CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

სოფიკო  ფაცაციაქიმიის მასწავლებელი

ქიმიის დოქტორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი


ევროპული სკოლა, საერთაშორისო ბაკალავრიატი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: s.patsatsia@europeanschool.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

 • ივ. ჯავახიშილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქიმიის ბაკალავრი
 • ივ. ჯავახიშილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქიმიის მაგისტრი
 • ივ. ჯავახიშილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
 • ივ. ჯავახიშილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი.

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

 • მეთილსილოქსანური ოლიგომერების სინთეზი უჯერი ფრაგმენტებიით გვერდით ჯაჭვში
 • ჰიდროსილილირების მოდელური რეაქციები ალილციანიდთან
 • უჯერი ფრაგმენტების შემცველი ერმორეაქტიული ბუნების მეთილსილოქსანური ოლიგომერების სინთეზი და კვლევა

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 17   (მათ შორის სტატიები:6  თეზისები:10   წიგნები:1 პატენტები: 0)

 

რჩეული სტატიები

                http://www3.interscience.wiley.com/journal/122456669/abstract

 • Patsatsia. O. Mukbaniani, T. Tatrishvili, G. Titvinidze,. Synthesis and cha­rac­te­ri­za­tion of polysiloxanes with pendant bicyclic fragments. Journal of Applied Polymer Science, 2011, v.120, Issue 3, p.1572-1582,

                http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.33164/abstract

 • . ფაცაცია., თ. თათრიშვილი., ო. მუკბანიანი. “ჰიდრო­სი­ლი­ლი­რე­ბის მო­დე­­ლუ­რი რე­აქ­­ციები  ალილციანიდთან”. საქარ­თვე­ლოს ქიმიური ჟურ­ნა­ლი. 2010. ტ. 10. ¹3. გვ. 312-315.

 

რჩეული თეზისები

 • Patsatsia O. Mukbaniani, G. Zaikov, T. Tatrishvili, G. Titvinidze,. “Synthesis of New Methylsiloxane Oligomers with Pendant Trialkoxysilylethyl Groups for Preparation of Silicon Hard Coatings”. Macromolecular Symposia, 2007, v. 247, p. 393- 04.  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/60500249
 • С.Г. Пацация. О.В. Мукбаниани, Т.Н. Татришвили, Н.О. Мукбаниани, Г.Г. Титвинидзе, “Синтез гребнеобразных олигомеров реакцией гидридного присоединения метилгидридсилоксан-диметилсилоксановых олигомеров к непредельным органическим соединениям”. Третья Всеросийская Каргинская Конференция «Полимеры-2004», посвященнная 250-летию Московского государственного университета, тезисы докладов, Москва, МГУ, 27 январия – 1 февраля 2004, т.1, секц.1, с.112.
 • G. Patsatsia. O.V. Mukbaniani, T.N. Tatrishvili, N.O. Mukbaniani, G.G. Titvinidze, “Synthesis Comb-type Methylsiloxane Oligomers with Functional Groups as Lateral Groups”. 7th European Technical Symposium & High Perfomance Functional Polymers. Polytech, Montpellier, Universite Montpellier 2, S.T.L. May 9-11, 2005, PVI, p. 174.
 • G. Patsatsia, T.N. Tatrishvili, M.G. Matsaberidze, O.V. Mukbaniani. “Hydrosilylation Reaction of a,w-Bis(trimethylsiloxy)methylhydridesiloxane-dimethylsiloxane Oligomers to 4-Vinyl-1-cyclohexene”.Abstract of Communications of X All Russian Conference “Organosilicon Compounds: Synthesis, Properties and Application”, Moscow, 25-30 May, 2005, p. 1С41.
 • Patsasia O. Mukbaniani, G. Zaikov, T. Tatrishvili, G. Titvinidze,. ”Synthesis of New Methylsiloxane oligomers with Pendant Trialkoxysilylethyl Groups for Preparation of Silicon Hard Coatings”.Abstracts of Communications of III International Conference on Times of Polymers (TOP) & Composites, Italy, Ischia, 2006, 18-24 June, 177.
 • T. Tatrishvili, S. Patsatsia, Pirtskheliani, N. Mukbaniani, O. Mukbaniani. ”Hydrosilylation reactions of polymethylhydrosiloxanes to allyloxytriethoxysilane and allyloxitrimethylsilane”. Abstracts of Communications, of 1st International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. 2007, 11-14 September, Tbilisi, Georgia, p. 43-45.               http://www.tsu.ge/icsp/Symposium%20Proceeding%20-%20ICSP&AM-1%202007.pdf
 • Tatrishvili, S. Patsatsia, O. Mukbaniani. ”Modification Reactions of oligomethylhydrosiloxanes with Some Unconjigated Diens”. Abstracts of Communications of International Conference ”Compounds and Materials with Specific Based on Indastrial Waste and Secondary Resources. Modern Chemical Compounds and Technologies”. The conference was dedicated to 90th anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi 2008, 18-19 September, p. 33-34.

 

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

• თ. ბუთხუზი, ს. ფაცაცია - ქიმიის მოკლე კურსი

 

 

სალექციო კურსები

 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ; სამედიცინო ქიმიის კურსი
 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი; სამედიცინო ქიმიის კურსი
 • თბისლისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; სამედიცინო ქიმიის კურსი

 

 

ტრეინინგები

 • სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი „ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები“ (2016 წელი)
 • სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი „ ტრენერის მომზადების ზოგადი კურსი“ (2016 წელი)
 • International Baccalaureate Global Centre “Personal and community projects” (2016)
 • The laboratory safety Institute (LSI) “Safety in secondary school Science Laboratory” (2016)
 • International Baccalaureate Online Professional Development Department “Chemistry in Diploma Program” (2017)
 • College Board International AP chemistry workshop, Germany

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვიტარების პროექტის ტრენერი
 • საერთაშორისო ბაკალავრიატის ქიმიის გამოცდების გამსწორებელი

 

მიღებული სიგელები და ჯილდოები

• World STEM education conference _ Certificate (2018)

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2018-11-29