ეს საინტერესოა

4–ფთორაცეტოფენონის ალფა–ჰეტეროაცილირება

შეიმუშავეთ კატალიზატორი ან კატალიზატორთა სისტემა, რომლსაც ოთახის ტემპერატურაზე ექნება აქტიურობა.

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:05:24

ჩანაცვლებული იზოპროპილთიაზოლიდინები

დამკვეთისათვის დადგენილ ვადებში მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული იზოპროპილთიაზოლიდინების სია.
წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 21 სექტემბერი, 2010
ანაზღაურება: ცვალებადი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:34

ჩანაცვლებული α-ამინოკეტონები

დამკვეთისათვის დადგენილ ვადებში მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული α-ამინო კეტონების სია.
წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 3 ოქტომბერი, 2010
ანაზღაურება: ცვალებადი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:05:06

ჩანაცვლებული თიენო[3,2–d]იზოთიაზოლები

დამკვეთისათვის დადგენილ ვადებში მიწოდებული უნდა იქნას მკვლევარის ხელთ არსებული ჩანაცვლებული თიენო[3,2–d]იზოთიაზოლების სია.
წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 3 ოქტომბერი, 2010
ანაზღაურება: ცვალებადი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:04:04

ალდოზის გარდაქმნა ჰიდანტოინად

საჭიროებენ ფუნქციური ჯგუფის დაცვის თავისუფალ მეთოდს ალდოზის ჰიდანტოინად სელექტიური გარდაქმნისათვის.


წინადადების მიღების ბოლო ვადაა 13 ოქტომბერი, 2010

ანაზღაურება: 50000 აშშ დოლარი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:58

თმის უვნებლად გამწმენდი ეფექტური საშუალება

ეძებენ ადამიანის თმის გაწმენდის მეთოდს, რომელსაც შეუძლია თმიდან სილიკონის, ცხიმოვანი რიგის სპირტებისა და პოლიმერების მოცილება.
ვადა: 28 აგვისტო, 2010
ანაზღაურება: 10000 აშშ დოლარი

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:30

არაკომერციული ალკილთიაზოლების კარბოქსილატები

მოითხოვება ჰეტეროციკლური ან ფენილის ფრაგმენტით ჩანაცვლებული ალკილთიაზოლების კარბოქსილატები.

ანაზღაურებადი: ცვალებადი
ვადა: 3 აგვისტო, 2010

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011 16:03:24

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები