CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ზურაბ  გელიაშვილისრული პროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ორგანული ქიმიის მიმართულების სრული პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

• თიოფენისა და მისი ფუნქციური ნაწარმების სინთეზი
• არაორგანულ მატრიცებზე ორგანული ფრაგმენტების იმობილიზაცია,
• სილიციუმშემცველი აზოსაღებრებისა და აზოპიგმენტების სინთეზი
• მაკროციკლური პოლიაზომეთინების სინთეზი და თვისებების შესწავლა

 

სულ სამეცნიერო შრომები:  43   (მათ შორის სტატიები: 19,   თეზისები: 18,   წიგნები: 5,   პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

1. ზ. გელიაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი, ფ.აფხაზავა, ნ. ღონღაძე, გ. ჭირაქაძე. მოდიფიცირებულ სილიკაგელებში ორგანული ფრაგმენტების რაოდენობრივი განსაზღვრა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006, (2) №6, 144-146.
2. Каркусашвили Т.Г., Гелиашвили З.Э., Гонгадзе Н.П., Чиракадзе Г.Г., Элизбарашвили Э.Н. Экологически чистые художественные краски на основе органосиликагелей. Georgian Engineering News. 2005. №3, с.162-165.
3. Т.Г.Каркусашвили, З.Э.Гелиашвили, Н.П.Гонгадзе, Г.Г.Чиракадзе, Э.Н.Элизбарашвили. Новые кремне¬органические композиционные материялы. Грузинский химический журнал. 2005, №5(5), с.512-515.
4. Чиракадзе Г.Г., Гелиашвили З.Э., Размадзе Т.О. Иммобилизация тиенилсодержащих азопигментов на поверхности силикагелия. ЖОрХ, 2001. т.37. Вып.11, с. 1063-1066.
5. თ. მათითაიშვილი, თ.დუნდუა, ზ.გელიაშვილი, ნ.ღონღაძე, გ.ჭირაქაძე. ინდიგოსილიკაგელის სინთეზი და თვისებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2005, ტ.31, №1-2. 85-88.
6. Чиракадзе Г.Г., Гелиашвили З.Э., Гаголишвили М.Ш. Синтез и свойства тиофенсодержащих азокрасителей и азопигментов. Изв. АН Грузии. Серия химическая. 1999, т.25, №3-4, с.203-209.
7. Гелиашвили З.Э., Матитаишвили Т.Р., Чиракадзе Г.Г. Иммобилизация синтетических красителей к поверхности природных гидросиликатов. Georgian Engineering News. 1998. 1(5), с.49-52.
8. Чешмариташвили М.Г., Акобия М.М., Гелиашвили З.Э., Чиракадзе Г.Г. Синтез и изучение свойств индолсодержащих азокрасителей. Теоретические и экспериментальные исследования в химической технологии. Научные труды ГПИ. Тбилиси. 1989, №1(343), с.73-76.
9. ი.ლეგაშვილი, ზ. გელიაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი, ნ. ღონღაძე. ფერმჭერი საღებრის- გამბინის სინთეზის ქვანტურ-ქიმიური აღწერა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006, 6(5), 504-506.
10. Topuria Kh.D., Obolashvili N.Z., Karkusashvili T.G., Geliashvili Z.E. NOVEL 24-MEMBERED MACROCYCLIC POLYAZOMETHINES IMMOBILIZED ON SILICAGEL http://www.mmc.net.ge/gen, www.tech.org.ge/gen, GEORGIAN ENGINEERING NEWS, 2011, No2 (vol.58), 123-125.
11. Топурия Х.Д., Оболашвили Н.З., Гелиашвили З.Э. Синтез новых 24-членных полиазометиновых макроциклических соединений http://www.mmc.net.ge/gen, www.tech.org.ge/gen Georgian Engineering News, 07.2011, No. 1(vol.57), 112-114.

 

რჩეული თეზისები

1. ზ.გელიაშვილი, ხ.თოფურია, მ.გურიელი. 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინის სინთეზი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. 2009, სიღნაღი. გვ. 63-64.
2. თ. დუნდუა, თ. მათითაიშვილი, მ.ღაღოლიშვილი, ზ. გელიაშვილი. ორგანოსილიკაგელების სინთეზური მეთოდების და ზოგიერთი ტექნიკური თვისებების შედარებითი დახასიათება. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 2002, 50-51.
3. ზ. გელიაშვილი. ინდიგოს დამყნობა სილიკაგელის ზედაპირზე. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 2002, გვ. 72.
4. ზ.გელიაშვილი, თ. მათითაიშვილი. თიოფენსილიკაგელის მიღება და თვისებები. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია- მიღწევები და პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენებითი თეზისები. თბილისი,1997, გვ.27.
5. ხ. თოფურია , ნ.ობოლაშვილი, ზ. გელიაშვილი. ახალი 24-წევრიანი პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთების სინთეზი http://chemistry.ge/conferences/rcys2011 Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University.Tbilisi, Georgia, 02.2011, გვ.72-74.
6. ხ. თოფურია , ნ.ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი, ზ. გელიაშვილი სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები http://chemistry.ge/conferences/rcys2011 Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia, 02.2011, გვ.69-71.
7. T. Karkusashvili, I. Suladze, Z.Geliashvili GUPSUM MATRIX SILICON-ORGANIC COMPOUNDS http://GeoHet-2011, 2-ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIC CHEMISTRY, Sh. Rustaveli Science Founda, 09.2011, 243.
8. T. Karkusashvili,Geliashvili Z. Some Teaching Specifics of Organic chemistry in the Transitional Stage of Edicational Sistem. International Conference and Exhibition .Mai 7-9, Batumi, Georgia Batumi-2010 p.41-42.
9. Чиракадзе Г.Г., Гелиашвили З.Э., Матитаишвили Т.Р., Танасова М.М. Иммобилизация к поверхности SiO2 органических фрагментов. Кремнийорганические соединения.-синтез, свойства, применение. Тезиси докладов. Москва. 2000, с. 121.
10. G. Chirakadze, Z. Geliashvili, M. Tanasova. Thiophene Containing Azo Dyes Grafted on the Silica Gels. Proceedings of V++1 International Conference on Dyes and Pigments. Colorchem 2000, VUOS, Czech Repudlic. 2000, p.99-100.
11. G.G.Chirakadze, Z.E.Geliashvili, L.I.Ivanishvili. Active Silica Containing Dyes. Proceedings of V++ International Conference on Pigments, Dyes and Functional Dyes. Colorchem 98, VUOS, Czech Repudlic. 1998, p.108-109.
12. Чиракадзе Г.Г., Апхазава П.Н, Чачуа Н.Д., Гелиашвили З.Э. Кремнийсодержащие азокрасители и азопигменты. Андриановские чтения. Тезисы докладов. Москва, 1995, с.70.
13. Чешмариташвили М.Г., Гелиашвили З.Э., Мхеидзе Н.П., Чиракадзе Г.Г. Окрашивание силикагелей индолсодержащими азопигментами. 11 Всесоюзная конференция. Тезисы докладов. Тбилиси, 1991, с.120.
14. Чиракадзе Г.Г., Гелиашвили З.Э., Элизбарашвили Э.Н. Тиофенкремнезем: Получение и свойства. XVIII Всесоюз. конф. по сероорганических соединении. Казань, 1992, с.58.

 

რჩეული პატენტები

1.ჭირაქაძე გ., ცაგარეიშვილი ნ., გელიაშვილი ზ., ჩართოლანი ქ. ბუნებრივი სილიკაგელის ღებვის ხერხი. პატენტი N000365, პრიორიტეტი 2.06.93. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი 1997, N3,(12), 35-36.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

1. ნ.ღონღაძე, ფ.აფხაზავა, ე.ელიზბარასვილი, ზ. გელიაშვილი, ი. ლაგვილავა. ორგანული ქიმიის პრაქტიკული. ნაწ.3. თბილისი, სტუ. 2005, 76გვ.
2. ა.სანაძე, ნ.მახარაძე, გ.ჭირაქაძე, ნ.ღონღაძე, ზ.გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი. ორგანული სინთეზი, ნაწ.3. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი,სტუ. 2005, 64გვ.
3. ნ.ღონღაძე, ლ.თალაკვაძე, ზ.გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ფ.აფხაზავა, გ.ჭირაქაძე. ორგანული სინთეზი, ნაწ.2. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი,სტუ. 2005, 88 გვ.
4. ნ.ღონღაძე, ზ.გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.დარეჯანაშვილი, მ.ხითარიშვილი, გ.ჭირაქაძე. ორგანული სინთეზი, ნაწ.1. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი,სტუ. 2005, 111გვ.
5. ე.ელიზბარაშვილი, ზ.გელიაშვილი, გ.ჭირაქაძე. სპექტრომეტრული მეთოდების გამოყენება ორგანულ ქიმიაში. თბილისი,სტუ. 2004, 200გვ.

 

 

სალექციო კურსები

• ორგანული ქიმია (ზოგადი, სრული კურსი)
• ორგანული სინთეზი
• პრეპარატული ორგანული ქიმია
• ორგანული ქიმიის თეორიული საფუძვლები
• სინთეზური საღებრების ქიმია

 

განათლება:

• 12.1998 -ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
• 12.1991–12.1995 – ასპირანტურა, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
• 09.1982–05.1990 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
• 2010 _ 2011 წ. – English Course (ინგლისური ენის კურსი)

 

 

ტრეინინგები

• სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.“ (აშშ)„სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი.(2009)
სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.“ (აშშ)„სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების სრული კურსი“ (2009)

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი
• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხის მიმნიჭებელი საგამოცდო კომისიის მდივანი.

 

 

ჰობი

კლასიკური მუსიკა
ცურვა
მოგზაურობა

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10