ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

3D-QSAR (three-dimensional quantitative structure–activity relationships) 3D-QSAR (სამგანზომილებიანი რაოდენობრივი ურთიერთკავშირი სტრუქტურასა და აქტიურობას შორის)
Three-dimensional quantitative structure-activity relationships (3D-QSAR) involve the analysis of the quantitative relationship between the biological activity of a set of compounds and their three-dimensional properties using statistical correlation methods. სტრუქტურასა და აქტიურობას შორის სამგანზომილებიანი რაოდენობრივი ურთიერთკავშირი (3D-QSAR) მოიცავს რაოდენობრივი დამოკიდებულების ანალიზს ნაერთების ანაკრების ბიოლოგიურ აქტივობასა და მათ სამგანზომილებიან თვისებებს შორის სტატისტიკური კორელაციის მეთოდების გამოყენებით.
Source | წყარო:

PAC, 1997, 69, 1137 (Glossary of terms used in computational drug design (IUPAC Recommendations 1997)) on page 1142