ვიდეო გაკვეთილები ქიმიაში

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1წყალი-ნივთიერებები ჩვენ ირგვლივდემეტრე ნარსია
2ნივთიერებების შემადგენლობადემეტრე ნარსია
3წყალი, ვალენტობადემეტრე ნარსია
4წყალი, ხსნარებიდემეტრე ნარსია
5ჰაერი; ჰაერის შემადგენლობადემეტრე ნარსია
6ჰაერი - ქიმიური რეაქციის შემადგენლობადემეტრე ნარსია
7ჰაერი - მასისა და შემადგენლობის მუდმივობის კანონი დემეტრე ნარსია
8ჰაერი - წვა და ჟანგვადემეტრე ნარსია
9ოქსიდებიდემეტრე ნარსია
10ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ატომის აღნაგობა და სუბატომური ნაწილაკების განხილვადემეტრე ნარსია
11ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ატომის აღნაგობა და სუბატომური ნაწილაკების განხილვადემეტრე ნარსია
12ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ქიმიურ ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილიდემეტრე ნარსია
13ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ნაერთთა კლასები დემეტრე ნარსია
14ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ექსპერიმენტული სამუშაო დემეტრე ნარსია
15ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ქიმიის არსი დემეტრე ნარსია
16ნივთიერება, მისი თვისებები. ფიზიკური და ქიმიური მოვლენებიხათუნა ნოზაძე
17ნარევები და მათი დაყოფის ხერხებიხათუნა ნოზაძე
18მოლეკულა, ატომი, ელემენტი, მარტივი და რთული ნივთიერებებიხათუნა ნოზაძე
19ვალენტობახათუნა ნოზაძე
20ქიმიური ტოლობა, მასის მუდმივობის კანონიხათუნა ნოზაძე
21ჰაერი, მისი კომპონენტები, წვა, ჟანგვა, ოქსიდებიხათუნა ნოზაძე
22წყალი, შეერთების რეაქცია, წარმოდგენა ფუძეებზეხათუნა ნოზაძე
23წარმოდგენა მჟავებზე, ჩანაცვლების რეაქციახათუნა ნოზაძე
24წარმოდგენა მარილებზე; მიმოცვლისა და დაშლის რეაქციებიხათუნა ნოზაძე
25პერიოდულობის კანონის აღმოჩენახათუნა ნოზაძე
26წარმოდგენა მარილებზე; მიმოცვლისა და დაშლის რეაქციებიხათუნა ნოზაძე
27ატომი, სუბატომური ნაწილაკები, ელექტრონული ფორმულებიხათუნა ნოზაძე

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1მეტალები და არამეტალებიდემეტრე ნარსია
2მეტალთა კოროზია, შენადნობებიდემეტრე ნარსია
3არაორგანულ ნაერთთა კლასები, ოქსიდებიდემეტრე ნარსია
4ნაერთთა კლასები - ფუძეებიდემეტრე ნარსია
5არაორგანულ ნაერთთა კლასები-მჟავები დემეტრე ნარსია
6ნაერთთა კლასები - მარილებიდემეტრე ნარსია
7ნაერთთა კლასები - კავშირი ნაერთთა კლასებს შორისდემეტრე ნარსია
8რაოდენობრივი თანაფარდობანი ქიმიაში - მოლი, მოლური მასადემეტრე ნარსია
9რაოდენობრივი თანაფარდობა ქიმიაში - ავოგადროს კანონიდემეტრე ნარსია
10ეგზოთერმული და ენდოთერმული რეაქციებიდემეტრე ნარსია
11ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება დემეტრე ნარსია
12ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება, ციკლოალკანები და არომატული ნაერთები დემეტრე ნარსია
13ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება. აირადი, თხევადი და მყარი სათბობი დემეტრე ნარსია
14შენადნობები და მეტალთა კოროზიახათუნა ნოზაძე
15ოქსიდები და მათი კლასიფიკაციახათუნა ნოზაძე
16ფუძეებიხათუნა ნოზაძე
17ქიმიური ტოლობა, მასის მუდმივობის კანონიხათუნა ნოზაძე
18ქიმიური რეაქციია ტიპებიხათუნა ნოზაძე
19მეტალები და არამეტალებიხათუნა ნოზაძე
20მჟავებიხათუნა ნოზაძე
21მარილებიხათუნა ნოზაძე
22მოლიხათუნა ნოზაძე
23ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათებახათუნა ნოზაძე
24ორგანული ნივთიერებები, იზომერია, პოლიმერებიხათუნა ნოზაძე
25ორგანული ენერგორესურსები, სათბობის სახეები, მჟავა წვიმებიხათუნა ნოზაძე

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1ატომური თეორიის განვითარება. მეცნიერული მეთოდითამარ მამულაშვილი
2ელექტრონის აღმოჩენა. ატომის შემადგენელი ნაწილაკებითამარ მამულაშვილი
3რეზერფორდის ცდა და ატომის მოდელითამარ მამულაშვილი
4ატომის თანამედროვე მოდელი, ორბიტალთა ტიპებითამარ მამულაშვილი
5ელექტრონული აღნაგობათამარ მამულაშვილი
6ელემენტთა ბლოკები. S, P, D და Fთამარ მამულაშვილი
7ატომის სტრუქტურა. ატომური რიცხვი, მასური რიცხვი, იზოტოპებითამარ მამულაშვილი
8ფარდობითი ატომური მასათამარ მამულაშვილი
9ელემენტთა კლასიფიკაცია ჯგუფებსა და პერიოდებშითამარ მამულაშვილი
10ატომის რადიუსი. ტენდენციები ჯგუფებსა და პერიოდებშითამარ მამულაშვილი
11სავალენტო ელექტრონები. ოქტეტის წესი. ლუისის სტრუქტურებითამარ მამულაშვილი
12კატიონების და ანიონების წარმოქმნათამარ მამულაშვილი
13იონიზაციის ენერგიათამარ მამულაშვილი
14ელექტროუარყოფითობა. იონების რადიუსითამარ მამულაშვილი
15ატომის აღნაგობათეა მათითაიშვილი
16ელექტროუარყოფითობა, იონური ბმათეა მათითაიშვილი
17ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები თეა მათითაიშვილი
18კოვალენტური ბმათეა მათითიშვილი
19პერიოდულობის კანონი და ატომის აღნაგობათეა მათითიშვილი
20კოვალენტური ბმის წარმოქმნის დონორულ-აქცეპტორული მექანიზმი თეა მათითიშვილი
21ხსნართა კონცენტრაციის გამოსახვის ხერხებითეა მათითიშვილი
22იონური მიმოცვლის რეაქციებითეა მათითიშვილი
23ელექტროლიზითეა მათითიშვილი
24ჰალოგენებითეა მათითიშვილი
25ჟანგბადი, გოგირდითეა მათითიშვილი
26აზოტი, ფოსფორითეა მათითიშვილი
27ნახშირბადითეა მათითიშვილი
28მეტალებითეა მათითიშვილი
29ატომის აღნაგობასოფო ფაცაცია
30პერიოდულობის ცხრილი და პერიოდულობის კანონისოფო ფაცაცია
31იონური ბმასოფო ფაცაცია
32კოვალენტური და მეტალური ბმასოფო ფაცაცია
33ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციებისოფო ფაცაცია
34ელექტროლიზისოფო ფაცაცია
35ქიმიური რეაქციის სიჩქარესოფო ფაცაცია
36ჰალოგენებისოფო ფაცაცია
37ჟანგბადი. გოგირდისოფო ფაცაცია
38აზოტი. ნახშირბადისოფო ფაცაცია
39მეტალებისოფო ფაცაცია

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1ორგანული ქიმია: შესავალი, ნახშირბადატომის თავისებურება, იზომერიაელიზბარ ელიზბარაშვილი
2ორგანული ნაერთების კლასიფიკაცია, ჰომოლოგიური რიგი, ფუნქციური ჯგუფიელიზბარ ელიზბარაშვილი
3ჰიბრიდიზაციაელიზბარ ელიზბარაშვილი
4ალკანები: შესავალი, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
5ალკანები: აღნაგობა, ჰიბრიდიზაცია, ტეტრაედრული მოდელი, ფიზიკური თვისებები, გამოყენება. II ელიზბარ ელიზბარაშვილი
6ალკანების ქიმიური თვისებები. III ნაწელიზბარ ელიზბარაშვილი
7ალკანების მიღების რეაქციები. IV ნაწელიზბარ ელიზბარაშვილი
8ალკენები: ჰომოლოგია, ნომენკლატურა, ცის-ტრანს იზომერია. I ელიზბარ ელიზბარაშვილი
9ალკენების ქიმიური თვისებები და მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
10ალკენები: ჰომოლოგია, ნომენკლატურა, ცის-ტრანს იზომერია. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
11ალკენების ქიმიურითვისებები და მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
12ალკინები: ჰომოლოგია, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
13ალკინების ქიმიური თვისებები და მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
14არენების (არომატული ნაერთების) აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
15არენების (არომატული ნაერთები) ქიმიურითვისებები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
16არენების ქიმიური თვისებები ტოლუოლის მაგალითზე. ატომების ურთიერთგავლენა. მიღების რეაქციები. III ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
17ნახშირწყალბადების კლასებს შორის კავშირი. IV ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
18ალკანოლები (სპირტები): კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
19ალკანოლები (სპირტები): ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
20ალდეჰიდები და კეტონები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
21ალდეჰიდები და კეტონები: ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
22ამინები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
23ამინები: ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
24მჟავები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
25მჟავები: ქიმიური თვისებები, მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
26ესტერები და ცხიმები: მიღება, ჰიდროლიზი, ცხიმების კლასიფიკაცია, შესაპნების რეაქციაელიზბარ ელიზბარაშვილი
27ამინომჟავები: კლასიფიკაცია, აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
28ამინომჟავები: ქიმიური თვისებები. მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
29ამინომჟავები, ცილები. თვისებები. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
30ცილების მიღების რეაქციები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
31ნახშირწყლების აღნაგობა, ნომენკლატურა. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
32ნახშირწყლების კლასიფიკაცია, ოპტიკური იზომერია, გლუკოზა. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
33ნახშირწყლების ქიმიური თვისებები. III ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
34დისაქარიდები: თვისებებიელიზბარ ელიზბარაშვილი
35პოლისაქარიდები: თვისებები, ცელულოზა, სახამებელიელიზბარ ელიზბარაშვილი
36მაღალმოლეკულური ნაერთები: პოლიეთილენი, კაუჩუკი. I ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
37მაღალმოლეკულური ნაერთები: პოლიაცეტილენი, "ჭკვიანი" პოლიმერები. II ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
38მაღალმოლეკულური ნაერთები: მომავლის პოლიმერები. III ნაწ.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
39აღნაგობის თეორია თეა მათითაიშვილი
40ელექტრონული ღრუბლის ჰიბრიდიზაცია ორგანულ ნაერთებშითეა მათითაიშვილი
41ალკანებითეა მათითაიშვილი
42უჯერი ნახშირწყალბადები - ალკენები და ალკინები თეა მათითიშვილი
43არომატული ნახშირწყალბადები-ბენზოლითეა მათითიშვილი
44არომატული ნახშირწყალბადებითეა მათითიშვილი
45სპირტების კლასიფიკაცია და ნომენკლატურათეა მათითიშვილი
46ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებებითეა მათითიშვილი
47ჟანგბადშემცვლელი ორგანული ნაერთები - მრავალატომიანი სპირტებითეა მათითიშვილი
48ორგანული სინთეზი, სპირტების ჰალოგენირების რეაქცია, ბრომეთანის სინთეზითეა მათითიშვილი
49ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები-კარბონილური ნაერთებითეა მათითიშვილი
50ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები-კარბონმჟავებითეა მათითიშვილი
51ორგანული სინთეზი, ესტერიფიკაციის რეაქცია, ძმარმჟავაბუტილესტერის სინთეზითეა მათითიშვილი
52ორგანული ქიმიის მნიშვნელობასოფო ფაცაცია
53ალკანებისოფო ფაცაცია
54ალკენებისოფო ფაცაცია
55არომატული ნაერთები სოფო ფაცაცია
56სპირტებისოფო ფაცაცია
57მრავალატომიანი სპირტებისოფო ფაცაცია
58ალდეჰიდები და კეტონებისოფო ფაცაცია
59კარბონმჟავებისოფო ფაცაცია
60ცხიმებისოფო ფაცაცია
61ნახშირწყლებისოფო ფაცაცია
62ცილებისოფო ფაცაცია

 

# თემა მასწავლებელი ბმული
1სამყაროს ქიმია - “გვაქვს უთვალავი ფერითა“.ელიზბარ ელიზბარაშვილი
2ძირითადი ცნებები, კანონებითინათინ ბუთხუზი
3ატომის აღნაგობათინათინ ბუთხუზი