CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

გია  ხატისაშვილიბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი


საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ს.დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: g_khatisashvili@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: www.labiox.ge (დროებით გამორთულია)

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• ეკოლოგიური ბიოქიმია
• ქიმიურად დაბინძურებული გარემოს რემედიაციის ტექნოლოგიები
• გარემოს ქიმიური დაბინძურების მონიტორინგი
• ქსენობიოტიკთა დეტოქსიკაციის მექანიზმები

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  72   (მათ შორის სტატიები: 31,   თეზისები: 32,   წიგნები: 8,   პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

•Гордезиани М.Ш., Дурмишидзе С.В., Хатисашвили Г.А., Адамия Г.С., Ломидзе Э.П. Исследование биосинтетисеской и детоксикационной способности растительного цитохрома Р-450. ДАН СССР. 1987, 295, 6, 1491-1493.
•Гордезиани М.Ш., Хатисашвили Г.А., Квеситадзе Г.И. Свободное и сопряженное с гидроксилированием ксенобиотиков окисление NADPH. ДАН СССР. 1991, 320, 2, 417-420.
•Khatisashvili, G., Kurashvili, M., Gordeziani, M., Kvesitadze, G. Monooxygenase and peroxydase pathways of xenobiotics detoxication in higher plants. Fresenius Environmental Bulletin, 1993, 2, 103-108.
•Khatisashvili, G., Kurashvili, M., Gordeziani, M., Kvesitadze, G. Functional evolution of separate components of plant monooxygenase system involved in xenobiotic detoxication. Fresenius Environmental Bulletin, 1994, 3, 621-626.
•Khatisashvili, G., Gordeziani, M., Kvesitadze, G., Korte, F. Plant monooxygenases: participation in xenobiotic oxidation. Ecotoxicology and Environmental Safety, 1997, 36, 118-122.
•Gordeziani, M., Khatisashvili, G., Ananiashvili, T., Varazashvili, T., Kurashvili, M., Kvesitadze, G. Tkhelidze P. Energetic significance of plant monooxygenase individual components participating in xenobiotic degradation. International Biodeterioration and Biodegradation, 1999, 44, 49-54.
•Zaalishvili, G., Khatisashvili, G., Ugrekhelidze D., Gordeziani, M., Kvesitadze G. Plant potential for detoxification (Review). Applied Biochemistry and Microbiology. 2000, 36, 5, 443-451.
•Korte, F., Kvesitadze G., Ugrekhelidze D., Gordeziani, M., Khatisashvili, G., Buadze, O., Zaalishvili, G., Coulston, F. Review: Organic toxicants and plants. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2000, 47, 1, p.1-26.
•G. Kvesitadze, G. Khatisashvili, T. Sadunishvili. Mechanisms to Detoxify Selected Organic Contaminants in Higher Plants and Microbes, and Their Potential Use in Landscape Management. Letter report. Contract number 62558-04-P-6107. European Research Office, U.S. Army Engineer Research and Development Center, United Kingdom, 2004, 144 pages.
•Best E.P.H., Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T. Plant processes important for the transformation and degradation of explosives contaminants. Z. Naturforsch. C. Biosci. 2005, 60c, 340–348.

 

რჩეული თეზისები

•Гордезиани М.Ш., Хатисашвили Г.А., Адамия Г.С., Курашвили Л.К. Исследование некоторых функций цитохрома Р-450 растительных микросом. Тез. докл. IV Всесоюз. конф. "Цитохром Р-450 и охрана окружающей среды", Новосибирск, 1987, 51-52.
•Хатисашвили Г.А., Гордезиани М.Ш., Ломидзе Э.П., Адамия Г.С. Редокс-цикл НАДФН при недостатке кислорода в бес-клеточной системе растений. Тез. докл. М Всесоюз. конф. "Цитохром Р-450 и модификация макромолекул". Ялта, 1989, 155.
•Хатисашвили Г.А., Гордезиани М.Ш. Гидроксилирование ксенобиотиков растительным цитохромом Р-450. Тез. докл. VII Международной конф. "Цитохром Р-450: биохимия и биофизика". Москва, 1991.
•G. Kvesitadze, G. Khatisashvili, T. Sadunishvili. Mechanisms to Detoxify Selected Organic Contaminants in Higher Plants and Microbes, and Their Potential Use in Landscape Management. Letter report. Contract number 62558-04-P-6107. European Research Office, U.S. Army Engineer Research and Development Center, United Kingdom, 2004, 144 pages.
•Kvesitadze G., Best E.P.H., Khatisashvili G., Sadunishvili T. Plant process important for the transformation and degradation of explosives contaminants. International Conference: Phytoremediation: environmental and molecular biological aspects. OECD workshop, Hungary, Abstracts, 2004,
•G. Khatisashvili, G. Adamia, N. Gagelidze, L. Sulamanidze, D. Ugrekhelidze and M. Ghoghoberidze,Elaboration of methods of bioremediation of contaminated soils on former military locations and proving grounds in Georgia. European Symposium of Environmental Biotechnology – ESEB 2004, Oostende (Belgium), April 25-28, 2004
•Kvesitadze, G., Khatisashvili, G., Sadunishvili, T., Gagelidze N., Kharebashvili M., Ramsden J.J. On the strategy of ecological guarantee of oil pipelines. 10th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with Provincia di Milano. ConSoil 2008, Milano, Italy, 3-6 June, 2008
•M. Gordeziani, G. Khatisashvili, N. Gagelidze, L. Sulamanidze, E. Kvesitadze. Plants and Microorganisms for Rehabilitation of Ecosystems Polluted With Explosives. 5th IGBF: “International Greek Biotechnology Forum”; Athens, Greece, May, 8-10, 2009
•G. Khatisashvili, M. Gordeziani, G. Adamia, E. Kvesitadze, T. Sadunishvili and G. Kvesitadze. Higher Plants Ability to Assimilate Explosives. WCSET 2009 : "World Congress on Science, Engineering and Technology"; Amsterdam, The Netherlands, September, 2009
•T. Sadunishvili, G. Khatisashvili, E. Kvesitadze, L. Kutateladze, L. Amiranashvili. Strategy of combined application of higher plants and microbial consortia for remediation of oil polluted soils. ConSoil 2010, UFZ/Deltares-TNO International Conference on Management of Soil – Groundwater – Sediments, 22-24 September 2010, Salzburg – Austria.

 

რჩეული პატენტები

•ლ. ამირანაშვილი, ნ. გაგელიძე, ლ. თინიკაშვილი, გ. ხატისაშვილი, მ. ღოღობერიძე, გ. კვესიტაძე. ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგის გაწმენდის ხერხი. საქპატენტის პატენტი სასარგებლო მოდელზე. GE U 2004 1128 U.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

•მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი, ე. კირთაძე. ბიოენერგეტიკა და ჟანგვითი პროცესების რეგულაცია. (რედ. გ. კვესიტაძე). (მონოგრაფია). თბილისი, აგრარიკოსი, 2004. 245 გვ.
•მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი. მემბრანული ქსენობიოქიმია (რედ. გ. კვესიტაძე). (მონოგრაფია). თბილისი, აგრარიკოსი, 2005. 281 გვ
. •Квеситадзе Г.И., Хатисашвили Г.А., Садунишвили Т.А., Евстигнеева З.Г. Метаболизм антропогенных токсикантов в высших растениях. Москва, «Наука», 2005, 199 стр.
•ვ. პაპუნიძე, გ. ხატისაშვილი, თ. სადუნიშვილი. მცენარე ჯანმრთელი გარემოსათვის (რედ. გ. კვესიტაძე). (მონოგრაფია). ბათუმი, აჭარა, 2005. 229 გვ.
•Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T., Ramsden J.J. Biochemical Mechanisms of Detoxification: Basis of Phytoremediation. Berlin, Heidelberg, Springer, 2006, 262 pages.
•მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი. ციტოქრომ P450-ის ქიმიური მოდიფიკაცია (რედ. დ. უგრეხელიძე). თბილისი, 2008. 48 გვ.
•გ. ხატისაშვილი, მ. გორდეზიანი, თ. ვარაზი, მ. ყურაშვილი, მ. ფრუიძე. ბიომემბრანე¬ბის ოქსიგენაზები (რედ. ნ. ალექსიძე). მონოგრაფია). თბილისი, საქართველოს მაცნე, 2009. 338 გვ.
•მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი, თ. ვარაზი, მ. ყურაშვილი, მ. ფრუიძე. ქსენობიოქიმია (ეკოლოგიური ქიმიის საფუძვლებით). (მონოგრაფია). თბილისი, 2011, 322 გვ.

 

გრანტები

•INTAS-საქართველოს გრანტი # 97-0716: მცენარის ჟანგვითი ფერმენტების კოორდი¬ნაცია, როგორც ორგანული ქსენობიოტიკების დეგრადაციის ძირითადი ფაქტორი (1999–2001 წწ.)
•საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის გრანტი ISTC # G-369: საქართველოში სამხედრო ნაწილების დისლოკაციის ყოფილი ადგილებისა და პოლიგონების ქიმიურად დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის მეთოდების შემუშავება (2001–2004 წწ.)
•საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის გრანტი ISTC # G-718: ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული გარემოს ფიტორემედიაციის და მისი ხანგ¬რძ¬ლივი დაცვის ახალი სტრატეგიის შემუშავება (2002–2005 წწ.)
•უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის გრანტი STCU # 3802: ახალი მიდგომა ნავთობსადენების ეკოლოგიური გარანტიის სრულყოფისათვის (2006-2009 წწ.)
•საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის გრანტი ISTC # G-1408: ახალი კომპლექსური ფიტორემედიაციული ტექნოლოგიის შექმნა ფეთქებადი ნაერთებით დაბინძურებული ნიადაგებისა და წყლების რეაბილიტაციისათვის (2007–2010 წწ.)
•უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი გრანტი STCU # 4674: ქლორორგანული ტოქსიკანტებით გარემოს დაბინძურე¬ბის კონტროლი და რემედიაცია მცენარეების საშუალებით (2008-2010 წწ.)
•უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის გრანტი STCU # 4784: ნიადაგების კომპლექსური ფიტორემედიაციის ახალი ტექნოლოგია ბიოსურფაქტანტებისა და ბიოსაწვავის წარმოებაში გამოყენებული მცენარეების საშუალებით (2010-2012 წწ.)

 

სალექციო კურსები

.

 

განათლება:

• თსუ, ქიმიის ფაკულტეტი, 1979–1984

 

კვალიფიკაციები:

•1991 წ. ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (მინიჭებულია ВАК СССР-ის მიერ), დისერტაცია თემაზე: "მცენარეული მიკროსომული მემბრანების მონოოქსიგენაზური სისტემა". (დისერტაცია დაცვა მოხდა მცენარეთა ბიოქიმიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე).
•1999 წ. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. (მინიჭებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს მიერ) დისერტაცია თემაზე: "მცენარეული მონოოქსიგენაზები: ქსენობიოტიკების დეტოქსიკაცია და შიდაუჯრედული ენერგეტიკა" (დისერტაცია დაცვა მოხდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს. დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე).

 

სამუშაო გამოცდილება:

0

 

ტრეინინგები

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

•პროექტის: ”საქართველოში დამაბინძურებელთა გარემოში გაშვებისა და მათი გადატანის ეროვნული რეესტრის შემუშავების შესაძლებლობების გაძლიერებისა და ქიმიკატების საერთაშორისო მართვისადმი სტრატეგიული მიდგომის განხორციელების მხარდაჭერა” – ექსპერტი, 2009 წლიდან.

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

• საქართველოს პრეზიდენტის II ხარისხის სტიპენდია (1997–1998)
• საქართველოს პრეზიდენტის I ხარისხის სტიპენდია (2001–2003)

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2012-02-12