CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ალექსანდრე  სხირტლაძეასოც. პროფესორი

ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

მეცნიერ–თანამშრომელი


ი. ქუთათელაძის სახ. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: a_skhirtladze@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი:

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• მცენარეების მეორადი მეტაბოლიტების (სტეროიდები, ფენოლები) კვლევა;
• სამკურნალო მცენარეების: დიდებული იუკა - Yucca gloriosa, კუროსთავი - Tribulus terrestris, ხარისძირა - Helleborus caucasicus, თაგვისარა - Ruscus ponticum, ძმერხლი - Ruscus colchicus, თრიმლი – Cotinus coggygria, წამწამოვანი სათითურა – Digitalis ciliata - ფიტოქიმიური შესწავლა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოვლინებისა და მათი გამოყენების მიზნით
• ეკონომიკური თეორია

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  49   (მათ შორის სტატიები: 30,   თეზისები: 16,   წიგნები: 1,   პატენტები: 2)

 

რჩეული სტატიები

 • Skhirtladze A., Perrone A., Montoro P., Benidze M., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Steroidal saponins from Yucca gloriosa L. rhizomes: LC–MS profiling, isolation and quantitative determination. Phytochemistry, 2011, 72(1), 126-35.
 • Montoro P., Skhirtladze A., Perrone A., Benidze M., Kemertelidze E., Piacente S. Determination of steroidal glycosides in Yucca gloriosa flowers by LC/MS/MS . Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2010, 52, 5(5), 791-795.
 • Perrone A., Muzashvili T., Napolitano A., Skhirtladze A., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Steroidal glycosides from the leaves of Ruscus colchicus: Isolation and structural elucidation based on a preliminary liquid chromatography−electrospray ionization tandem mass spectrometry profiling. Phytochemistry, 2009, 70, 17-18, 2078-2088.
 • Kemertelidze E., M. Benidze, A. Skhirtladze. Steroid compounds from Yucca gloriosa L. introduced into Georgia and their applications. Pharmaceutical chemistry journal. 2009, 43(1), 27-29.
 • Montoro P., Skhirtladze A., Bassarello C., Perrone A., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S.Determination of phenolic compounds in Yucca gloriosa bark and root by LC-MS/MS. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2008, 47, 854–859.
 • Bassarello C., Muzashvili T., Skhirtladze A., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Steroidal glycosides from the underground parts of Helleborus caucasicus. Phytochemistry, 2008, 69(5), 1227-1233.
 • Nigro P., Turco M.C., Skhirtladze A., Montoro P., Pizza C., Piacente S., Belisario M.A. Antiproliferative and pro-apoptotic activity of novel phenolic derivatives of resveratrol. Life Sciences, 2007, 81, 873-883.
 • Bassarello C., Bifulco G., Montoro P., Skhirtladze A., Benidze M., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Yucca gloriosa: a rich source of phenolic derivatives with strong antioxidant activities. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007, 55(16), 6636-6642.
 • Bassarello C., Bifulco G., Montoro P., Skhirtladze A., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Gloriosaols A and B, two novel phenolics from Yucca gloriosa: structural characterization and configurational assignment by a combined NMR-quantum mechanical strategy. Tetrahedron, 2007, 63(1), 148-154.
 • Skhirtladze A., Plaza A., Montoro P., Benidze M., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Furostanol saponins from Yucca gloriosa L. rhizomes. Biochemical Systematics and Ecology, 2006, 34, 809-814.

 

რჩეული თეზისები

 • Skhirtladze A., Bassarello C., Montoro P., Sakvarelidze N., Benidze M., Kemertelidze E., Pizza C., Piacente S. Spirostanol glycosides from Yucca gloriosa rhizomes and their plant growth stimulant activity. Future trends in phytochemistry: a young scientist symposium. 12-14 May, 2009, Los Narejos (Murcia), Spain.
 • Схиртладзе А., Кемертелидзе Э. Прегнановые гликозиды семян Digitalis ciliatа Trautv. Актуальные проблемы химии природных соединений, 18-19 марта, 2009, Ташкент, Узбекистан.
 • Nigro P., Skhirtladze A., Montoro P., Pizza C., Piacente S., Belisario M.A. Derivati steroidici ad elevata citotossita da Helleborus caucasicus. III Congresso Intersocieta sulle Piante Medicinali. 28-30 Giugno, 2008, Salerno, Italy
 • Muzashvili T., Skhirtladze A., Bassarello C., Pizza C., Piacente S. Kemertelidze E., Chemical constituetes and biological activity of Helleborus caucasicus A. Br. and Helleborus abchasicus A. Br.II International Scientific Conference, 10-13 October, 2007, Alma-aty, Kazakhstan.
 • Skhirtladze A., Muzashvili T., Bassarello C., Kemertelidze E., Piacente S., Pizza C. Steroidal compounds from the underground parts of Helleborus caucasicus A.Br. Future Trends in Phytochemistry: a young scientist symposium. Accepted abstract, 6-9 June, 2007, Gargnano (Brescia) Italy.
 • Bassarello C., Bifulco G., Skhirtladze A., Montoro P., Pizza C., Piacente S. Caratterizzazione strutturale mediante tecniche NMR combinate a calcoli QM dei gloriosaoli A-E, nuovi polifenoli isolati da Yucca gloriosa. II Congresso Intersocieta Sulle Piante Medicinali, 6-8 luglio 2006, Taormina-Messina, Italia.
 • Montoro P., Belisario M.A., Skhirtladze A., Pizza C., Piacente S. Attività citostatica e proapoptotica dei gloriosaoli A-C isolati da Yucca gloriosa (Agavaceae). II Congresso Intersocieta Sulle Piante Medicinali, 6-8 luglio, 2006, Taormina-Messina, Italia.
 • Skhirtladze A. Furostanol glycosides from the underground parts of Yucca gloriosa L. 42-d Scientist Conference of Institute of Pharmacochemistry. 28 October 2005, Tbilisi, Georgia.
 • Skhirtladze А., Kemertelidze E., Plaza A., Montoro P., Piacente S., Pizza C. Yucca gloriosa L.: a rich source of steroidal saponins and antioxidant principles. Primo Congresso Intersocieta sulle Piante Medicinali. 16-19 settembre, 2004, Trieste (Italia).
 • Skhirtladze A., Benidze M. Dynamics of accumulation of steroid glycosides in the underground parts of Yucca glorosa L. 5th International Symposium on the Chemistry. May 20-23, 2003, Tashkent, Uzbekistan.

 

რჩეული პატენტები

 • ეთერ ქემერტელიძე, მარიამ ბენიძე, ალექსანდრე სხირტლაძე. სოკოს საწინააღმდეგო მოქმედების სპიროსტანოლური გლიკოზიდების მიღების ხერხი. სასარგებლო მოდელი გამოგონებაზე AU 2010 10833 U. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი 2010, 7(299), გვ 18.
 • ეთერ ქემერტელიძე, ალექსანდრე სხირტლაძე, ქეთევან შალაშვილი. თრიმლის Cotinus coggygria Scop. ფოთლებიდან გასუფთავებული ტანინის მიღების ხერხი. სასარგებლო მოდელი გამოგონებაზე AU 2011 10845 U. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი 2011, 5(321), გვ 19.

 

 

გრანტები

• 2009 - სამოგზაურო გრანტი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფორნდი No. GNSF/TR09/25
• 2008 – ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფორნდი No. GNSF/PRES07/6-162

 

სალექციო კურსები

• სამედიცინო ქიმია (ბაკალავრიატი)
• ფარმაკოგნოზია (ბაკალავრიატი)
• ფარმაცევტული ქიმია (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
• ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
• კლინიკური ფარმაცია (მაგისტრატურა)
• ფიტოთერაპია (ბაკალავრიატი)
• სპექტრული ანალიზი (მაგისტრატურა)

 

განათლება:

• 2002–2005, ასპირანტურა, იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
• 1996–2001, ფარმაცევტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)

 

კვალიფიკაციები:

• 2010, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; დისერტაცია: „ საზოგადოების სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები და ფარმაცევტული ბიზნესის ეფექტური ფუნქციონირების გზები“; თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ალფრედ კურატაშვილი
• 2006, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატი; დისერტაცია: „ Yucca gloriosa L. იუკა დიდებულის ფესურების სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებების შესწავლა“. იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი. ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ეთერ ქემერტელიძე

 

სამუშაო გამოცდილება:

0

 

ტრეინინგები

 • 2003 – ორგანული ქიმიის ზოგადი კურსი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 2004 – ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქრომატოგრაფირების სხვადასხვა ხერხი. მარსელის ხმელთაშუაზღვის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი;
 • 2006 – მაღალეფექტურ სითხოვანი ქრომატოგრაფიის სწავლების კურსი. სალერნოს უნივერსიტეტი, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, იტალია;
 • 2007 – ბირთვულ–მაგნიტური რეზონანსული სპექტროსკოპიის სწავლების კურსი. სალერნოს უნივერსიტეტი, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, იტალია;
 • 2008 – მას–სპექტროსკოპიის სწავლების კურსი. სალერნოს უნივერსიტეტი, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, იტალია.

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • 2010 წლიდან იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებულის პასუხისმგებელი მდივანი;
 • 2010 წლიდან ნიუ იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;
 • 2009 წლიდან საერთაშორისო–სამეცნიერო ჟურნალ „Journal of Pharmaceuitical and Biomedicinal Analysis“ რეცენზენტი;
 • 2007 წლიდან ევროპის ფიტოქიმიური საზოგადოების წევრი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

 • 2008, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი;
 • 2008, ივ. ბერიტაშვილის სახელობითი სტიპენდია;
 • 2010, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის იოველ ქუთათელაძის აკადემიური სახელობითი პრემია.

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-31