CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

მაია  შარაბიძეპროფესორი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესორი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: mackrine@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

• ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, სპეციალობა: გამომყვანი წარმოების მოწყობილობები და ქიმიური ტექნოლოგია, 1979-1984წწ. (ერთსაფეხურიანი უმაღლესი განათლება 5 წლიანი კურსი
• ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, იურიდიულ-ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობა:სახელმწიფო და რეგიონალური მართვა, 1998-2001წწ. (ერთსაფეხურიანი უმაღლესი განათლება 5 წლიანი კურსი)

 

კვალიფიკაციები:

• 2003 წელი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, დისერტაციის თემა: „ბორაქსში დამუშავებული ბუნებრივი და სინთეზური პოლიამიდური ნაწარმის ღებვის თეორიის, მექანიზმისა და ტექნოლოგიის შემუშავება“, ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

 • საფეიქრო მასალათა კოლორირების ტექნოლოგიები
 • სპეციალური დანიშნულების ტექსტილის დამზადების ტექნოლოგიები
 • ბიოტექნოლოგიები საფეიქრო მრეწველობისთვის

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 128   (მათ შორის სტატიები:64  თეზისები:27   წიგნები:32 პატენტები: 5)

 

რჩეული სტატიები

 • М. Шарабидзе. Исследо­ва­н­ие возможно­сти образ­ова­н­ия борных комп­лексов с волокн­а­ми натураль­ного шелка и поли­а­ми­да методом ИК-спектроскопии. Georgian Engineering News, №1. -Tbilisi, 2002, 129-131
 • ნატურალური აბრეშუმისა და პოლიამიდის (კაპრონის) ბორაქსში დამუშავების ოპტიმალური პირობების განსაზღვრა პირდაპირი საღებრებით ღებვისას მაქსიმალური ინტენსივობის მქონე შეფერილობების მისაღებად. ჟურნალი „ინტელექტი“.- თბილისი,2 (13), XII, 2002, 50-52
 • М. Шарабидзе Медтекстиль на основе грузинских традици-онных природных лечеб-ных препаратов. Georgian Engineering News № 2, Тб. 2004, 140-143
 • К.Гогинови, М.Шарабидзе, Е.Буадзе Новые протравы в крашении природных белковых полимеров. Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. Т.50,вып.3, Иваново, 107-110
 • М.Р.Шарабидзе, З.И. Маглаперидзе, Н.Д.Хеладзе Перспективы использования биотехнологий в процессах текстильного производства  Georgian Engineering News, спец.вып. ,Тбилиси ,2007, 80-82       
 • Н. Паилодзе, е. Буадзе, М.Шарабидзе, Р.Бочоришвили  Биополимер для медтекстиля საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, ქიმიის სერია, ტ.33,N3, 2007, თბილისი,  376-381
 • М. Шарабидзе, К.М. Гогинови  Возможности применения буры в крашении шерсти. Текстильная химия    №1(30),Москва, 2008. 14-18
 • ნ. ფაილოძე, ე. ბუაძე, ბოჭორიშვილი რ. სამედიცინო საფენების ფორიანობის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, ქიმიის სერია, ტ.34,N3, 2008, თბილისი, 371-374
 • Н. Паилодзе, Е.Буадзе, Р. Бочоришвили, Р. Саканделидзе. Исследование возможности возникновения взаимосвязи между биополимером и лекарственными препаратами при изготовлении медицинского текстиля. Georgian Engineering News, №2(50)2009 Тбилиси. 192-197
 • მ.შარაბიძე, თ. მოსეშვილი, ე. გამყრელიძე, გოგინოვი ქ. მაღალმოდულური ვისკოზის ღებვის შესაძლებლობების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, ქიმიის სერია, ტ.35, N 4, 2009, თბილისი, 389-392
 • Sharabidze, T.Moseshvili Features of Teaching Manufacturing Techniques of Traditional Georgian Arts and Crafts Products. TEXERE News and Information. May, 2009
 • Е. Буадзе, М. Шарабидзе, Р Бочоришвили. Изучение структуры модифицированного бентонитом загустителя. Georgian Scientific News №1 2009 Кутаиси, 37-43

 

რჩეული თეზისები

 • მ. შარაბიძე, ქ. გოგინოვი ბორაქსით მოდიფიცირებული საფეიქრო ბოჭკოების ღებვის თავისებურებანი. შრომათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე  ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 2011
 • მ. შარაბიძე, ქ. გოგინოვი ბიოკომპოზიცია სამედიცინო ტექსტილისათვის. შრომათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე  ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 2011
 • К.М. Гогинови Новая технология крашения шерсти. Международная научно-практическая конференция  «Социально-экономические проблемы инновационного развития», Баку, 2010, 333-335
 • წამლის მატარებელი ბიოკომპოზიცია. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“. ქუთაისი. 258-261
 • М. Уклеба, М.Шарабидзе, Е. Буадзе. Исследование возможности применения природных полимеров в роли загустителей. Тезисы докладов. Всероссийская конфер­енция "Физико-химия процессов переработки полимеров".-Иваново, сентябрь 2006
 • Goginovi, M Sharabidze, E.Buadze Research of borax modified wool fabrics for resistance and deformation flexibility . International Conference "Advanced Materials and Technologies", Tsilisi ,2006, 22
 • М. Уклеба, М.Шарабидзе, Е. Буадзе. Исследование возмож­ности использования природных алюмосили-катов в процессе печата-ния шелковых тканей. Всероссийская научно-тех-ническая конференция "Совре-менные технологии и обору-дование текстильной промыш-ленности" Москва 2004, 129-130

 

რჩეული პატენტები

 • ე.ბუაძე,  მ. შარაბიძე, ი.ჯინიყაშვილი, მ.ბუცხრიკიძე, ი.ხურცილავა  სამღებრო ხსნარი პირდაპირი საღებრებით ქსოვილების ღებვისათვის. პატენტი (51) D 06 P3/00  საპატენტო უწყება (19) GE,  საპატენტო სიგელი #263. დამ.15.05.97. ბიულეტენი#7
 • მ.შარაბიძე ნატურალური აბრეშუმის ან კაპრონის ღებვის ხერხი. სასარგებლო მოდელი D06 P3/06, 3/62. – განცხ.№2233, 10.10.2002
 • მ. უკლება, მ.შარაბიძე, ე.ბუაძე შემასქელებელი კომპოზიცია ნატურალური აბრეშუმის მოსაჩითად. საქართველოს პატენტი.  სასარგებლო მოდელი D06P/0300. 2005
 • ქ. გოგინოვი, მ.შარაბიძე, ე.ბუაძე  შალის ნაწარმის ღებვის ხერხი. საქართველოს პატენტი. სასარგებლო მოდელი D06P1/39(7) #9451/02 07.03 . 2006. ოფიციალური ბიულეტენი  #23(219)
 • ნ. ფაილოძე, ე.ბუაძე, მ. შარაბიძე, რ.ბოჭორიშვილი. კომპოზიცია ქსოვილისაგან დამზადებული სამკურნალო საფენისათვის. საქართველოს პატენტი. სასარგებლო მოდელი D06 C29/00 , #9451/02 07.03 . 2009.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 • მ. შარაბიძე. ტექსტილის ტექნოლოგიების განვითარების ისტორია. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2009
 • მ. შარაბიძე. ქსოვილების მხატვრული კოლორირების საფუძვლები. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2004
 • მ. შარაბიძე. საფეიქრო სპეციალური ნახატის კომპოზიციის საფუძვლები. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2004
 • მ. შარაბიძე. ნივთიერებების, მასალებისა და ნაკეთობების ფერადოვნების კონტროლი და ექსპერტიზა. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2004
 • მ. შარაბიძე. ლაქ-საღებავების საფარების ექსპერტიზა. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2002
 • მ. შარაბიძე. ფერის აღქმის ქიმიურ-ენერგეტიკული საფუძვლები. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2001
 • მ. შარაბიძე. საფეიქრო კოლორირების საფუძვლები. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2001
 • მ. შარაბიძე. ფერთამცოდნეობა. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი. 2001
 • მ. შარაბიძე. ფერთა თეორია. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი.  2001
 • მ. შარაბიძე. პრაქტიკული კოლორირება. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „საქართველო“, ქუთაისის ფილიალი.  2001
 • მშვენიერი ქსოვილების სამყაროში. დამხმარე სახელმძღვანელო, ქუთაისი, 1997

 

გრანტები

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს "სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამის" გრანტი №156 "სამედიცინო დანიშნულების ტექსტილი", 2005-2006, სამეცნიერო ხელმძღვანელი
 • სამეცნიერო გრანტი  GNSF /ST06/7-061  "სამედიცინო ტექსტილი", 2006-2009, სამეცნიერო ხელმძღვანელი

 

სალექციო კურსები

 • ფერთა თეორია
 • საფეიქრო მასალათა კოლორირების საფუძვლები და საბოლოო გამოყვანა
 • ტექნოლოგიების განვითარების ისტორია
 • სარეკლამო ტექნოლოგიები
 • ხალხური რეწვის ტექნოლოგიები-თექა

 

 

ტრეინინგები

 • ბიზნესის დაგეგმარება და მართვა. ქუთაისი, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო, 2011 წელი.
 • პროექტის წერა. აწსუ, EPPM ,2007 წელი.
 • საგანმანათლებლო პროგრამა. აწსუ, EPPM ,2007 წელი.

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • ქიმიკოსთა და კოლორისტთა რუსეთის კავშირი
 • ტექსტილის კვლევისა და სწავლების ევროპული ორგანიზაციის "TEXERE"-ს წევრი
 • ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალის „ნოვაცია“სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 • აწსუ საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-09-10