CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

რევაზ  კლდიაშვილისრული პროფესორი

ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

სრული პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: rezo.kldiashvili@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

ინჟინერ-ქიმიკოსი. ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგი

 

კვალიფიკაციები:

1986 წელი.ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი. 2-დიფენილნაფტალინის და 4,4,8,8-ტეტრამეტილ-2,3,6,7-დიბენზოპენტალანის მეტოქსი და ნიტროწარმოებულების სინთეზი და გარდაქმნები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი პროფ. რამაზ ლაღიძე.

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა კვლევის ფიზიკო - ქიმიური მეთოდები

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 91   (მათ შორის სტატიები:52  თეზისები:23   წიგნები:15 პატენტები: 2)

 

რჩეული სტატიები

 • კლდიაშვილი რ. კუპრავა შ. შამსონია გ. აბესაძე ი, ლაღიძე რ. 3,4,7,8-დიბენზო-31211-დი-მეტოქსი-2,2,6,6-ტეტრამეთილბიციკლი (3, 3, 0) 48-01 სინთეზი. საქ. სსრ მეც. აკადემიის მოამბე 91, ¹3, 1978
 • კლდიაშვილი რ. თ. კოვზირიძე ქ. სიხარულიძელ. K შ. კუპრავარ. ლაღიძე რ.Bბენზოლისა და ვერატროლის ალკირება 2,5-დიმეთილ-3ჰექსინ-2,5-დიოლით და დი(1-ოქსი) ციკლოჰექსილაცეტილენით უწყლო AlCl3 თანაობის. საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია 9, ¹3, 1983
 • ლაღიძე რ, კლდიაშვილი რ. კუპრავა შ. დვალიშვილი ა. შამსონია გ. 2,3,7,8-ტეტრანიტრო-5,5,10, 10-ტეტამეთილ 4b, 5, 9b 10-ტეტრაჰიდროინდენო (2, 1-α) ინდენში ნუკლეოფილური ჩანაცვლების რეაქციები. საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე. 121, ¹2, 1986
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ.სამკურნალო პრეპარატ ნიკოდინთან ბიოგენური ლითონების ბიოკომპლექსნაერთთა “შედგენილობა-აღნაგობა-თვისებების” ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. N3(7). 2006
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ- ზოგიერთი პერსპექტიული მცენარისაგან მიღებული ბუნებრივი ტკბილი ნივთიერებების ქიმიური თვისებები, აღნაგობა, ფიზიოლოგიური აქტიურობა და გამოყენების აქტუალობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალიN3, ტ.9 2009
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ. ჰომეოპათიაში გამოყენებულ წამალთა ფორმების შედგენილობა და დამზადების ტექნოლოგია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალიტ.9, N6, 2009
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ ახალი თაობის სამკურნალო პროფილაქტიკური პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი N3, ტ.10, 2010
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ მუხის სამკურნალო ძმარი. საქართველოს მეცნიერ-აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ.36, N4, 2010
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ. საქართველოში Kკოორდინაციული ნაერთების ქიმიის მეცნიერული საწყისები. საქართველოს მეცნიერ-აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ.38, N1, 2012 წ
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ. ნატურალური ბუნებრივი კონსერვანტები კვების პროდუქტებში. საქართველოს მეცნიერ-აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, ტ.38, 3-4, 2012

 

რჩეული თეზისები

 • კლდიაშვილი რ.;ციკლის არშემცვლელი სტეროიდული ჰორმონების და მათი ზოგიერთი ანალოგების სინთეზი. VIII კონფერე-ნცია იზოპრენოიდების ქიმიის დარგში. 9-15 სექტემბერი. პოლონეთი, ქ. ტორუნი, 1979
 • კლდიაშვილი რ.რ. ლაღიძეშ. კუპრავაა. დვალიშვილი გ. სამსონია Aარგემონინის და მისი მონათესავე ალკალოიდების ახალი ანალოგების სინთეზი VII საერთაშორისო კონფერენცია ბიოლოგიურად აქტიური ბუნებრივი ნაერთების და ბიოტექნოლოგიის დარგში. ტ.32, 21-26 სექტემბერი. ბულგარეთი, ვარნა. 1981
 • კლდიაშვილი რ.რ. ლაღიძეშ. კუპრავაა. დვალიშვილი გ. სამსონია Aარგემონინის ჩანაცვლებული ახალი ანალოგების სინთეზი მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია ორგანული სინთეზის დარგში. აგვისტო, იაპონია, ტოკიო. 1982 Т.
 • Цивцивадзе. Клдиашвили Р,Н. ЧигогидзеК. ПарцхаладзеР. СхиладзеГ. СулаквелидзеТ. Внедрение вобщественное питание диетических продуктов нового поколения антидобетической направленности Сборник трудов Международной научной конф. «проблемы безарасности продовольствия» 28-29. 05. Тбилиси. 2009
 • Цивцивадзе. Клдиашвили Р,Н. ЧигогидзеК. ПарцхаладзеР. СхиладзеГ. СулаквелидзеТ Общественное питание диетических продуктов нового поколения антидиабетической напревленности Международная научная конференция «Проблемы везопасности продовольствая 28-29.05.09. Тбилиси
 • M. Tabatadze R.Kldiashvili N. BuachidzeL. IntskirveliG. KuchavaM. Beglarishvili ECOLOGIAL MONITORING OF THE RIVER LIAKHVI AND EVALUATION OF THE CURRENT First International Conference for students and yYoung Scientists on Materials Processing Science Tbilisi, 10-13 Oktober 2010
 • R.KldiashviliT. TsivtsivadzeM. ChigogidzeR. SkhiladzeG. Sulakvelidze GLOBAL A GGRAVATIOM OF ENVIRONMENTAL SITUATION AND SCIENCE POSSIBILITIES FOR MANUFACTURING OF ADDITIONAL NUTRITIONAL RESOURCES INTONATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PROTECTION OF ENVIRONMENT. Tbilisi 10-12 November 2010
 • Цивцивадзе. Клдиашвили Р,Н. ЧигогидзеК. ПарцхаладзеР. СхиладзеГ. СулаквелидзеТ Пишевое и медико-биологическое значение некоторых перспективных растительных култур Междуродная-пра-ктическая конференция Кутаиси 2011
 • T. Tsivtsivadze R.KldiashviliT N. ChigogidzeR. Skhiladze G. Sulakvelidze Syntesis phsicochemical proerties and biological activity of new sulfurcontaining organic ligands2-nd international Conferonce on organic chemistry Advancesin in Retorocyclic chemistry “ September 25-27, 2011, Tbilisi, Georgia
 • R.Kldiashvili T. Gagnidze CHEMICAL ASPECTSOF RESTORATION AND PRWSERTATION OF HISTORICAL DOCUMENTS SECOND INTERNATIONAL OF YOUNGCHEMISTS April 21-23, 2012, Tbilisi Georgia

 

რჩეული პატენტები

• ლაღიძე რ. კლდიაშვილი რ, კოვზირიძე თ.კოზმანაშვილი ი.ზურაბიშვილი გ ;საკვების დამატების მიღების მეთოდები; საავტორო მოწმობა ¹1611319, 8 ოქტომბერი, 1990

• წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ; მდოგვიანი პურის წარმოების ხერხი ; საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი პატენტი P 4427 ძალაშია 24.05.2007-დან

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 • კლდიაშვილი რ.,ბარამიზე ქ.,”თანამედროვე ლაბორატორიულ აპარატურაზე მუშაობის წესები’-თბილისი.გამომც.სტუ-ი,2008წ.,გვ.43
 • კლდიაშვილი რ.”331 კითხვა-პასუხი ბიოორგანულ ქიმიაში”-თბილისი,გამომც.”ცოდნა”,2009წ.,გვ.75
 • კლდიაშვილი რ. პეტრიაშვილი ჟ.”ექსპერიმენტალური და ლაბორატორიული სამუშაოები ზოგად და ბიოარაორგანულ ქიმიაში”-თბილისი,გამომც.”ცოდნა”,2009წ.,გვ.64
 • კლდიაშვილი რ.,დიდიზე ხ.,’ბიოარაორგანული ქიმია’-თბილისი,გამომც.”ბასიანი”,2010წ.,გვ215
 • კლდიაშვილი რ.,ბიბილეიშვილი დ., ”წყალი და მისი ხასიათი”-თბილისი,გამიმც.სტუ-ი,2011წ.,გვ.105
 • კლდიაშვილი რ.,დიდიზე ხ.,მედულაშვილი ც.,”ბიორგანული ქიმია”-თბილისი,გამომც.”ბასიანი”2011წ.გვ.350
 • კლდიაშვილი რ. ”375 კითხვა-პასუხი ბიოარაორგანულ ქიმიაში”- თბილისი,გამომც.სტუ-ი,2008 წ.გვ.83
 • კლდიაშვილი რ. ”ბუნებისმეტყველის მოგზაურობა ცნობიერების შეცვლის თვალსაწიერში”. მონოგრაფია თბილისი.,გამც.”ცოდნა”გვ.51
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ; ბიოკორდინაციული ნაერთების შედგენილობა-აღნაგობა თვისებები და მათი როლი არატრადიციული სამკურნალო საშუალებების ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა დ კვების პროდუქტების შემუშავებაში (მონოგრაფია) Gგამომცემლობა “ცოდნა” 2009
 • წივწივაძე თ. კლდიაშვილი რ. ჩიგოგიძე ნ. სხილაძე რ. სულაქველიძე გ; ბიოლოგიური კომპლექსნაერთები ახალ ტექნოლოგიებში (მონოგრაფია) გამომცემლობა “ბასიანი” თბილისი, 2011

 

 

სალექციო კურსები

• ზოგადი და არაორგანული ქიმია

• სამედიცინო ქიმია (ვკითხულობ თბილისის სამედიცინო აკადემიაში)

 

 

ტრეინინგები

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ) თრეინინგი ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” 2009 წელი

2. კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრისა და SCF -ის ერთობლივი თრეინინგ პროგრამა ’’საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე მეთოდები” 2005 წელი

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • 2011 წლიდან საქართველოს საიჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი-
 • 2012 წლიდან საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მრჩეველთა საბჭოს წევრი
 • 2009 წლიდან აშშ-ს მეცნიერთა საპატიო საზოგადოების “Sigma Xi”- ს ნამდვილი წევრი
 • ევროპის გარემოს დაცვის ასოციაცია EAE ქ. გრადისკა (იტალია) გარემოს დაცვის საერთაშორისო პროექტი (ბიოპოლიმერული კვლევების მიმართულება)
 • 2004 წ. ევროპის ვაჭრობის, კომერციისა და მრეწველობის ეკონომიკური პალატის წლის საერთაშორისო პროგრამა - ”ევროპული დახმარება - გარემოს დაცვის პროექტებს ”
 • 2005 წლიდან ვარ აშშ- ის პროგრამის SENCER -ის (“სამეცნიერო განათლება ახალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლებისათვის” ) მასწავლებელი პროექტის ფარგლებში ვკითხულობ ლექციებს თემაზე – “წყალი-ინფორმაცია-ჯანმრთელობა”
 • სამეცნიერო ჟურნალ ”ინტელექტი”ს რედკოლეგიის წევრი
 • 2006 წ ”უმაღლესი განათლება და ბოლონია ELIA “ რეგიონალური კონფერენციის მონაწილე
 • 2007წ. აშშ – საქართველო –სომხეთის ერთობლივი კონფერენციის “SENCER საქართველოში” მონაწილე.
 • სისტემატიურად ვმონაწილეობ თბილისში გამართულ, ყოველკვირეულ სემინარებში ‘’ადამიანის ინსტიტუტი – ნოოსფერო’’ გამოიცა მონოგრაფია ‘’ბუნებისმეტყველის მოგზაურობა ცნობიერების შეცვლის თვალსაწიერში
 • აშშ-ს მეცნიერთა საპატიო საზოგადოების “Sigma Xi” – “IWISE” – “Sigma Xi –Ge”-ს საერთაშორისო კონფერენცია “სამეცნიერო კავშირების დამყარებისა და თანამშრომლობისათვის საჭირო ცოდნისა და გამოცდი- ლების შეძენა” 2003 წ. თბილისი საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

2000 წ. _ მოთხრობების კრებულისათვის “მეც ჩემი ბავშვობიდან მოვდივარ” დავით კლდიაშვილის სახელობის პრემია _ პროზაში

.2002წ. _ პიესების კრებულისათვის “იადონას თეატრი” საქართველოს სახელმწიფო პრემია ლიტერატურის დარგში _(დრამატურგიაში)

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2013-05-11