CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ინგა  ბოჭოიძეპროფესორი

დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Bochoidze.inga@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა: გამომყავანი წარმოების ქიმიური ტექნოლოგია და მოწყობილობები, კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ტექნოლოგ-ქიმიკოსი, დიპლომირებული სპეციალისტი. 1987-1992.

 

კვალიფიკაციები:

•2005, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, „პოლიეთილენის ფირის სტრუქტურისა და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების რეგულირების შესაძლებლობების კვლევა“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი, პროფესორი მელერი გაჩეჩილაძე.

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები;
• მაღალმოლეკულური ნაერთების ქიმია;
• მყარი ნარჩენების ანალიზი და გადამუშავების მეთოდების შემუშავება.

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 54   (მათ შორის სტატიები:23  თეზისები:25   წიგნები:4 პატენტები: 2)

 

რჩეული სტატიები

 • Гачечиладзе М.В., Бочоидзе И. Г., Нормальные напряжения и гибкость цепей макромолекул., Научно-технический журнал „Пластические массы“ №4, 1999. c 13. www.plastmassy.webzone.ru
 • Гачечиладзе М.В., Бочоидзе И. Г., Модевабадзе Т.А., Некоторые аспекты включения фассонных пружин в физические модели полимеров., Научно-технический журнал „Пластические массы“ №11, 2000. c .40. www.plastmassy.webzone.ru.
 • ი.ბოჭოიძე., მ. გაჩეჩილაძე., უ. ამბროლაძე., ზ. ლანჩავა., ცივი ჭიმვით მიღებული პოლიეთილენის ფირის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების და სტრუქტურის კვლევა., საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „ქიმიის სერია“. ტ 30.№3-4. 2004. გვ. 351-355.
 • ი.ბოჭოიძე., მ. გაჩეჩილაძე., ბ. ბუცხრიკიძე., ფორმირების ზოგიერთი პარამეტრების გავლენა პოლიეთილენის ფირის ფიზიკო-მექანიკური თვისებების იზოტროპულობაზე., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. №4(554). 2004. გვ.23-28..
 • Charitonov Y., Ambroladze L., Turkadze Ts., Bochoidze I. New Complex Compounds of Cobalt (II) with Cyanuric Acid.  Nova Scince Publishers, Compunds and Material with Specific Properties. United States, New York. 2008, 3rd Quarter. Pp. 175-181.  https://www.novapublishers.com .
 • Туркадзе Ц. Д., Бочоидзе И.Г., Полихлорированные дибензо-π-диоксины и родственные соединения в окружающей среде и методы их определения. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომი 8, №2.  2008, გვ. 196-200. http://www.georgiachemj.ge.
 • В. Charitonov Y., Ambroladze L., Turkadze Ts., Bochoidze I. New Complex of Bivalent Metals with 2,4-Dithiobiuret. Nova Scince Publishers, Chemistry of Advanced Compunds and Materials. United States, New York. 2008, 4rd Quarter. Pp. 227-230. https://www.novapublishers.com.
 • ც. თურქაძე, ი.ბოჭოიძე, ნარჩენების კომპლექსური მართვა - პრობლემატიკა და სწავლების მეთოდიკა საბაკალავრო აკადემიურ განათლებაში. ქართული ელექტრონული რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2008. №2(12). გვ. 31-44.  http://gesj.internet-academy.org.ge.
 • ც. თურქაძე, ა. ჩუბინიძე, ი.ბოჭოიძე, ბ. ბუცხრიკიძე. ტყვიის შემცველობის შესახებ ზოგიერთი ტიპის ღვინოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომი 8, №4, 2008. გვ. 399-401. http://georgiachemj.ge.
 • Хведелидзе., Бочоидзе И.Г., Г. Горгодзе., Н. Хазарадзе., Изучение хронической токсичности экстракционного масла чайного листа., Кутаиский научный центр, периодичкский научный журнал «Новация». №3. 2008г. 99-104.

 

რჩეული თეზისები

 • Gachechiladze M., Bochoidze I. Physical models of Polymers in the Force Field, which is Modified with Figured Springs. PSP – THE POLUMER PROCESSING SOCIETY,   ANTALIA-TURKIYE. http://www.poly-eng.uakron.edu/PPS/2001.html
 • Ц. Туркадзе, А. Чубинидзде, И. Бочоидзе. Фармацевтическое применение пектина и загрязнение окружающей среды тяжелыми металами. რესპუბლიკური კონფერენცია - ახალი ქიმიურ-ფარმაცევტული, ბიოფარმაცევტული და ფარმაცევტული ტექნოლოგიები. 2005 წ. ქუთაისი.
 • Gachechiladze M., I. Bochoidze., Gachechiladze Z., The Rheometer for determination and of viscosity of polymer alloys and establishment of technological + regimen of processing. International Conference “Advanced Materials and Technologies”. 2006 წ. Tbilisi.
 • VI Международная конференция "СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ", Туркадзе Ц. Д., Бочоидзе И.Г. УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В ГРУЗИИ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. 2009 г. Харьков, Украина.
 • ი. ბოჭოიძე, ლ. ქელბაქიანი, მ. ღვანიძე. სიმინდის დინგოს ფარმაკოლოგიური თვისებების, მასში ფლავანოიდების შემცველობის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“. 2009 წ. ქუთაისი.
 • IV международная научно-практическая конференция „Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития“. Туркадзе Ц.Д., Буцхрикидзе Б.А., Бочоидзе И.Г. Охрана здоровья человека в условиях урбоэкосистемы - медицинские отходы. 2009 г. 19-20 марта, Ишим.
 • Амброладзе Л.Н., Туркадзе Ц. Д., Бочоидзе И.Г. НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Сo(II) И Cu(II) С ПРОИЗВОДНЫМИ КАРБАМИДА. XXIV Международная Чугаевская конференция по координационной химии., 2009 г. Ленинград.
 • Seasonal Aspects of Municipal Solid Waste Generation and Composition in East-European Countries with Respect to Waste Management System Development. Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste.Venice, Italy2010. 8-11 November.
 • About Generation, Composition and Management of MSW in Georgia. Taras Shevchenko National University of Kyiv. SUSTAINABLE MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN EASTERN EUROPE - FUTURE PERSPECTIVES. Kyiv – Ukraine, 19-20 May, 2011.
 • Seasonal changes of municipal solid waste generation and content: case study for Lithuanian, Ukrainian, Georgian and Russian cities. Taras Shevchenko National University of Kyiv. SUSTAINABLE MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN EASTERN EUROPE - FUTURE PERSPECTIVES.  Kyiv – Ukraine, 19-20 May, 2011.

 

რჩეული პატენტები

• ა. ხვადაგიანი, ბ. ბუცხრიკიძე, ი. ბოჭოიძე., ქიმიური რეაქტორი, საქართველოს პატენტი. GE U 2005 1158 U.
• ა. ხვადაგიანი, ბ. ბუცხრიკიძე, ი. ბოჭოიძე., ღუმელი, საქართველოს პატენტი. U 2004 1099 U.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

• ა. ფორჩხიძე, ნ. გუმბარიძე, ი. ბოჭოიძე. ორგანული ქიმია I ნაწ. ქსტუ გამომცემლობა, ქუთაისი, 2005,ISBN 99940-52-07-1;
• ა. ფორჩხიძე, ნ. გუმბარიძე, ი. ბოჭოიძე. ორგანული ქიმია II ნაწ. ქსტუ გამომცემლობა, ქუთაისი, ISBN 999-52-10-1;
• ნ. გუმბარიძე, ნ. ტურაბელიძე, გ. ჭოხონელიძე, ი. ბოჭოიძე. ორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი, ქსტუ გამომცემლობა, ქუთაისი, 2004;
• ი. ბოჭოიძე, ბ. ბუცხრიკიძე, მ.ისკაკოვა. ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია, აწსუ გამომცემლობა, 2009, გვ. 240, ISBN 978-9941-417-70-2.

 

გრანტები

• შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საერთაშორისო კოოპერაციული გრანტი (შვეიცვრია-ლიტვა-საქართველო-უკრაინა-რუსეთი) “სამეცნიერო თანამშრომლობა აღმოსავლეთ ევროპასა და შვეიცარიას შორის SCOPES 2009-2012”, პროექტის დასახელება: „მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის სეზონურობა და ნარჩენების გადამუშავებისა და გამწმენდი მოწყობილობების სხვადასხვა ეკოლოგიური მაჩვენებლების ცვლილებათა კვლევა“. № IZ73Z0-128178.

 

სალექციო კურსები

• ორგანული და მმნ ქიმია (ბაკალავრიატი);
• ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (ბაკალავრიატი);
• ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ქიმია და ტექნოლოგია (ბაკალავრიატი);
• სამკურნალო ნივთიერებების ქიმია (მაგისტრატურა);
• ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების სინთეზი (დოქტორანტურა).

 

 

ტრეინინგები

 • დასავლეთის მენეჯმენტის სკოლა-ხელმძღვანელობის უნარ-ჩვევების პროგრამა, გაგების დონე და კომპეტენცია.
 • პოლონეთი, ქალაქი კრაკოვი, იაგელონის უნივერსიტეტი: „ქალთა აკადემია“, საერთაშორისო ინიციატივების ბიუროსა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებული პროექტი
 • საერთაშორისო კვლევების გაცვლის საბჭოს «IREX” ეგიდით ჩატარებულ შემდეგი თემატიკის ტრენინგებსა და სემინარებში: ახალი ტექნოლოგიები განათლების სისტემაში; სამეცნიერო კვლევები და ინტერნეტ-რესურსები.

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი;
 • საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის მეთოდური საბჭოს თავმჯდომარე;
 • ქუთაისის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი;

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-10-10