ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

ab initio quantum mechanical methods ab initio კვანტურ-მექანიკური მეთოდები
Methods of quantum mechanical calculations independent of any experiment other than the determination of fundamental constants. The methods are based on the use of the full Schroedinger equation to treat all the electrons of a chemical system. In practice, approximations are necessary to restrict the complexity of the electronic wavefunction and to make its calculation possible. ქვანტურ-მექანიკური გამოთვლების მეთოდები, რომლებიც დამოუკიდებელია ნებისმიერი ექსპერიმენტისგან, გარდა ფუნდამენტური მუდმივების განსაზღვრისა. მეთოდები ეფუძნება შრედინგერის სრული განტოლების გამოყენებას ქიმიური სისტემის ყველა ელექტრონის დასამუშავებლად. პრაქტიკაში მიახლოებები აუცილებელია, რათა შეზღუდოს ელექტრონული ტალღური ფუნქციის სირთულე და შესაძლებელი გახდეს მისი გამოთვლა.
Source | წყარო:

PAC, 1999, 71, 1919 (Glossary of terms used in theoretical organic chemistry) on page 1921