CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ელიზბარ  ელიზბარაშვილიპროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესორი
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე
საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრის დირექტორი


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: elizbarashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: http://www.chemistry.ge/eliz/index.html

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• რამოდენიმე პირიდონის რგოლის შემცველი ფლოურესცენსიული საღებრების სინთეზი, თვისებების შესწავლა და გამოყენება დეფექტროსკოპიაში
• ეგზოციკლური და ციკლური აზომეთინური საღებრების სინთეზი, თვისებები და გამოყენება
• ფოტოანიზოტროპული თვისებების მქონე საღებრების სინთეზი, თვისებების კვლევა და გამოყენება ოპტიკური დამამახსოვრებელ მოწყობილობებში
• ახალი აზოსაღებრების სინთეზი ფაზათშორისი კატალიზის პირობებში
• ორი ან მეტი აქტიური ცენტრის მქონე ახალი ფაზათშორისი კატალიზატორები
• სხვადასხვა კლასის საღებრების მდგრადობის შესწავლა ოზონის ზემოქმედების მიმართ, ოზონის დოზიმეტრია

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  99   (მათ შორის სტატიები: 40,   თეზისები: 50,   წიგნები: 8,   პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

 • D. S. Zurabishvili, T. J. Bukia, M. O. Lomidze, M. V. Trapaidze, .E. N. Elizbarashvili, Sh. A. Samsoniya, T. V. Doroshenko, U. Kazmaier. Preparation of 2-(1-adamantyl)-1H-benzimidazole and novel derivatives thereof. Chemistry of Heterocyclic Compounds 2015, 51(2), 139–145.
 • E. Elizbarashvili, K. Kupatadze. Environmentally friendly naphtoindole containing azo dyes. Periódico Tchê Química, 2014, Vol. 10/11 N. 20/21, 47-53p.
 • Lagvilava I., Matitaishvili T., Iardalashvili I., Elizbarashvili E. A one-pot synthesis of some novel tetrakisazo disperse dyes bearing twenty-membered macrocyclic polyazomethine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2008, 74, 3, 409-418.
 • Matitaishvili T., Lagvilava I., Elizbarashvili E. Synthesis, Chemical Reactivity And Characterization Of Novel Macrocyclic Azomethine Compounds. Georgian Chemical Journal, 2008, 8,1, 21-28.
 • 3. Elizbarashvili E., Matitaishvili T., Topuria Kh. Synthesis of Macrocyclic Polyazomethines. Journal of Brazilian Chemical Society. 2007, 18, 6, 1254-1258.
 • Elizbarashvili E., Razmadze T., Samsoniya Sh. New Azo Dyes Containing Naphtoindole Moieties. Azerbaijan Chemical Journal, 2006, 4, 71-75.
 • Элизбарашвили Э.Н., Лагвилава И.В., Самсония Ш.А. Новый способ N алкилирования пиридонового кольца. ХГС, 2005, 12, 1868-1869
 • Элизбарашвили Э.Н., Баидошвили П., Чиракадзе Г.Г. Синтез новых азокрасителей в условиях межфазного катализа. ЖОрХ, 2000, 36, 11, с.1642-1646.
 • Элизбарашвили Э. Н., Ахлоури Л. Н., Гонгадзе Н.П. Новый протравной нитрозоазокраситель. Синтез, свойства, применение. Химическая Технология, 2006, №1, c.13-16.

 

რჩეული თეზისები

 • 1. I. Lagvilava, Zh.Urchukhishvili, K. Mdivani, E. Elizbarashvili. Novel Macrocyclic Fluorescent Dyes. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia, 16 October, 2009. pp. 44-45.
 • 2. Elizbarashvili E.N., Lagvilava I. V., Obolashvili N. Z., Matitaishvili T. R. Synthesis Of Novel Functional Dyes For Laser Technology And Histology. International Conference on Organic Chemisrty (ICOC), 50th Anniversary of the Foundation of Atatürk University, Erzurum, Turkey, 5-9 June, 2007, p. 140.
 • 3. Lagvilava I., Matitaishvili T., Iardalashvili I., Elizbarashvili E. A One-Pot Synthesis Of Some Novel Tetrakisazo Disperse Dyes Bearing Twenty-Membered Macrocyclic Poly- (Azomethine). International conference “Compounds & Materials with Specific Properties Based on Industrial Wests and Secondary Resources. Modern Chemical Compounds and Technologies. Ivane Javakhishili Tbilisi State University, 2008, Tbilisi, 18-19 September, p.21-22.
 • 4. Elizbarashviili E., Lagvilava I., Mdivani K., Urchukhishvili Zh. Glass surface modification via heterobifunctional reagents. RESC Collaboration in Chemistry, Biology and Medicine. Armenia, Aghveran, 21-24 September, 2008, pp. 28.
 • 5.Elizbarashvili E.N., Lagvilava I. V., Obolashvili N. Z., Matitaishvili T. R. Synthesis Of Novel Functional Dyes For Laser Technology And Histology. International Conference on Organic Chemisrty (ICOC), 50th Anniversary of the Foundation of Atatürk University, Erzurum, Turkey, 5-9 June, 2007, p. 140.
 • 6.Elizbarashvili E., Lagvilava I., Chirakadze G. The selective alkylation of pyridone containing compounds under phase transfer catalysis. III Международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ», посвященная 85-летнему юбилею Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. Азербайджан, Баку, 2005, 14-16 Декабрь, с. 60-62.
 • 7.Elizbarashvili E., Lagvilava I. The selective Synthesis of alkyl derivatives of pyridone containing fluorescent dyes under phase transfer catalysis. 7-th ISTCSAC seminar “Scientific advances in chemistry: Heterocycles, Catalysis and Polymers as Driving Forces”. Abstracts. Russia, Ekaterinburg, 2004, 2-4 November, P-002, p. 108.
 • 8.Chirakadze G.G., Elizbarashvili E. Azo Dyes - Modernized and Novel. Synthesis, Properties, Application. Proceedings of 9th International Conference on Dyes and Pigmets: “Cholorchem’ 02”, Czech Republic, Pardubice, VOUS, 2002, 12-16 May, p. 112-116.

 

რჩეული პატენტები

1. ჭირაქაძე გ.გ., აფხაზავა ფ.ნ., ელიზბარაშვილი ე.ნ. სილიციუმშემთველი საღებრების მიღების ხერხი. საქართველოს პატენტი № 000364, პრიორიტეტი 2.06.93., სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი. 1997, № 3, გვ. 36-37

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

  • ელიზბარაშვილი ე., გვასალია ლ. ქიმია და პერსონალური კომპიუტერი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, 175 გვ. ISBN 99940-48-12-0
 • • ღონღაძე ნ., აფხაზავა ფ., ელიზბარაშვილი ე., გელიაშვილი ზ., ლაგვილავა ი. ორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, ნაწილი III, 76 გვ. ISBN 99940-40-68-5.
 • • სანაძე ა., მახარაძე ნ., ჭირაქაძე გ., ღონღაძე ნ., გელიაშვილი ზ., ელიზბარაშვილი ე. ორგანული სინთეზი. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2005, ნაწილი III, 64 გვ. ISBN 99940-40-32-4.
 • • ელიზბარაშვილი ე., გელიაშვილი ზ., ჭირაქაძე. სპექტრომეტრული მეთოდების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2004, 161 გვ. ISBN 99940-35-83-5.
 • • ელიზბარაშვილი ე. ქიმია ყველასათვის. თბილისი: ინტელექტი. 2014, 213 გვ

 

გრანტები

 • 2018 სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა. შრესფ,SCR/10/4/2018, სამეცნიერო კონსულტანტი (12,000 ₾)
 • 2017 შრესფ, N216924. „დამბალხაჭოს მიკრობიომის შესწავლა და მისი წარმოება.“ (ძირითადი შემსრულებელი)
 • 2017 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. „მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში“.
 • UNDP Fostering Regional and Local Development in Georgia. Small Grant Scheme (SGS). მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრის შექმნა გურიის რეგიონში. 2016.
 • 2015 MTC U/43/6-420/14 - კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკრომოლეკულურ და მაკროციკლურ სინთეზებში
 • 2013 - FR/177/6-420/13 ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის
 • 2013 SC /20/6-420/13 პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ.
 • 2012 - 2012_tr_282 Travel Grant - თურქეთი
 • 2011 - საკონფერენციო გრანტი. GeoHet-2011
 • 2010 – სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #04/92)
 • 2009 – სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #SP09-11)
 • 2009 - Travel Grant, STCU (Ukraine)
 • 2009 – GNSF/ST08/1-364 (თანამონაწილე)

 

სალექციო კურსები

1. თეორიული ორგანული ქიმია (ბაკალავრიატი)
2. ორაგნული სინთეზი (ბაკალავრიატი)
3. კომპიუტერის გამოყენება ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში (ბაკალავრიატი)
4. ნახევარპროდუქტების ქიმია და ტექნოლოგია (მაგისტრატურა)
5. ბუნებრივი საღებრების ქიმია (მაგისტრატურა)
6. გამოთვლითი ქიმია (მაგისტრატურა)
7. ორგანული ქიმია (დოქტორანტურა)

 

განათლება:

12.1993–12.1998 – ასპირანტურა, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
09.1988–05.1993 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)

 

კვალიფიკაციები:

 • 22 მარტი, 2006 - ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (ორგანული ქიმია) – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დისერტაცია: „აზო, აზომეთინური და პირიდონული ჯგუფის შემცველი ფუნქციური საღებრების სინთეზი და კვლევა“ კონსულტანტი: პროფ. გ. ჭირაქაძე, პროფ. შ. სამსონია
 • 16 დეკემბერი, 1998 - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ორგანული ქიმია)– თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დისერტაცია: „ზოგიერთი აზოსაღებრის არატრადიციული მეთოდით მიღება და მდგრადობის შესწავლა“ ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე
 • 18 ივნისი, 1993 ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თემა: „ო–ტრიმეთილსილილსოქსიფენილაზო–2–ნაფთოლის სინთეზი და საამქროს დაგეგმარება 15000 კგ/წელი წარმადობით“. ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე

 

სამუშაო გამოცდილება:

0

 

ტრეინინგები

 • 2009 - Эффективная бизнес презентация как инструмент коммерциализации научных проектов. – ABC Training Center, Ukraine
 • 2009 - სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის“
 • 2008 - Technological Management: commercialization of R&D results in scientific research institutes. – Science and Technology Center of Ukraine
 • 2007 - მასწავლებელთა დახელოვნების პროგრამა II (შეფასება და პროგრამების აკრედიტაცია) აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

2008-2010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის რედაქტორის მოადგილე
2007-2010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო–საგამომცემლო საბჭოს წევრი
2007-დღემდის სსიპ აკრედიდაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო, აკრედიტაციის ცენტრი, ექსპერტი
2006-2009 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი
2006-დღემდის თსუ–ს სამეცნირო შრომების კრებულის "ქიმია" რედკოლეგიის წევრი
2007-2008 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სარედაქციო ჯგუფის წევრი
2000-2005 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
2000-2005 ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის მეთოდური კომისის წევრი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

2000 ჯ.სოროსის გრანტი
1993-1994 ჯ.სოროსის ასპირანტი
1992 პირველი პრემია (პირველი ღია კონფერენცია ორგანულ ქიმიაში, თსუ)

 

ჰობი

• ლიტერატურა, პოეზია
• სპორტი (ძიუდო, ტყვიით სროლა)

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10