CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

მანანა  სამხარაძემაგისტრი

მაგისტრი

დირექტორი


ქ.თბილისის # 172 საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: maninamonane@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: www.178-e skola. dlf.ge

განათლება:

• 09/1984 – 06/1989 - ივ. ჯავახიშვლის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი

 

კვალიფიკაციები:

1989- ქიმიის მაგისტრი - ივ. ჯავახიშვლის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების ქიმია

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 13   (მათ შორის სტატიები:11  თეზისები:2   წიგნები:0 პატენტები: 0)

 

რჩეული სტატიები

 • 1. D. Tugushi, M. Gverdtsiteli, G. Otinashvili, M. Samkharadze. The Method of Obtaining of Poly (o-Nitro) Suiphides. საქ. მეც. აკად. მოამბე 155 ¹2 1997.
 • 2. მ. სამხარაძე, თ. ქართველიშვილი, Dდ. ტუღუში, Hჩ.ჩ.ჩუ. რ. ქაცარავა. ფუნქციური ბიოდეგრადირებადი პოლიურეთანების სინთეზი α-ამინომჟავების საფუძველზე. თბილისი. მოხსენებათა თეზისები მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციისათვის ქიმიაში 9-12 ოქტომბერი 2000წ.
 • 3. თ. ქართველიშვილი, მ. სამხარაძე, გ. ჯოხაძე, მ. მაჩაიძე, ე. ჩხაიძე, ნ. ქებაძე, ნ. ზავრადაშვილი. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიამიდოურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. თბილისი. მოხსენებათა თეზისები მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციისათვის ქიმიაში 9-12 ოქტომბერი 2000წ.
 • 4. მ. სამხარაძე ზოგირეთი პოლიურეთანული სისტემის თეორიული კვლევა. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია, 30-31 ოქტომბერი, 2001 წელი.
 • 5. მ.სამხარაძე. ორგანულ ნაერთთა IUPAC-ის ნომენკლატურის სწავლები¬სათვის ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია, 30-31 ოქტომბერი, 2001 წელი.
 • 6. მ. სამხარაძე, მ გვერდწითელი სქემების გამოყენება ორგანული ქიმიის სასკოლო კურსის ფაქტობრივი მასალის შესწავლისას. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი 29-31 ოქტომბერი 2002წ.
 • 7. М.Самхарадзе, Т.Картвелишвили, Д.Тугуши, Р.Кацарава. Новые Биодеградируемые, Функциональные Полиэфируретаны на Основе Природных α-Аминокислот. Всероссийская Конференция "Современные Проблемы Химии Высокомолекулярных Соединений: Высокоэффективные и Экологически Безопасные Процессы Синтеза Природных и Синтетических Полимеров и Материалов на их Основе" 20-27 августа 2002 г., Улан-Удэ, тезисы докладов, ст.137.
 • 8. Manana Samkharadze, Tamara Kartvelishvili, David Tugushi, Ramaz Katsarava New Biodegradable Poly(ester urethane)s Composed of Naturally Occurring α-Amino Acids and Fatty Diols. 4-th Internacional Symposium "Polycondensation 2002" and 25. "Hambyrger Makromolekulas Symposium." Hamburg, september 2002 p.
 • 9. მანანა სამხარაძე მიხეილ გვერდწითელი ორგანული ქიმია სქემებში (სასკოლო კურსი) თბილისი 2002 წ. გამომცემლობა "ინტელექტი".
 • 10. მ სამხარაძე. ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერურეთანის სინთეზი და კვლევა LL-ლეიცინის და L-ლიზინის საფუძველზე ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია. თბილისი 1-3 ივნისი 2003წ.
 • 11. Д.С.Тугуши, Г.Г. Отинашвили, М.Г. Гвердцители, М.Дж.Самхарадзе, А.Л. Руса¬нов, Р.Д. Кацарава. Новый метод синтеза полибензтиолов. Georg. Chem. Journal v.5 №6, 2005, с.274-275

 

რჩეული თეზისები

 • 1. D. Tugushi, M. Samkharadze, N.Zavradashvili, G. Jokhadze, M. Gverdtsiteli, G. Otinashvili, R. Katsarava. New Biodegradable Epoxy-Poly(Ester Amide)s Polycondensation 2004. Roanoke, Virginia USA p. 19
 • 2. M. Samkharadze, D. Tugushi, M. Gverdtsiteli, G. Otinashvili, N. Basharuli, N. Neparidze, R. Katsarava. Synthesis and Study of Biodegradable Functional Poly(Esterurethane)s with Lateral Carboxyl Groups. NewPolymer Systems for Biotechnological and Biomedical Applications. Yerevan 2005 pp. 140-145

 

გრანტები

 • ISTC G-802: “ბიოდეგრადირებადი ეპოქსი-პოლიეთერამიდები და ფუნქციური პოლიმერები მათ საფუძველზე”;
 • საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს პროგრამული დაფინანსება №88 “ახალი ბიოდეგრადირებადი ფუნქციური პოლიეთერურეთანების სინთეზი და ბიოსამედიცინო დანიშნულების მასალები მათ საფუძველზე”
 • სსეფ-ის გრანტი N 102 “სისხლმბადი ორგანოს ფუნქციის მასტიმულირებელი მცენარეული წარმოშობის ალკალოიდ-შემცველი ახალი ორიგინალური წამალთფორმის შემუშავება ბიოდეგრადირებადი პოლიმერის საფუძველზე;
 • სსეფ გრანტი N 183 “ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდების წარმოების მაღალეფექტური ტექნოლოგიის დამუშავება და მათ საფუძველზე მიღებული ბიოსამედიცინო მასალებისა და ბიოკომპოზიტების in vivo შესწავლა“

 

 

 

ტრეინინგები

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-31