ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

(chain) identity period (ჯაჭვის) იდენტურობის პერიოდი
of a polymer პოლიმერის
The shortest distance along the chain axis for translational repetition of the chain structure. The chain identity period is usually denoted by c. Synonymous with (chain) repeating distance. ჯაჭვის ღერძის გასწვრივ უმოკლესი მანძილი ჯაჭვის სტრუქტურის ტრანსლაციური განმეორებისთვის. ჯაჭვის იდენტურობის პერიოდი, ჩვეულებრივ, აღინიშნება c-თი. (ჯაჭვის) განმეორებითი მანძილის სინონიმი.
Source | წყარო:
Purple Book, p. 77