ეს საინტერესოა

 

4–ფთორაცეტოფენონის ალფა–ჰეტეროაცილირება

დამკვეთი დაინტერესებულია 4–ფთორაცეტოფენონის ერთსტადიანი სელექციური ალფა–ჰეტეროაცილირების რეაქციის შემუშავებაში.

ავტორმა უნდა წარადგინოს:

1. დეტალური ექპერიმენტული მედოდიკა

2. ექსპერიმენტული მასალა, რომელიც დაადასტურებს მიღებული პროდუქტის იდენტურობას.

იხილეთ დაწვრილებით 

სრულად

 

წყარო:

 

გამოქვეყნებულია: 26-10-2011