CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

შუქრი  ჯაფარიძეპროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი

ლაბორატორიის გამგე


რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: japaridzeshukri@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიკოსი

 

კვალიფიკაციები:

  • • 1999 წ., ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, ”სხვადასხვა კლასის ზოგიერთი ორგანული ნაერთის ადსორბციის კანონზომიერებანი პროტონული გამხსნელებიდან მეტალ/ხსნარის და ჰაერი ხსნარის გამყოფ საზღვრებზე", რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო.
  • • 1971 წ., ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, "ორმაგი ელექტრული შრის კვლევა ეთილენგლიკოლში", მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭო.

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

  • • ორგანულ ნაერთთა ადსორბცია ვერცხლისწყალზე პროტონული გამხსნელებიდან (წყალი, ეთილის სპირტი, ეთილენგლიკოლი)
  • • დარიშხანშემცველი საწარმოო ნარჩენებიდან მაღალი სისუფთავის დარიშხან (III) ოქსიდის მიღება და მის ბაზაბე სხვადასხვა კომპლექსნაერთის სინთეზი.

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 81   (მათ შორის სტატიები:46  თეზისები:35   წიგნები:0 პატენტები: 0)

 

რჩეული სტატიები

1.Witold Brostow, Marina Gahutishvili, Rusudan Gigauri, Haley E.Hagg Lobland, Shukri Japaridze, Nodar Lekishvili. Separation of natural trivalent oxides forms of arsenic and antimony. Chemical Engineering Journal (USA), 2010, v.159, p.24-26.

2. Джапаридзе Ш.С., Гургенидзе И.А., Джапаридзе Дж.И. Адсорбция антрахинона-9,10 и его хлор- и аминозамещенных соединений на границе фаз ртуть/этиленгликоль. Известия национальной АН Грузии, сер. химическая, 2009, т. 35, № 5, с. 17-22.

3. Japaridze Sh., Gurgenidze I., Japazidze J., Chankashvili M. Regularities of Adsorption of Anthraquinone-9,10 and 2-Chloroanthraquinone-9,10 from Non-Aqueous (Protone) Solvents. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2006, v.173, N2, p. 301-303.

5. Kachibaya E., Imnadze R., Akhvlediani R., Japaridze Sh., Paikidze T. Structural Fetures of LiMn2-xNix O4 cathode materials syntesized through sol-gel method. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 2004, v. 169, N 3, p. 516-519.

6. Japazidze J., Japazidze Sh., Gurgenidze I. Adsorption of some Aromatic Compounds at the Mercury Electrode/Ethylene Glycol Solution Interface, Electroanal. Chem., 2003, V.552, P. 59-67.

7. Самхарадзе М.Г., Гигаури Р.И., Хелашвили Г.К., Джапаридзе Ш.С., Гигаури Р.Д.

Комплексообразующая способность некоторых тетратиоантимонатов ( V ) d–металлов (II) с 2,21- дипиридилом. Изв. АН Грузии, сер. хим., 2002, т. 28, № 1-2, с. 35-38.

8. Джапаридзе Дж.И., Джапаридзе Ш.С., Гургенидзе И.А., Дамаскин Б.Б., Батурина О.А. Адсорбция 2-тиоурацила на ртути из этиленгликолевых и этанольных растворов. Электрохимия, 1999, т. 35, № 2, с.184-190.

9. Japaridze S., Japaridze J., Abuladze N., De Battisti A., Trasatti S. Influence of Functional Groups and Substituents on the Adsorption of Aromatic Non-ionic Surfactants at the Hg/Ethylene Glycol Interface. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1991, v. 87, №20, p. 3399-3404.

10.Japaridze J., Japaridze S., Abuladze N., De Battisti A.,Trasatti S. Adsorpsion of Organic Substances at the Mercury/Ethylene Glycol Interface. I Aliphatic Compounds. Electrochimica Acta, 1986, v.31, № 6, p.621-628.

11.Japaridze J. Japaridze S. Abuladze N. De Battisti A. Trasatti S. Adsorpsion of Organic Substances at the Mercury/Ethylene Glycol Interface. II Aliphatic Compounds. J. Chem. Faraday Trans. I, 1986, v.82, p.2481-2495

 

რჩეული თეზისები

1.L.Sakhvadze, R.Gigauri, Sh.Japaridze, I.Arabuli, M.Gakhutishvili, Z.Buatshidze, R.Sakhvadze. Recovery of Manganese Sulfate and Production of Metallic Manganese from Poor Ores and Tailings by Bacterial Leaching. International Conference and Exihibition, Georgia, Batumi, May 7 – 9, 2010, p.69-70.

2. რ.გიგაური, ლ.სახვაძე, შ.ჯაფარიძე. ოქროს გამოყოფა ბაქტერიულ-ქიმიური მეთოდით დარიშხანის შემცველი სულფიდური ნარჩენებიდან. I საერთაშორისო კონფერენცია “თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია”, თბილისი, 2010 წ, 4-6 ივლისი, გვ. 63_64.

3. რ.გიგაური, შ.ჯაფარიძე, მ.ჩუბინიძე, თ.გოგიბერიძე. ნატრიუმის დითიოარსენატის (V) მიღების ახალი მეთოდი. I საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია", თბილისი, 2010 წ, 4-6 ივლისი, გვ. 15_16.

4. რუს.გიგაური, შ.ჯაფარიძე, მ.ჩუბინიძე, თ.გოგიბერიძე. ნატრიუმის დითიოარსენატის (V) მიღების ახალი ხერხი. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე", თბილისი, 2010 წ, 15-16 ივლისი, გვ. 35-36.

5. Japazidze Sh, Gurgenidze I., Japazidze J. Adsorption of Anthraquinone at the Mercury Electrode/Ethylene Glycol Solution Interface. 5th Meeting International Society of Electrochemisrty, 19-24 September, 2004, Thessaloniki, Greece.

6. Kachibaya E., Imnadze R., Akhvlediani R., Japaridze Sh., Paikidze T. Phase Composition and Structure Materials Syntesized Through Sol-Gel Method for Li-ion Accumulators. Conf. Electro chemical Society (USA), Paris, 2003, avril.

7. Japazidze Sh.S., Gurgenidze I.A. Adsorption of Naphtalene at the Mercury/Ethylene Glycol Interface. International Society of Electrochemistry, 50th Meeting, 5-10 September 1999, Pavia, Itaiy.

8. Качибая Э.И., Имнадзе Р.А., Паикидзе Т.В., Ахвледиани Р.А., Джапаридзе Ш.С. Перспективные катодные материалы для перезаряжаемых литиевых источников токов на основе диоксида марганца. В кн.: Тезисы докладов Межд. конф. "Фундаментальные проблемы электрохимическаой энергетики", Саратов, 1999, 23-25 июня, с. 35.

9. ჯაფარიძე შ., გურგენიძე ი. ეთილენგლიკოლის ხსნარებიდან ნაფტალინის რიგის არომატულ ნაერთთა ადსორბციის კანონზომიერებანი. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. საქ. ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. მოხსენებათა თეზისები. 29-31 ოქტომბერი, თბილისი, 2002წ, გ. 67-69.

10. შ.ჯაფარიძე, ი.გურგენიძე. ანტრაქინონ-9.10-ის დინიტროწარმოებულის ადსორბცია ვერცხლისწყალ/ეთილენგლიკოლის საზღვარზე. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, ქ. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009, გვ. 65-66.

10. რ.გიგაური, შ.ჯაფარიძე, თ.გოგიბერიძე, მ.ჩუბინიძე. დარიშხანის წარმოების ნარჩენების გამოყენება რთული ორგანული ეთერების სინთეზისათვის. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, ქ. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009, გვ. 61-62.

 

 

სალექციო კურსები

• ზოგადი ქიმია
• ანალიზური ქიმია
• ფიზიკური ქიმია
• კოლოიდური ქიმია

 

 

ტრეინინგები

 

 

 

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-31