ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

absolute activity, λ აბსოლუტური აქტიურობა, λ

The exponential of the ratio of the chemical potential, μ, to RT where R is the gas constant and T the thermodynamic temperature, λ=eμ/RT.

ქიმიური პოტენციალის, μ, RT-ის თანაფარდობის ექსპონენციალი, სადაც R აირის მუდმივაა, T - თერმოდინამიკური ტემპერატურა, ხოლო λ=eμ/RT.

Source | წყარო:

Green Book, 2nd ed., p. 40