ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

(vertical) rise velocity,νf (ვერტიკალური) ამოსვლის სიჩქარე, νf
in flame emission and absorption spectrometry ალური ემისიისა და შთანთქმის სპექტრომეტრიაში
The vertical component of the velocity of the volatilized component in the observation space (in mm s-1). It depends on the flame temperature, the solute nebulized, the observation height and the gas flow rate. დაკვირვების ველში აორთქლებული კომპონენტის სიჩქარის ვერტიკალური მდგენელი (მმ წმ-1). იგი დამოკიდებულია ალის ტემპერატურაზე, გაფრქვეულ გახსნილ ნივთიერებაზე, დაკვირვების სიმაღლესა და აირის ხარჯზე.
Source | წყარო:

PAC, 1986, 58, 1737 (Quantities and units in clinical chemistry: Nebulizer and flame properties in flame emission and absorption spectrometry (Recommendations 1986)) on page 1742