რეგისტრირებული თეზისები

1. ბიოლოგიურად აქტიური სინთეზური და ბუნებრივი ორგანული ნაერთები: სინთეზი, გამოყოფა, კვლევა
შოთა სამსონია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის დეპარტამენტი

2. ნანონაწილაკების სტაბილურობა ზომაზე დამოკიდებული თერმოდინამიკა და კინეტიკა
თამაზ აგლაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

3. THE NOVEL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FLOURESCENT DYES
Nino Kverashvili*, Irma Lagvilava, Elizbar Elizbarashvili
Division of Organic Chemistry, Department of Chemical Technology, Georgian Technical University

4. ON THE FORECASTING OF GLASS‐CERAMICS RECEIVING FROM TECHNOGENIC RAW MATERIALS CONTAINING COMPOSITE
D.G. Kotrikadze
Georgian Technical University

5. NEW MORDANT DYES ON THE BASE OF MACROCYCLIC AZOMETHINE COMPOUNDS
Shorena Kenchadze*, Tea Matitaishvili, Elizbar Elizbarashvili
Division of Organic Chemistry, Department of Chemical Technology, Georgian Technical University,

6. PHYSICAL‐CHEMICAL PROCESSES IN THE FRIT TECHNOGENIC RAW MATERIAL CONTAINING COMPOSITE
N.J. Rachvelishvili
Georgian Technical University,

7. СИНТЕЗ И ВИРТУАЛЬНЫЙ БИОСКРИНИНГ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Т. Дж. Букия*, Д. С. Зурабишвили, Э. Н. Элизбарашвили, Ш. А. Самсония
Департамент химии факультета точных и естественных наук, Тбилисского государственного университета имени Ив. Джавахишвили

8. აზოშეუღლების რეაქციები ფიშერის ფუძის ბისანალოგების საფუძველზე
გ. ფანცულაია, ნ. ნიკოლეიშვილი*, მ. ტრაპაიძე, შ. სამსონია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის დეპარტამენტი

9. СИНТЕЗ 4‐R‐N‐АДАМАНТОИЛАНИЛИДОВ И 5(6)‐АЛКОКСИ‐2‐(1‐ АДАМАНТИЛ)БЕНЗИМИДАЗОЛОВ
Г.З. Панцулая*, И.Н. Гоголашвили, Д.С. Зурабишвили, М.В. Трапаидзе, Ш.А. Самсония
Департамент химии факультета точных и естественных наук, Тбилисского государственного университета имени Ив. Джавахишвили

10. დიპიროლონაფთალინების ამიდური ნაწარმების მას- სპექტრებში ფრაგმენტაციის თავისებურებანი
ნ. ნიკოლეიშვილი*, მ. ტრაპაიძე, ნ. კუპრაშვილი, ნ. ესაკია, დ. ზურაბიშვილი, შ. სამსონია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის დეპარტამენტი

11. INVESTIGATION IN THE FIELD OF 2‐ETHOXYCARBONYL‐5‐PHENYLINDOLE
N. Barbakadze*, Sh. Samsoniya, I. Chikvaidze, Sh. Oboladze
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

12. SYNTHESIS OF NEW POLYNUCLEAR NITROGEN CONTAINING HETEROCYCLIC SYSTEMS
A. Kalatozishvili*, Sh. Samsoniya, N. Targamadze,
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

13. NUTRITIONAL AND MEDICAL NATURE OF OAK ACETUM
N. Memarnishvili, N. Shavliashvili, T. Ivalishvili,
Georgian Technical University

14. THE INFLUENCE OF POTASSIUM FERROCYANIDE ON TOTAL PHENOLS AND IRON OF WINE
Kh. Mamaiashvili*, M. Khomasuridze
Georgian Technical University

15. THE STABILITY OF NANOSIZED SILVER IN AQUEOUS MEDIA
M. Kikalishvili, M. Donadze
Georgian Technical University

16. ON THE ESSENCE OF INORGANIC COMPONENT PART OF PKHOVELI PELOID
L. Ebanoidze, N. Bokuchava, A.Sarukhanishvili
Department of Chemical technology, Georgian Technical University

17. SELECTION OF MICROBIAL CAROTENOIDS
L. Mosiashvili, M. Siradze, I. Berdzenishvili
Department of Chemical Technology, Georgian Technical University

18. THE EFFECT OF SUPERPLASTIFIERS’ ADDITIONS ON CEMENT AND CONCRETE PROPERTIES
N. Karkusashvili*, T. Suladze
Department of chemical technology, Georgian Technical University

19. მდ. არაგვის ფსკერული ანალიზის შედეგები
თ. შარაშიძე, ლ. გვერდწითელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

20. INFLUENCE OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS ON NITRATE AND NITRITE IONS IN TRANSBOUNDARY RIVER KURA “MTKVARI” WATER IN TBILISI CITY AREA
L. Mtsariashvili
Department of Material Research, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

21. CHROMATOGRAPHIC BEHAVIOR OF RISPERIDONE IN IONIC INTERACTION AND MICROEMULSION CHROMATOGRAPHIC SYSTEMS: STUDY OF PHARMACOKINETICS OF RISPERIDONE
N. Lominadze, M. Gvaramia, R. Chaladze, N.Kokiashvili, M. Alexishvili, M. Rukhadze*
Faculty of Exact and Natural Sciences, I. Javakhishvili Tbilisi State University

22. ANALYSIS OF CHIRAL AMINO ACIDS IN CEREBROSPINAL FLUID SAMPLES LINKED TO DIFFERENT STAGES OF ALZHEIMER DISEASE
Sh. Samakashvili1*, C. Ibáñez2, C. Simó2, F. J. Gil‐Bea3, B. Winblad3, A. Cedazo‐Mínguez3, A. Cifuentes2
1*Department of Physical and Analytical Chemistry, School of Exact and Natural Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 2Laboratory of Foodomics, Institute of Food Science Research (CSIC), Nicolas Cabrera 9, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain. 3NVS Department, KI‐Alzheimer's Disease Research Center, Karolinska Institute, 14186 Stockholm, Sweden.

23. Helleborus caucasicus - კავკასიური ხარისძირას მიწისქვეშა ნაწილებში და ფოთლებში სტეროიდულ ნივთიერებათა დაგროვების დინამიკა
თ. მუზაშვილი
იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

24. FEASIBILITY OF APPLICATION OF HYDROGEN FORM NATURAL MORDENITE IN THE PROCESS OF CLEANSING OF NITROUS GAS CONTAINING AIR
Rubashvili, K. Kordzakhia*
Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, *St.Andrew’s University of the Patriarchate of Georgia

25. THE NOVEL FLUORESCENT PROBES WITH ACTIVE THIOCYANATE GROUPS
N. Obolashvili*, I. Lagvilava, E. Elizbarashvili
Division of Organic Chemistry, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, Technical University of Georgia

26. სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები
ხ. თოფურია*, ნ. ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი, ზ. გელიაშვილი
ორგანული ქიმიის მიმართულება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,

27. ახალი 24-წევრიანი პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთების სინთეზი
ხ. თოფურია*, ნ. ობოლაშვილი, ზ. გელიაშვილი
ორგანული ქიმიის მიმართულება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28. CHEMICAL COMPOSITION OF THE AROMATIC SPICY HERBS ‐ CARUM CARVI L.
V. Esvanjia1*, T. Abramishvili2
1 Georgian State Agrarian University, Department of Agrotechnology
2 Georgian State Agrarian University, Department of Agroecology,Tbilisi,Georgia

29. QUANTUM‐CHEMICAL STUDY OF POSSIBLE TAUTOMERIC TRANSFORMATIONS OF CYTOSINE
M. Kvaraia*, J. Kereselidze, Z. Pachulia
Sokhumi State University

30. იზონიკოტინჰიდრაზიდის (ტუბაზიდის) ლითონებთან კომ- პლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა
ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი