ეს საინტერესოა

 

ერთეულოვანი ატომი ინახავს ქვანტურ ინფორმაციას

დამამახსოვრებელი მოწყობილობები შეიძლება სულ უფრო და უფრო პატარა გახდეს.მაქს პლანკის ქვანტური ოპტიკის ინსტიტუტში გერჰარდ რემპესა და მისი თანამშრომლების მიერ განხორციელდა ქვანტური ინფორმაციის ერთეულოვან ატომში შენახვა . მკვლევარებმა ჩაწერეს ერთეულოვანი ფოტონის ქვანტური მდგომარეობა ანუ სინათლის ნაწილაკი რუბიდიუმის ატომში და გარკვეული დროის შემდეგ მოახდინეს მისი წაკითხვა.

მოცემული ტექნიკა შეიძლება გამოყენებული იქნას მძლავრ ქვანტურ კომპიუტერებში , რომლებიც ერთმანეთთან დიდი მანძილით დაშორებულ კომპიუტერთა ქსელებს შექმნიან..

ScienceDaily (May 2, 2011)

 

სრულად

 

წყარო:

 

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011