ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute lethal dose, LD100 აბსოლუტური სასიკდილო დოზა, LD100

Lowest amount of a substance which kills 100% of test animals under defined conditions. This value

is dependent on the number of organisms used in its assessment

ნივთიერების ის უმცირესი რაოდენობა, რომელიც განსაზღვრულ პირობებში კლავს საცდელი ცხოველების 100%-ს. მისი მნიშვნელობა დამოკიდებულია შეფასებაში გამოყენებული ორგანიზმების რაოდენობაზე.

Source | წყარო:

PAC, 1993, 65, 2003 (Glossary for chemists of terms used in toxicology (IUPAC Recommendations 1993)) on page 2007