ქიმიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

 

(chain) conformational repeating unit (ჯაჭვის) კონფორმაციული განმეორებითი ერთეული
of a polymer პოლიმერის
The smallest structural unit of a polymer chain with a given conformation that is repeated along that chain through symmetry operations. პოლიმერული ჯაჭვის უმცირესი სტრუქტურული ერთეული მოცემული კონფორმაციით, რომელიც მეორდება ამ ჯაჭვის გასწვრივ სიმეტრიულად.
Source | წყარო:
Purple Book, p. 77