველი პრემია (პირველი ღია კონფერენცია ორგანულ ქიმიაში, თსუ)

 

ჰობი

 • ლიტერატურა, პოეზია
 • სპორტი (ძიუდო, ტყვიით სროლა)

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10