CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

თამაზი  ქარქუსაშვილიასოცირებული პროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ორგანული ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: t.karkusashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: www.ar-law.ge

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

  • მეტალორგანული ნაერთები;
  • სილიციუმორგანული მასალები;
  • ჰეტეროციკლურ ნაერთებთთა ქიმია;
  • ინდოლშემცველი აზოსაღებრები;
  • ინდოლშემცველი აზოპიგმენტების სინთეზი;
  • სილიციუმ შემცველი აზოსაღებრები;
  • კერამიკული მასალების მოდიფიცირება;
  • სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთების რადიაციულ-ქიმიური გარდაქმნები;
  • ორგანო-სილიკაგელის საფუძველზე დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა მხატვრული საღებავები;
  • ორგანულ ნაერთთა ფიზიკო-ქიმიური კვლევის მითოდები (ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი და მას სპექტროსკოპია);
  • სამეცნიერო-მეთოდური კვლევის საკითხები.

   

  სულ სამეცნიერო შრომები:  24   (მათ შორის სტატიები: 8,   თეზისები: 15,   წიგნები: 0,   პატენტები: 1)

   

  რჩეული სტატიები

  1. Вардосанидзе Г.О., Абу Хелал Тамух, Чачуа Н.Д., Апхазава П.Н., Каркусашвили Т.Г., Чиракадзе Г.Г. Синтез кремнийсодержащих азокрасителей. Известия АН ГССР, Сб. статей, Мецниереба, 1988. с. 125-129.
  2. აფხაზავა ფ.ნ., ცქიფურიშვილი ი.ა., ცინცაძე ი.ვ., ქარქუსაშვილი თ.გ., ღაღოლიშვილი მ.შ. სხვადასხვა ნიტროფენილდიაზონიუმის იონების გამოყენება აზოშეუღლების რეაქციებში. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1989. გვ. 107.
  3. Chirakadze G.G., Apkhazava P.N., Karkusashvili T.G. Trimethyl¬silyloxyphenyl containing azo dyes. Synthesis and properties. Proceedings of Academy of Science of Georgia, Chemical Series. 1992, v.18. N 1, p. 38-43.
  4. Гогоная И.В., Каркусашвили Т.Г., Чиракадзе Г.Г. Опыт организации лабораторно-практических занятий по органической химии на основе методологических занятии. Деп. в Грузтехинформе, 5. 12. 1996, № 1122-96. с. 42.
  5. გელიაშვილი ზ., ქარქუსაშვილი თ., ჭირაქაძე გ. ზოგიერთი ახალი სილიციუმორგანული მასალა. სტუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1997. გვ. 122-123.
  6. Каркусашвили Т.Г., Гелиашвили З.Э., Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н. Экологически чистые художественные краски на основе органосиликагелей. GEN, 2005, 5, 3, с. 162-165.
  7. ქარქუსაშვილი თ. მოდიფიცირებული სილიციუმშემცველი კომპოზიციური მასალები. სინთეზი, თვისებები, გამოყენება. საკანდიდატო დის. ავტორეფერატი, 2005. 32 გვ.
  8. Каркусашвили Т. Г., Гелиашвили З.Э., Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н.. Кремнийорганические композиционные материалы. Грузинский химический журнал. 2005, 2005, 5, 5, 512-515.
  9. გელიაშვილი ზ., ქარქუსაშვილი თ., ღონღაძე ნ., ჭირაქაძე გ. მოდიფიცირებულ სილიკაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006, №6(2),144-146.
  10. ლეგაშვილი ი., გელიაშვილი ზ., ღონღაძე ნ.ფერმჭერი საღებრის -გამბინის სინთეზის ქვანტურ-ქიმიური აღწერა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.2006, №6(5), 504-506.

   

  რჩეული თეზისები

  1• Мхеидзе Н.П., Лонгурашвили Н.Т., Каркусашвили Т.Г. Органокремнеземы, содержащие фрагменты антрацена и пирена. Республиканская конференция молодых химиков. Тез. докл. Тбилиси, 1987. с. 70-71.
  2• Акобия М.М., Арабули Н.М., Каркусашвили Т.Г. Синтез индолил¬кремне¬зема. Республиканская конференция молодых учёнов и специалистов. Тез. докл. Тбилиси, 1986. 4-6 Марта, с.8.
  3• Чиракадзе Г.Г., Каркусашвили Т.Г., Акобия М.М., Лонгурашвили Н.Т. Синтез индолилсодержащих азопигментов на поверхности природных гидросиликатов. I Всесоюзная конференция «Химия, биохимия и фармакология производных индола». Тез. докл. Тбилиси, 1986. 14-18 Апреля, с. 168.
  4• Чиракадзе Г.Г., Тушурашвили Р., Вардосан¬¬идзе Г.О., Каркусашвили Т.Г. Гамма-излучение в производстве разных химичесик и нефтехимических продуктов. Семинар-заседание пользователей и производителей химических реактивов. Тезисы докладов. Ереван, 1989, 22-23 Мая, с.67.
  5• Каркусашвили Т.Г., Суладзе И.Ш, Чиракадзе Г.Г., Хананашвили Л. Модификация свойств гипса и кера¬ми¬ческого черепка кремнийсодержащими соединениями. IV Всес. конф. «Строение и реакционная способность кремнийсодержащих соединений». Тез. докл. Иркутск. 1989, 16-20 Октября. с. 251.
  6• აფხაზავა ფ.ნ., ცქიფურიშვილი ი.ა., ცინცაძე ი.ვ., ქარქუსაშვილი თ.გ., ღაღოლიშვილი მ.შ. სხვადასხვა ნიტროფენილდიაზონიუმის იონების გამოყენება აზოშეუღლების რეაქციებში. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 1989. გვ. 107.
  7• Чиракадзе Г.Г., Вардосанидзе Г.О., Каркусашвили Т.Г. Изучение радиационно-химических свойств некоторых кремнийсодержащих соединении и их практическое применение. Всесоюзная конференция в теоретической и прикладной химии. Тезисы докладов. Обнинск. 1990, с. 290.
  8• Вардосанидзе Г.О., Каркусашвили Т.Г., Чиракадзе Г.Г. Радиационо-химические превращения кремнийазотсодержащих органических соединений. VII Всесоюз. конф. по химии, технологии производства и практическому применению кремнийорганических соединений. Тбилиси, 1990, 20-23 Ноября. Ч. 2. Тез. докл. с.48.
  9• გელიაშვილი ზ., ქარქუსაშვილი თ., ჭირაქაძე გ. ზოგიერთი ახალი სილიციუმორგანული მასალა. სტუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1997. გვ. 122-123.
  10• ღონღაძე ნ., თალაკვაძე ლ., ქარქუსაშვილი თ. ლაბორატორიული სამუშაოები ორგანულ სინთეზში „სეკვესტრულ“ პირობებში. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადებიდან 150 წლისადმი. თბილისი, 2000. გვ. 124–125.
  11• Geliashvili Z. Some Teachi¬ng Specifics of Organic chemistry in the Transitional Stage of Edicational Si¬stem. International Conference Exhibition.Mai 7-9, Batumi, Georgia Batumi-2010 p.41-42.
  12• თოფურია ხ., ობოლაშვილი ნ., გელიაშვილი ზ. სილიკაგელზე დამყნობილი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია ”ქიმია დღეს”. თბილისი-2011.

   

  რჩეული პატენტები

  • Чиракадзе Г.Г., Вардосанидзе Г.О., Апхазава П.Н., Абу-Хелал Т., Каркусашвили Т.Г., Чачуа Н.Д., Гамкрелидзе Н.Э. Способ получеия кремнийсодержащих азокрасителей или азопигментов. А.с. 1684296. С 09 В 39/00, 10.03.1988. БИ №8, 15.10.91.

   

   

  გრანტები

  0

   

  სალექციო კურსები

  • ორგანული ქიმია (ზოგადი, სრული კურსი);.
  • ორგანული სინთეზი;.
  • პრეპარატული ორგანული ქიმია;.
  • ორგანული ქიმიის თეორიული საფუძვლები;.
  • სინთეზური საღებრების ქიმია;.
  • ნივთიერებათა კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები;.
  • სასურსათო პროდუქტების ზოგადი ქიმია;.
  • ნივთიერებათა კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები.
  • მონათესავე სასწავლო კურსების გაძღოლა.
  (პროფესიული უმაღლესი განათლება, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა,დოქტურანტურა).

   

  განათლება:

  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი 01.09.1982- 22.06.1990წ.
  • ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ორგანული ქიმია, 02.00.03. ”მოდიფიცირებული სილიციუმშემცველი კომპოზიციური მასალები. სინთეზი, თვისებები, გამოყენება” -- თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 7დეკემბერი, 2005 წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: გიორგი ჭირაქაძე ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ელიზბარ ელიზბარაშვილი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი.
  • იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 2007. წ.
  ურისტი. ს.ს.ი.პ. ”საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია”. საერთო (სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული) სპეციალიზაციით.

   

  კვალიფიკაციები:

  0

   

  სამუშაო გამოცდილება:

  0

   

  ტრეინინგები

  • სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) ”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ). ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლო¬გიების ზოგადი და სრული კურსები”.(მარტი, 2009წ).
  . • "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი და სრული კურსები”. (2009წ).
  • სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სერთიფიკატი ადასტურებს,რომ ჩააბარა ადვოკატთა ტესტირება საერთო (სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული)სპეციალიზაციით. (26 ივნისი 2009 წ).

   

  საზოგადოებრივი აქტიურობა

  0

   

  მიღებული სიგელები და ჯილდოები

  0

   

   

  ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10