კონფერენციის მასალების მომზადება

 

თეზისების გაფორმების ინსტრუქცია | HTML | DOC | PDF |

პოსტერების გაფორმების ინსტრუქცია | HTML | DOC | PDF |