CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ნანა  ბარბაქაძექიმიის აკადემიური დოქტორი

მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: nana_barbakadze@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

• ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სპეციალობა ორგანული ქიმია, 2008-2010 წწ.

• ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტი, სპეციალობა ორგანული ქიმია, 2001-2004 წწ.

• ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის მაგისტრი, სპეციალობა ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია, 1998-2000 წწ.

• ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ბაკალავრი, სპეციალობა ქიმია, 1994-1998 წწ.

 

კვალიფიკაციები:

• 2010 წ., ქიმიის აკადემიური დოქტორი, სადისერტაციო თემა: „2- და 5-არილინდოლების ახალი წარმოებულების სინთეზი და გამოკვლევა“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო. სამეცნიერო ხელძღვანელები: ი. ჩიკვაიძე, შ. სამსონია.

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური სტეროიდული ნაერთების სინთეზი.

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 46   (მათ შორის სტატიები:14  თეზისები:32   წიგნები:0 პატენტები: 0)

 

რჩეული სტატიები

1. Чикваидзе И. Ш., Барбакадзе Н.Н., Таргамадзе Н. Л., Мирзиашвили Н. Т., Барамидзе Л. Б., Самсония Ш. А. Синтез новых производных 2-Этоксикарбонил-5-фенилиндола. Georgian Engeening News, 2006, №3, pp. 231-233.

2. Чикваидзе И. Ш., Барбакадзе Н.Н., Нариманидзе Н. О., Таргамадзе Н. Л., Самсония Ш. А.Синтез 2-п-нитрофенил-3H-индоло[5,4-d]бензо[b]фурана. Georgian Engeening News, 2006, #2, pp.220-221.

3. Барбакадзе Н.Н, Чикваидзе И. Ш., Нариманидзе Н. О., Таргамадзе Н. Л., Барамидзе Л. Б., Самсония Ш. А. Georgian Chemical Journal, 2006. vol. 6, #4, 392-393.

4. Barbakadze N., Chikvaidze I. and Samsoniya Sh. Synthesis and condensation re¬a¬c¬tions of 3-formyl-2-ethoxicarbonyl-5-phenylindole. In: “Compounds and materials with specific properties”, Chapters 16. Editor: Bob A. Howell et al., 2008, p. 161-166. Nova Science Pu¬blishers, Ins. ISBN 978-1-60456-343-6, New-York (www.nova¬pub¬li¬shers.com).

5. M. Sikharulidze, N. Nadaraia, M. Kakhabrishvili, N. Barbakadze, K. mulkijanian Synthesis and biological activity of some steroidal oximes. Chemistry of natural compounds, 2010, 46 (3), p.493-494.

6. Ш. А. Самсония, И. Ш. Чикваидзе, Д. А. Каджришвили, Н.Н. Барбакадзе, Н. О. Нариманидзе. Производные индола. Некоторые аспекты реакции Э. Фишера. Химия Гетероциклических Соединений. 2010, #6, ст. 944-946.

7. М.Сихарулидзе, Н. Надараиа, М. Алапишвили, М. Кахабришвили, Н. Барбакадзе. Синтез 17ß-ацетоки-5α-андрост-1-ен-3-она из тигогенина. Хим. Журнал Грузии, 2011, т. 11, №4, с. 463-464.

8. Ioseb Sh. Chikvaidze, Nana N. Barbakadze, Shota A. Samsonia Some new derivatives of 5-aryl-, 2,5-diaryl- and 2-ethoxycarbonyl-5-aryl-indoles Arkivoc (vi), 2012, pp. 143-154, (12-6844UP) www.arkat-usa.org.

9. sixaruliZe m., nadaria n., kaxabriSvili m., barbaqaZe n. 5α-androst-2-en-17-onis zogierTi warmoebulis sinTezi da biologiuri aqtiuroba. Tbilisis sax. samedicino universitetis SromaTa krebuli. 2012, t. XLVI, gv. 148-150.

10.Н.Ш.Надараиа, М.Л. Кахабришвили, Н.Н. Барбакадзе, М.И. Сихарулидзе. Синтез некоторых производных 17ß-амино-5α-андрост-2-ен-17-она. Хим. журнал Грузии, 2013, т. 13, №1, с. 146-147.

 

რჩეული თეზისები

1. Barbakadze N., Samsoniya Sh., Chikvaidze I., Oboladze Sh. Investigation in the field of 2-ethoxycarbonyl-5-phenylindole. Republic conference of young scientists “Chemistry today-2011”. Tbilisi, Georgia, 2011, 26th February, p.40.

2. Барбакадзе Н. Н. Синтез и исследования производных 5-фенилиндола. XVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных »Ломоносов-2011». Москва, 2011, 12-15 апреля. www.lomonosov-msu.ru.

3. Sikharulidze M. I., Nadaraia N. Sh., Kakhabrishvili M. L., Barbakadze N. N. Synthesis and antiviral activity adamantane – containing 5-steroids. Twelfth Tetrahedron Symposium. 2011, 21-24 June, Sitges, Spain.

4. Kalatozishvili A., Samsoniya Sh., Chikvaidze I., Targamadze N., Barbakadze N. Investigation for the Synthesis of Three and Pentacyclic Systems Containing Nitrogen. The 12th Annual Florida Heterocyclic and Synthetic Conference. USA, Florida, Gainesville, 2011, 6-9 March, p.124.

5. Sikharulidze M., Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Barbakadze N. Synthesis and antiviral activity adamantane-containing 5α-steroids. Twelfth Tetrahedron Symposium. Barselona,Spain, 2011, 21-24 June.

6. Sikharulidze M., Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Barbakadze N., Melik-Ohanjanian R. Synthesis of new hydrazones of epiandrosterone as potentially biologically active agents. 9th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Urumgi Xinjiang, China, 2011, 16-19 october, p. 152.

7. Sikharulidze M., Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Barbakadze N. Derivatives of some herbal compounds; Synthesis and Biological activity. 7th cmapseec Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries. Subotica, Republic of Serbia, 2012, 27-31 May, p. 74.

8. Barbakadze N., Sikharulidze M., Nadaraia N., Kakhabrishvili M. Synthesis of some new derivatives of 17ß-amino-5α-androst-2-ene. 14th French-American Chemical Society Symposium. Nantasket Beach Resort Hull, MA. 2012, 10-14 June.

9. Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Barbakadze N., Onashvili E. Study of synthesis of some 20-hydrazones of 16α, 17α,-epoxi-5α-pregnan-3ß-ol-20-one. Xth International Symposium of the Chemistry of Natural Compounds, Tashkent-Bukhara, 2013, 21-23 November, p. 263.

10. Barbakadze N., Nadaraia N., Kakhabrishvili M., Onashvili E. Synthesis of potential bioactive 3β-substituted steroidal thioesters from tigogenine. II International Scientific Conference “Pharmaceutical sciences in XXI century”. Tbilisi, Georgia, 2014, 2-4 May, p.122.

 

გრანტები

• შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული „ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი“: „ახალი თიოაცილირების რეაგენტების სინთეზი პოტენციური ბიოაქტიური ნაერთების მიღების მიზნით“, 2012 წ., გრანტის მიმღები.

 

სალექციო კურსები

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“, სალექციო კურსი: ზოგადი და არაორგანული ქიმია, მიწვეული პედაგოგი.

 

 

ტრეინინგები

საგნის სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა. განათლების პროფესიული სინდიკატი, განათლების ინსტიტუტი, 2008 წ.

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

• საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - მეორე ხარისხის დიპლომი.
• შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი - მადლობის სიგელი.

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2014-06-06