CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

მერი  კახაბრიშვილიქიმიის აკადემიური დოქტორი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: megikakha@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:


1. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ანალიზური ქიმია. 1971-1976
2. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი. მაძიებელი 1982-1985.

 

კვალიფიკაციები:

• 1985 წ., ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სადისერტაციო თემა: „ინდოლობენზო[b]ფურანების სინთეზი და თვისებები“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბჭო, ხელძღვანელები: ნ. ნ. სუვოროვი, თ. ხოშტარია.

 

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 38   (მათ შორის სტატიები:15  თეზისები:23   წიგნები:0 პატენტები: 0)

 

რჩეული სტატიები

მ.სიხარულიძე, ნ.ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი, მ. ლაბარტყავა. Δ4-ანდროსტენ-3,17-დიონის ზოგიერთი დიჰიდრაზონი. საქ.ქიმ. ჟურნ., 2006, ტ.6, ¹5, გვ. 562-563.
2. მ.სიხარულიძე, ნ.ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი, მ. ლაბარტყავა. მოდიფიცირებული ეპიანდროსტერონი და მისი ზოგიერთი წარმოებული. საქ. ქიმ. ჟურნ., 2006, ტ.6, ¹5, გვ.564-565.
3. М.И. Сихарулидзе, Н.Ш. Надараиа, М.Л. Кахабришвили, М.О. Лабарткава. Адамантансодержащие 5α-стероиды. Химия природных соединений, 2007, №6, с.624-625.
4. M.I.Sikharulidze, N.Sh.Nadaraia, M.L.Kakhabrishvili, N.N.Barbakadze, K.G.Mulkidzhanyan. Synthesis and Biological Activity of Several Steroidal oximes. Chemistry of Natural Compounds, 2010, 46 (3), p.493-494.
5. М.И. Сихарулидзе, Н.Ш. Надараиа, М.Л. Кахабришвили. Некоторые производные 5α-прегненолона. Хим. ж. Грузии, 2010, .10, №1, с. 121-122.
6. М.Сихарулидзе, Н. Надараиа, М. Алапишвили, М. Кахабришвили, Н. Барбакадзе. Синтез 17ß-ацетоки-5α-андрост-1-ен-3-она из тигогенина. Хим. Журнал Грузии, 2011, т. 11, №4, с. 463-464.
7. М.И.Сихарулидзе, Н. Ш. Надараиа, М. Л. Кахабришвили, Синтез и антитуберкулезная активность некоторых стероидных соединений из 3ß-ацетокси-5α-прегн-16-ен-20-она. ХПС, 2012, №3, с.382-384.
8. სიხარულიძე მ., ნადარია ნ., კახაბრიშვილი მ., ბარბაქაძე ნ. 5α-ანდროსტ-2-ენ-17-ონის ზოგიერთი წარმოებულის სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობა. თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2012, ტ. XLVI, გვ. 148-150.
9. Н.Ш.Надараиа, М.Л. Кахабришвили, Н.Н. Барбакадзе, М.И. Сихарулидзе. Синтез некоторых производных 17ß-амино-5α-андрост-2-ен-17-она. Хим. журнал Грузии, 2013, т. 13, №1, с. 146-147.
10. ნ. ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი. ზოგიერთი სტეროიდული პირაზოლინის სინთეზი ტიგოგენინიდან. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ,,გორგასალი” სამეცნიერო შრომების კრებული. 2013, ტ. V, გვ. 107-110.

 

რჩეული თეზისები

1. M. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, I. Dadeshidze. Modified Steroids: Synthesis and Biological Activity. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries. Antalya, Proceedings 2010, 18-22 april, p. 676-683.

2. М.И. Сихарулидзе, Н.Ш. Надараиа, М.Л. Кахабришвили. Новые гидразоны модифицированного эпиндростерона. Тез. докл. междун. конф. ,, Актуальные проблемы химии природных соединенний”. Ташкент, Узбекистан, 2010, 12-13 октября, с. 35.

3. M. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze. Synthesis and antiviral activity adamantane-containing 5α-steroids. Twelfth Tetrahedron Symposium. Barselona, Spain, 2011, 21-24 June.

4. M. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili. Antiviral activity of some steroidal compounds, synthesized on the basis of tigogenine, 1st international symposium on Secondary Metabolites chemical, biological and biotechnological properties. Denizli, Turkey, 2011, 12-15 september, p. 43

5. N. Nadaraia, M. Kakhabrishvili, M. Sikharulidze, H. Panosyan. Synthesis of some steroidal pyrazolines from acetate of 5α-pregnenolone. 2-nd International Conference on Organic Chemistry. ,,Advances in Heterocyclic Chemistry”. Tbilisi, Georgia, 2011, 25-27 september, p. 124-125.

6. M. Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze, R. Melik-Ohanjanian. Synthesis of new hydrazones of epiandrosterone as potentially biologically active agents. 9th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Urumgi Xinjiang, China, 2011, 16-19 october, p. 152.

7. M.Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze. Derivatives of some herbal compounds; Synthesis and Biological activity. 7th cmapseec Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. Subotica, Republic of Serbia, 2012, 27-31 May, p. 74.

8. N. Barbakadze, M.Sikharulidze, N.Nadaraia, M. Kakhabrishvili. Synthesis of some new derivatives of 17ß-amino-5α-androst-2-ene. 14th French-American Chemical Society Symposium. Natasket Beach Resort Hull, MA. 2012, 10-14 June.

9. ნ. ნადარაია, მ. კახაბრიშვილი, ნ. ბარბაქაძე, ე. ონაშვილი, მ. სიხარულიძე. ზოგიერთი სტეროიდული პირაზოლინი და მათი ანტივირუსული აქტივობა. მეორე სამეცნ. კონფ-ია ,,ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები”. თბილისი, 2013, 25-26 ნოემბერი, გვ. 82-83.

10. N. Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze, E. Onashvili. Study of synthesis of some 20-hydrazones of 16α, 17α,-epoxi-5α-pregnan-3ß-ol-20-one. Xth International Symposium of the Chemistry of Natural Compounds, Tashkent-Bukhara, 2013, 21-23 November, p. 263.

11. Barbakadze N., Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Onashvili E. Synthesis of potential bioactive 3β-substituted steroidal thioesters from tigogenine. II International Scientific Conference “Pharmaceutical sciences in XXI century”. Tbilisi, Georgia, 2014, 2-4 May, p.122.

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2014-06-06