ელემენტთა ჟანგვითი რიცხვები

ატომური
ნომერი
ელემენტი ჟანგვითი რიცხვები
1 წყალბადი (-1), +1
2 ჰელიუმი 0
3 ლითიუმი +1
4 ბერილიუმი +2
5 ბორი -3, +3
6 ნახშირბადი (+2), +4
7 აზოტი -3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5
8 ჟანგბადი -2
9 ფთორი -1, (+1)
10 ნეონი 0
11 ნატრიუმი +1
12 მაგნიუმი +2
13 ალუმინი +3
14 სილიციუმი -4, (+2), +4
15 ფოსფორი -3, +1, +3, +5
16 გოგირდი -2, +2, +4, +6
17 ქლორი -1, +1, (+2), +3, (+4), +5, +7
18 არგონი 0
19 კალიუმი +1
20 კალციუმი +2
21 სკანდიუმი +3
22 ტიტანი +2, +3, +4
23 ვანადიუმი +2, +3, +4, +5
24 ქრომი +2, +3, +6
25 მანგანუმი +2, (+3), +4, (+6), +7
26 რკინა +2, +3, (+4), (+6)
27 კობალტი +2, +3, (+4)
28 ნიკელი (+1), +2, (+3), (+4)
29 სპილენძი +1, +2, (+3)
30 თუთია +2
31 გალიუმი (+2). +3
32 გერმანიუმი -4, +2, +4
33 დარიშხანი -3, (+2), +3, +5
34 სელენი -2, (+2), +4, +6
35 ბრომი -1, +1, (+3), (+4), +5
36 კრიპტონი 0
37 რუბიდიუმი +1
38 სტრონციუმი +2
39 იტრიუმი +3
40 ცირკონიუმი (+2), (+3), +4
41 ნიობიუმი (+2), +3, (+4), +5
42 მოლიბდენიუმი (+2), +3, (+4), (+5), +6
43 ტექნეციუმი +6
44 რუთენიუმი (+2), +3, +4, (+6), (+7), +8
45 როდიუმი (+2), (+3), +4, (+6)
46 პალადიუმი +2, +4, (+6)
47 ვერხცლი +1, (+2), (+3)
48 კადმიუმი (+1), +2
49 ინდიუმი (+1), (+2), +3
50 კალა +2, +4
51 სტიბიუმი -3, +3, (+4), +5
52 ტელური -2, (+2), +4, +6
53 იოდი -1, +1, (+3), (+4), +5, +7
54 ქსენონი 0
55 ცეზიუმი +1
56 ბარიუმი +2
57 ლანთანი +3
58 ცერიუმი +3, +4
59 პრაზეოდიუმი +3
60 ნეობიუმი +3, +4
61 პრომეთიუმი +3
62 სამარიუმი (+2), +3
63 ევროპიუმი (+2), +3
64 გადოლინიუმი +3
65 ტერბიუმი +3, +4
66 დისპროზიუმი +3
67 ჰოლმიუმი +3
68 ერბიუმი +3
69 თულიუმი (+2), +3
70 იტერბიუმი (+2), +3
71 ლუტეციუმი +3
72 ჰაფნიუმი +4
73 ტანტალი (+3), (+4), +5
74 ვოლფრამი (+2), (+3), (+4), (+5), +6
75 რენიუმი (-1), (+1), +2, (+3), +4, (+5), +6, +7
76 ოსმიუმი (+2), +3, +4, +6, +8
77 ირიდიუმი (+1), (+2), +3, +4, +6
78 პლატინა (+1), +2, (+3), +4, +6
79 ოქრო +1, (+2), +3
80 ვერცხლისწყალი +1, +2
81 თალიუმი +1, (+2), +3
82 ტყვია +2, +4
83 ბისმუტი (-3), (+2), +3, (+4), (+5)
84 პოლონიუმი (-2), +2, +4, (+6)
85 ასტატი ?
86 დარონი 0
87 ფრანციუმი ?
88 რადიუმი +2
89 აქტინიუმი +3
90 თორიუმი +4
91 პროტაქტინიუმი +5
92 ურანი (+2), +3, +4, (+5), +6