CV-ს ამოსაბეჭდი ვერსია

 

 

ზურაბ  გელიაშვილისრული პროფესორი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ორგანული ქიმიის მიმართულების სრული პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: z.geliashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი:

განათლება:

• 12.1998 -ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
• 12.1991–12.1995 – ასპირანტურა, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
• 09.1982–05.1990 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
• 2010 _ 2011 წ. – English Course (ინგლისური ენის კურსი)

 

 

სამეცნიერო აქტიურობა:

 • ჰეტეროციკლური ნაერთების სინთეზი
 • არაორგანულ მატრიცებზე ორგანული ფრაგმენტების იმობილიზაცია,
 • სილიციუმშემცველი აზოსაღებრებისა და აზოპიგმენტების სინთეზი
 • მაკროციკლური პოლიაზომეთინების სინთეზი და თვისებების შესწავლა
 • აზომეთინური კომპლექს­ნაერთების სინთეზი და კვლევა
 • თეთრი და წითელი ღვინოების ტექნოლოგია

 

სულ სამეცნიერო შრომები: 63   (მათ შორის სტატიები:28  თეზისები:29   წიგნები:5 პატენტები: 1)

 

რჩეული სტატიები

 1. თანდილაშვილი გ.ლ., გელიაშვილი ზ.ე., ლეგაშვილი ი.თ., ახობაძე ს.რ. საქართველოს ენერგოსექტორში არსებული ელექტრო­მოწყობი­ლო­ბების დიელექტრიკულ ზეთე­ბ­ში პოლიქლორირებული ბიფე­ნილების შემცველობის დადგენა. Georgian Engineering News, No. 1 (vol.95), 2022, გვ.142-145 DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0287;
 2. ზ. გელიაშვილი, ი. ლაგვილავა. ზოგიერთი 24-წევრიანი მაკრო­ციკლური პოლიაზომეთინით ბიო­­პოლიმერის მარკირება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა და მოწინავე ტექნოლოგიები. ტ.22. 1(43). 2020, გვ. 10-14;
 3. ხ. გოგოლაძე, თ. შენგელია, თ. ქარქუსაშვილი, ზ.გელიაშვილი. არაორგანულ მატრიცაზე იმო­ბილი­ზებული  ბენზიდი­ნური  აზოსაღებრების სინთე­ზი, Georgian Engineering News, No. 1 (vol.81), 2017, გვ.139-141;
 4. მ. მესხიძე, მ. ხომასურიძე, ზ.გელიაშვილი. ფერის ინტენსივობის, ფერის ტონებისა და საერთო ფენო­ლური ნაერთების შესწავლა ქვევრში სხვადასხვა ტექნო­ლოგიური მეთოდებით დაყე­ნებულ ღვინოებში. საქართველოს ახალგაზრდა მეც­ნი­ე­რთა აკადე­მია, საერთა­შორისო სამეც­ნიერო ჟურნა­ლი „ინტელექტუალი“ № 31, 2016 წ. გვ.220-226;
 5. ჭკუასელი ლ.მ., ხომასურიძე მ.ბ., მესხიძე მ.ზ., გელიაშვილი ზ.ე. ოქსიდაციის პრევენცია „ცო­ლი­კოური“-ს ჯიშის ყურძნი­საგან ღვინო­მასა­ლების წარ­მოე­ბისას. Georgian Engineering News, No. 1, vol.77, 2016, გვ.102-108;
 6. გ. დათუკიშვილი, ზ.გელიაშვილი, ნ.შაყულაშვილი, ი. ჭანტურია, მ. ხომასურიძე. საფუვრის ზეგავლენა წითე­ლი ღვინის ფენო­ლუ­რ ნაერთებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.15, №2,  2015, გვ.122-126;
 7. გ. დათუკიშვილი, ნ.შაყულაშვილი, ზ. გელიაშვილი, ი. ჭანტურია, მ. ხომასურიძე. ღვინის დავარგება ლექზე. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, №2, vol.74, 2015, p. 80-86;
 8. ჭკუასელი ლ.მ., ხომასურიძე მ.ბ., გელიაშვილი ზ.ე., ჯიჯიაშვილი ვ.ე. გოგირდის დიოქსიდის, ტა­ნი­ნისა და ასკორბინის მჟავის ზეგავლენა ოქსიდირე­ბული ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პა­რა­მეტრებსა და ორგანოლეპ­ტიკურ მაჩვენებლებზე. Georgian Engineering News, No. 4,vol.76, 2015, გვ.127-131;
 9. გ. დათუკიშვილი, ი.ჭანტურია,  ზ.გელიაშვილი, ე.სადაღაშვილი, მ. ხომასურიძე. ალკოჰოლური დუღი­ლი­სას ცხოველქმედი საფუვ­რების  ზეგავლენა ადგილ­წარ­მო­­შო­ბის და­სახელების ღვინოე­ბის, ,,წინანდალი“-სა და ,,მუ­კუ­ზანი“-ს ხარის­ხის გან­მსა­ზღვრელ ძირი­თად პარა­მე­ტრებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 14, #1, 2014, გვ. 116-123;
 10. ხ. თოფურია, ზ.გელიაშვილი, ნ. ღონღაძე. ახალი 24-წევრიანი მაკროცი­კლური აზომეთინური კომპლექს­ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 12.  № 1, 2012, გვ. 13-15;
 11. Obolashvili N.Z., Karkusashvili T.G., Geliashvili Z.E. NOVEL 24-MEMBERED MACROCYCLIC POLYAZOMETHINES IMMOBILIZED ON SILICAGEL http://www.mmc.net.ge/gen, www.tech.org.ge/gen, GEORGIAN ENGINEERING NEWS, 2011, No2 (vol.58), 123-125;
 12. Топурия Х.Д., Оболашвили Н.З., Гелиашвили З.Э. Синтез новых 24-членных полиазометиновых макроциклических соединений http://www.mmc.net.ge/gen, www.tech.org.ge/gen Georgian Engineering News, 07.2011, No. 1(vol.57), 112-114;
 13. Topuria Kh.D., Obolashvili N.Z., Geliashvili Z.E., Karkusashvili T.G. Novel 24-membered macro­cyclic polyazomethines immobi­li­zed on silica gel. Georgian Engineering News,, No. 2 (vol.58), 2011, p.123-125.

 

რჩეული თეზისები

 1. Kacharava, Z. Geliashvili, M. Lobjanidze. Useful plants and prospects  of their rational use. VIII Respublika Elmi konfransinin. Baki 2019. p. 2014-2016;
 2. 2. ხ. გოგოლაძე, თ. შენგელია, თ. ქარქუსაშვილი, ზ. გელიაშვილი. არაორგანულ მატრიცაზე იმო­ბილიზებული  ბენზიდი­ნური  აზოსაღებრების სინთე­ზი.    Georgian Engineering News, No. 1 (vol.81), 2017, გვ.139-141;            
 3. მ. მესხიძე, ზ. გელიაშვილი, მ. ხომასურიძე. საქართველოს ავტოქტონური ვაზის ჯიშების ალადას­ტუ­რის, ოჯალეშის, ოცხანური საფერეს და ჩხავერის ყურძ­ნიდან ქართული (კახური) წესით დაყენებული ღვინის ფენოლური ნაერთები. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთა­შორი­სო სამეც­ნიე­რო კო­ნ­ფე­რენ­ცია, სტუ, თბილი­სი, 2017 წ. თეზისების კრებული. გვ. 153;
 4. ლ. ჭკუასელი, ზ.გელიაშვილი, მ. ხომასურიძე. თეთრი ღვინის ოქსიდაციის პრევენცია და დაჟანგული ღვინის ანტიოქსიდანტებით და სხვადასხვა მასალით დამუშავების ოპტი­მალუ­რი ტექნოლოგია. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთა­შორი­სო სამეც­ნიე­რო კო­ნ­ფე­რენ­ცია, სტუ, თბილი­სი, 2017 წ. თეზისების კრებული. გვ. 173;
 5. Tophuria, N. Obolashvili, Z.Geliashvili. Protein Labeling Via 24-Member Macrocyclic Polyazomethines Containing the Active Dichlorotrizine Groups. International Confe­ren­ce of Young Scientists-“Chem­istry Today -2013”, GTU, Tbilisi, Georgia. p.74-75;
 6. Tophuria, N. Obolashvili, Z.Geliashvili. 24-Member Macrocyclic polyazomethines Applicarion As Fluorescent Markers. Second International Conference of  Young Chemists. ICYC-2012. April 21-23, 2012. Tbilisi. p. 96;
 7. Karkusashvili, I. Suladze, Z.Geliashvili. Gypsum matrix modification with silicon-organic compounds. 2-nd International confe­rence on Orga­nic Chemistry: “Adv­a­n­­ces in Hetero­cyclic Che­mistry”. Septem­ber 25-27, 2011. Tbilisi, Georgia. p.243;
 8. ხ.თოფურია, ნ.ობოლაშვილი, ზ.გელიაშვილი. ახალი 24-წევრიანი პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთების სინთეზი. Republic conference of Young Scientists. “Chemistry Today- 2011” GTU. Tbilisi, Georgia, 26th February 2011, გვ.72-74;
 9. ხ.თოფურია, ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები. Republic conference of Young Scientists. “Chemistry Today- 2011” GTU. Tbilisi, Georgia, 26th February 2011, გვ.69-71;
 10. Karkusashvili, Z.Geliashvili. Some Teaching Specifics of Orga­nic chemistry in the Tra­nsi­tional Stage of Edicational Sistem. International Con­ference and Exhi­bition. Mai 7-9, Batumi-2010 p.41-42;
 11. ზ. გელიაშვილი, ხ.თოფურია, მ.გურიელი. 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინის სინთეზი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. 16 ოქტომბერი, 2009, სიღნაღი. გვ. 63-64.

 

რჩეული პატენტები

1.ჭირაქაძე გ., ცაგარეიშვილი ნ., გელიაშვილი ზ., ჩართოლანი ქ. ბუნებრივი სილიკაგელის ღებვის ხერხი. პატენტი N000365, პრიორიტეტი 2.06.93. სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენი 1997, N3,(12), 35-36.

 

რჩეული წიგნები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 • ნ.ღონღაძე, ფ. აფხაზავა, ე.ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი, ი. ლაგვილავა. ორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი. ნაწილი III, თბილისი, სტუ, 2005. 76 გვ.
 • ა. სანაძე, ნ. მახარაძე, გ. ჭირაქაძე, ნ.ღონღაძე, ზ. გელიაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. ორგანული სინთეზი. ნაწილი 3. თბილისი, სტუ, 2005. 64 გვ.
 • ნ.ღონღაძე, ლ.თალაკვაძე, ზ. გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ფ.აფხაზავა, გ.ჭირაქაძე. ორგანული სინთეზი. ნაწილი 2. თბილისი, სტუ, 2005. 88 გვ.
 • ნ.ღონღაძე, ზ. გელიაშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, ნ.დარეჯანაშვილი, მ.ხითარიშვილი, გ.ჭირაქაძე. ორგანული სინთეზი. ნაწილი 1. თბილისი, სტუ, 2004. 111 გვ.
 • ე.ელიზბარაშვილი, ზ.გელიაშვილი, გ.ჭირაქაძე. სპექტრომეტრული მეთო­დე­ბის გამოყენება ორგანულ ქიმიაში. თბილისი: სტუ, 2004. 200გვ.

 

 

სალექციო კურსები

 • ორგანული ქიმია
 • ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზი
 • სინთეზური საღებრების ქიმია
 • ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია
 • მექანიზმები ორგანულ ქიმიაში
 • ორგანულ რეაქციათა პრინციპები და მექანიზმები
 • საღებრების ქიმიის თანამედროვე ასპექტები

 

 

ტრეინინგები

 1. PCB-Free Electricity Distribution in Georgia –Training in PCB Screening. March 12, 2021;
 2. სტუ-ის ERASMUS+PRINTeL პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ ინოვაციური პედა­გოგიკის ტრენინგკურსში „თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება დისტანციურ სწავლებაში“. 2020- თბილისი;
 3. სტუ-ის ERASMUS+PRINTeL პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ ინოვაციური პედა­გოგიკის ტრენინგკურსში „გაძლიერე­ბული სწავ­ლე­ბა საინფორმაციო/ საკომუნიკა­ციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, მობილუ­რი სწავლება თამაშის ელემენტების გამოყე­ნები“. 4-9 მარტი, 2019-თბილისი
 4. სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრი- Modern Methodologies in Teaching and Learning. Teacher training program. 2015;
 5. Metrology in Chemistry- Implementing the requirements of ISO/IEC 17025, 9-11 June 2015, Tbilisi, Georgia
 6. 6, 7. სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.”(აშშ). „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლო­გიების ზოგადი და სრული კურსები” (მარტი, 2009).

 

საზოგადოებრივი აქტიურობა

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრი
 • ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სწავ­ლუ­ლი მდივანი

 

 

ჰობი

 • ლიტერატურა
 • კლასიკური მუსიკა
 • ცურვა
 • სასოფლო საქმიანობა

 

ასოციაციაში გაწევრიანების თარიღი: 2011-03-10