CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

დენიტა  ბიბილეიშვილისრული პროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სრული პროფესორი


სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: d.bibileishvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

კვალიფიკაციები:

1984წ. ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი. ”გამოკვლევა პოლი N-მეთილჰიდრაზიდ-1,3,4-ოქსადიაზოლების სფეროში”, მოსკოვი, ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტი.

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• ფიზიკური ქიმია
• მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
• ანალიზური ქიმია

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 56   (მათ შორის სტატიები:18  თეზისები:24   წიგნები:10 პატენტები: 4)

 

რჩეული სტატიები

•Коршак В.В., Берестнева Г.Л.,Волохина А.В.Раскина А.Б.,ПетровскийП.В.,Астафьев С.А., Бибилеишвили Д.В.Окромчедлидзе,Н.П.,Кудрявцев Г.И. О химической структуре полифенилен 1,3,4-окса-дязолов и волокон на их основе Высокомолекулярные соедине-ния. т. XXIV, №1 1982 г. ст. 36-42
•Коршак В.В., Берестнева Г.Л.,Кравченко Т.В.Петровский П.В., Бибилеишвили Д.В.,Тимофеева Г.И.Термическая дегидрата-ция N-метил N,N дибе-нзоилгидразида. Сообщения АН ГССР 107, №3 сентябрь, 1982 г. ст. 525-528
•Коршак В.В., Берестнева Г.Л., Бибилеишвили Д.В,Грибкова Н.П.,Лопырев В.А.,Волкова Л.И. О превращении поли-N метилгидразидрв при высоких температурах, Сообщения АН ГССР 107, №3 март, 1983 г. ст. 557-560
•Коршак В.В. Берестнева Г.Л.,Петровский П.В., Бибилеишвили Д.В,Волохина А.В., Раскина А.Б. Исследование процесса образования поли-n.n-терефталоил-N-метил-ги-дразид-1,3,4-оксадиа-золов в условиях синтеза, Высокомолекулярные соединения Т/А/ ХХУП №6, 1985 г. ст. 1148-1153
•Бережиани Л.Б. Абзианидзе К.Ш. Бибилеишвили Д.В, Бережиани М.В. Сорбционные процессы как способ регулирования микроклимата при хранении плодоовощной продукции. Научные труды “Теоретические и эксперименталь-ные исследования в хи¬ми¬ческой техноло¬гии. Тбилиси, №1(343), 1989 г. ст. 10-13
•ლ.ბერეჟიანი, დ.ბიბილეიშვილი, ქ.აბზიანიძე, ნ.ნარსია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის არატრადიციული მეთოდები. სპი-ის შრომები“უმაღლესი სასწავლებლის მეცნიერთა წვლილი სამეცნ. ტექნიკ. პროგრესის დაჩქარებაში.” თბილისი, 1990წ
•დ.ბიბილეიშვილი. N-მეთილჰიდრაზიდული ფრაგმენტების შემცველობის განსაზღვრა თერმოგრავიმეტრული ანალიზის გამოყენებით. n,n-ტერეფტალოილ-N-მეთილჰიდრაზიდ-1,3,4-ოქსადიაზოლში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, 2005წ., ტ. 31 №3-4. გვ. 259-262
•М.Микая, Н.Бокучава, Д. Бибилеишвили Н.Спиранти,Г.Галдава Состав и свойства сапропелевой лечебной грязи западной Грузии. Научно-практиче¬с¬кий профессио-на¬ль¬ный ж.Новости дерматологии Юж-ного Кавказа №4, 2007 ст.50-52
•Бокучава Н.В., Бибилеишвили Д.В, Джинчарадзе Д.Г.Химическая природа пе-лоида курорта Цаиши. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის “მაცნე” ქიმიის სერია 2007 ტ. 33 №3, გვ.292-296
•ი.ლაგვილავა, კ.დათუკიშვილი, დ.ბიბილეიშვილი,ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპირიდონული საღებრები პოლიეთერული და პოლიამიდური ბოჭკობისათვის სტუ-ს შრომები №4 (470), 2008, გვ. 51-57
• Н.Ормоцадзе, Д. Бибилеишвили Получение и исследование пленок на основе форполимеров полинафтоиленбензимидазолов. Международный журнал-«Научные новости грузии», №2(6), 2010 Кутаиси

 

რჩეული თეზისები

•Бережиани Л.Б.Абзианидзе К.Ш, Бибилеишвили Д.В. Химический состав чайных семян, Тезисы ХХ н-т конф. проф. препод. состава ГПИ и работников производства, Тбилиси, 1976г. с. 257
. •Бережиани Л.Б.Абзианидзе К.Ш, Бибилеишвили Д.В. Пены в пищевом произ-водстве, Тезисы докл. XIX н/т конф. проф. Пре¬под. состава втуз-ов Закав¬каз¬ских респ. 1977 г. ст. 115-116
. •Коршак В.В.,Берестнева Г.Л, Чеснокова А.Е, Бибилеишвили Д.В.,Ормоцадзе Н.Ш., Пельцбауер В.И. Исследование процесса получения полигетероариленов методом твердофазной поликонденсации. Тезисы докл. VШ международн. микросимпозиума по поликонден¬са¬ции, СССР, Алма-Ата, 1981 г. ст. 89-90
•Бережиани Л.Б. Бибилеишвили Д.В. Абзианидзе К.Ш., Таварткиладзе М.А., Сорбционные процессы как способ регулирования микроклимата при хранении плодоовощной продукции, Тезисы III респу-бл. н/т конф. ”Химия и научно технич, прогресс”, Кутаиси, 1987 г. ст. 44
•Бережиани Л.Б., Абзианидзк К.Ш., Бибилеишвили Д.В, Бережиани М.В., Таварткиладзе М.А. Влияние магнитного поля на сохрранность плодо-овощной продукции. Научн.конф. «Методы пред-посевной обработки семян с/х культур эл. магнитными полями» Москва.1989
•Н.Ормоцадзе, Д.Бибилеишвили , Исследования возможности применения полинафто¬иленбензи ¬мидазолов для получения термостойлих покрытий. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კოლხა 2009” ქუთაისი 2009, გვ.155-157
•ნ.ბოკუჩავა, დ.ბიბილეიშვილი, ი.ბერძენიშვილი, ლ.ებანოიძე; Цветные глины Грузии в косметике საქართველოს კერამიკოსთა მე-2 საერთაშორისო კონ¬ფერენცია, თბილისი 2009წ. სექტემბერი
. •დ.ბიბილეიშვილი, ნ.ორმოცაძე; პოლი-N,NI-ტერეფთალ¬ოილN-მეთილჰიდრაზიდ¬1,-3,4-ოქსადიაზოლების თერმომედეგობის შესწავლა. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 2009წ, ოქტომბერი
•ნ.ორმოცაძე, დ.ბიბილეიშვილი, ჰ.ლომია; პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების ფორპოლი¬მერების საფუძველზე აფსკების მიღება და კვლევა. USID Georgia, საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ”ენერგეტიკა, რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” , ქუთაიი, 2010 მაისი.
•N.Ormotsadze, d.bibileishvili/ Stady of thermal stability of polynaftoylenbenzi midazoles GeoHet-2011.2NDInternational conference on organic chemistry ”Advances in Heterocyclic Chemis¬t¬ry”septemb.25-27. 2011, Tbilisi. Georgia p.201-202
•ნ.ორმოცაძე, დ.ბიბილეიშვილი, ახალი კლასის საიზოლაციო აფსკების მიღება პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების საფუძველზე, რ.აგლაძის დაბადე¬ბის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, 2011წ. თბილისი გვ. 45-46

 

რჩეული პატენტები

•А.С. Способ подготовки растительного сырья к хранению А.С. №1294334 Б.И. №9 1987
•А.С. Способ хранения ранней капусты Б. И. №1, 1988 г
•А.С.Способ производства сбивных кондитер- ских изделий А.С. № 1454354Б.И. №6 1989г
•А. С. Способ подготовки растителной продукции к хранению.А. С. № 1460781, Б. И. №6 1989 г

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

•ლ.ბერეჟიანი , დ.ბიბილეიშვილი, “ნივთიერების აღნაგობა”, თბილისი, სტუ, 1990წ
•გ.ჭირაქაძე, დ.ბიბილეიშვილი, “გავიმეოროთ ქიმია” I ნაწილი, თბილისი, ევრიკა, 1992წ
•გ.ჭირაქაძე, დ.ბიბილეიშვილი,”გავიმეოროთ ქიმია” III ნაწილი, თბილისი, საქ.მეცნ.აკად.1993წ
•ლ.ბერეჟიანი , დ.ბიბილეიშვილი, “ხსნარები”, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2006წ
• დ.ბიბილეიშვილი, “ფიზიკური ქიმია” I ნაწილი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2006წ
• დ.ბიბილეიშვილი, “ფიზიკური ქიმიის ძირითადი კანონები”, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2008წ
• დ.ბიბილეიშვილი,ი.ბერძენიშვილი,ნ.ბოკუჩავა “ტესტები ფიზიკურ ქიმიაში”, I ნაწილი,ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2008წ
• დ.ბიბილეიშვილი,ი.ბერძენიშვილი,ნ.ბოკუჩავა “ტესტები ფიზიკურ ქიმიაში”, II ნაწილი,ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009წ
•დ.ბიბილეიშვილი,ნ.ბოკუჩავა “ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი” ნაწილი,ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009წ
•რ.კლდიაშვილი,დ.ბიბილეიშვილი, ”წყალი და მისი ხასიათი” ტექნიკური უნივერსიტეტი”2010წ.

 

გრანტები

•საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, გრანტი № 088726-306 ( 485 ) - ძირითადი შემსრულებელი

 

სალექციო კურსები

•ფიზიკური ქიმია
•ექსპერიმენტული ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის მეთოდები.

 

 

ტრეინინგები

•სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ” (აშშ). თრეინინგი: ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” მარტი, 2009წ.

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-11-11