კონფერენციის თემატური პრიორიტეტები

 • ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია
 • საღებრებისა და ნახევარპროდუქტების ქიმია
 • მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
 • ბუნებრივ  და ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთთა ქიმია
 • ნავთობქიმია
 • კატალიზი
 • არაორგანული ქიმია
 • კომპლექსნაერთების ქიმია
 • ანალუზირი ქიმია
 • ფიზიკური ქიმია
 • კოლოიდური ქიმია
 • სამედიცინო ქიმია
 • ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგია
 • ქიმიური ტექნოლოგია
 • ელექტროქიმია
 • სილიკატური და მჭიდა მასალების ქიმია
 • ეკოლოგია და გარემოს დაცვა